Výši nájemného při podnikání v bytě upravuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., která však byla nálezem Ústavního soudu zrušena s účinností k 31.12.2001. Vyhláška tedy bude platit nejvýše do konce tohoto roku, a to v případě, že ji ministerstvo nenahradí předpisem, který by ji nahrazoval a přitom odpovídal ústavnímu pořádku naší země. V uvedené vyhlášce je zakotven institut maximálního nájemného při podnikání v bytě. Vyhláška ministerstva stanoví: „Jestliže zvláštní předpis připouští užívání části bytu k podnikatelské činnosti se souhlasem pronajímatele, sjednává se nájemné z této části podlahové plochy bytu maximálně ve výši dvojnásobku základního nájemného. Případné zvýšení cen za služby spojené s užíváním části bytu k podnikání se sjednává dohodou s přihlédnutím ke zvýšení nákladů na tyto služby“. Přesné definování podnikatelské činnosti v bytě v případech, kdy byt neztrácí svůj charakter, tedy nemění se v nebytový prostor, by měl, včetně všech souvislostí, řešit zákon na ochranu bytového fondu. Do doby účinnosti tohoto zákona nelze podle tohoto ustanovení postupovat. Z uvedeného tedy neplyne, že prostor schválený jako bytový prostor nelze používat k podnikání. V případě, že pronajímatel zvýší nájemci nájemné s odkazem na toto ustanovení vyhlášky ministerstva, je jakékoliv hrazení takovéhoto nájemného nájemcem ze strany pronajímatele bezdůvodným obohacením. EPRAVO.CZ