Právní vztah nájmu nebytového prostoru pronajimatelem nájemci může skončit na základě několika právních skutečností. Byl-li nájem nebytových prostor sjednaný na dobu neurčitou, končí nájemní vztah, není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak, výpovědí kterékoli strany smlouvy. Výpověď musí být podána písemně, ale není vyžadováno uvedení výpovědního důvodu. Byl-li nájem nebytových prostor sjednán na konkrétní určitou dobu, končí nájem uplynutím této doby. Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor („zákon“) však dává pronajimateli možnost písemně vypovědět smlouvu uzavřenou na konkrétní dobu ještě před uplynutím této doby, a to z taxativně uvedených důvodů (§ 9). Úprava výpovědních důvodů uvedených v zákoně je kogentní, tzn. že strany se od ní nemohou odchýlit či ji dohodou vyloučit. Pronajimatel tedy může písemně vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou před uplynutím doby, jestliže: - nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou; - nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem; - nájemce, který na základě smlouvy má poskytovat pronajimateli na úhradu nájemného určité služby, tyto služby neposkytuje řádně a včas; - nájemce nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek; - užívání nebytového prostoru je vázáno na užívání bytu a nájemci byla uložena povinnost byt vyklidit; - bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání nebytového prostoru; - nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajimatele; - jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd; - jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti převedené původnímu vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Také nájemci nebytovému prostoru dává zákon možnost vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou na určitou dobu před uplynutím sjednané doby. Nájemce může písemně vypovědět tuto smlouvu, jestliže ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal; pokud se nebytový prostor stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání nebo pokud pronajimatel hrubě porušuje své povinnosti týkající se např. toho, že řádně neudržuje předmět pronájmu a nezabezpečuje plnění služeb s tím souvisejících apod. Pronajimatel je dále povinen vypovědět smlouvu, jestliže mu byla uložena povinnost uzavřít smlouvu s přikázaným nájemcem. Nájem nebytových prostor končí, není-li smluvně dohodnuto jinak, vedle již zmíněného uplynutí doby (byl-li sjednán nájem na dobu určitou) a výpovědi také zánikem předmětu nájmu, smrtí nájemce, pokud dědici po zůstaviteli, který byl nájemcem, do 30 dnů od jeho smrti neoznámí pronajimateli, že pokračují v nájmu, zánikem právnické osoby, je-li nájemcem a dále může skončit např. splynutím, splněním rozvazovací podmínky apod. -epravo.cz-