Sluneční energie vzniká v jeho nitru jadernou syntézou a je do vesmíru vyzařována přes povrch o teplotě cca 6000 stupňů C. Sluneční energie může být přes fotočlánky a solární systémy využita přímo nebo nepřímo přes okolní teplo, které je nahromaděno v půdě, vodě a vzduchu. Střídání dne a noci, ročních období a různých klimatických pásů ztěžují přímé využití sluneční energie. Roční souhrn slunečního svitu v Německu činí cca 1700 hodin. Využitelná sluneční energie představuje ročně až 1200 kWh/m2. Síla záření představuje v létě cca 1000 W/m2, v zimě činí tato hodnota pouze jednu desetinu. K tomu, aby bylo možné využívat sluneční energii přímo, je třeba velkých ploch a značných skladovacích kapacit. Zde je tepelné čerpadlo se svými možnostmi a vyspělou technikou jasně v předstihu. Jak lze sluneční energii využívat přímo - Fotočlánky Přímá přeměna světelného záření na elektřinu přes solární články, které dodávají stejnosměrný proud. Přeměnou na střídavý proud je možné uložení ve veřejné síti. Solární články se skládají většinou z křemíku a jsou spojovány do modulů. Provoz bez emisí. Solární termika Přeměna slunečního záření na teplo pro ohřev vody a případně také na topení, nemůže ovšem plně nahradit topení. Sluneční kolektory a absorbér jsou zapojeny do topného systému. Vždy je nutný druhý zdroj tepla, například tepelné čerpadlo. Solární architektura Již při plánování je třeba brát v úvahu tepelně izolační okna, nevytápěné zimní zahrady a skleněné plochy, stejně jako optimální tepelnou izolaci. Díky energeticky vhodnému architektonickému uspořádání a orientací domu směrem na jih lze získat část topné energie ze slunce. Ovšem žádný z těchto systémů neumí jedno – hromadit sluneční energii! Největší zásobník sluneční energie - životní prostředí To, co zůstává přímému využívání sluneční energie odepřeno, je dnes u tepelného čerpadla již standard – použití nahromaděné sluneční energie. Tepelné čerpadlo je vybaveno vyspělou a ekologicky šetrnou technikou.Využívá k vytápění a přípravě teplé vody sluneční energii nahromaděné v životním prostředí neomezeně a bezplatně. A to nezávisle na roční či denní době. Tak topí slunce Spojuje se vám slovo tepelné čerpadlo automaticky s pojmem vodního čerpadla? To není úplně mylné. Podobně jako voda sama od sebe teče pouze z kopce dolů, tak také teplo samo od sebe proudí pouze ve směru klesající teploty. Pokud chcete zvednout hladinu vody, potřebujete čerpadlo, které musí mít pohon. Podobně je tomu i u tepelného čerpadla. Teplo odcházející z teplého bytu do okolí je nahrazeno přívodem stejného množství tepla z tepelného zdroje vyšší teploty, konkrétně přes topné plochy. A to bez techniky není možné. Tento postup je srovnatelný s netěsnící nádrží na vodu: aby se zachoval rozdíl hladin mezi vodní hladinou v nádrži a okolí, musí být voda stále přiváděna z výše položeného zdroje. Tímto způsobem lze stav vody konstantně udržovat. Aby se uspořila výše položená zásoba vody, odebírá se pouze malý proud, který navíc a zároveň slouží jako pohon pro čerpací zařízení. Tak je množství vody potřebné pro zachování rovnováhy proudění z velké části čerpáno ze zásoby vody ležící na úrovni okolí. Tento příklad znázorňuje princip tepelného čerpadla: S malým podílem cenné energie je množství tepla, které jinak nelze využít, “pumpováno“ na vyšší teplotní hladinu, potřebnou pro topení. Slunce dodává cca tři čtvrtiny potřebné energie prostřednictvím tepla v okolním prostředí – nahromaděné sluneční teplo v zemi, vodě a vzduchu. Za použití tohoto tepla a asi jedné čtvrtiny pohonné energie, tedy elektřiny, vytápí tepelné čerpadlo vaše prostory. Pěkná věc že? Jak lze pumpovat teplo? Transport tepla přebírá pracovní médium. To je v tepelném čerpadle odpařeno, zahuštěno, zkapalněno a uvolněno. K tomu je potřeba elektřina pro pohon zahušťovače. Pracovní médium obíhá v uzavřeném okruhu. Odpařuje se při nízkých teplotách a zkapalňuje při teplotách vysokých. Proč elektrický pohon? Je to prosté, elektromotory se během desetiletí osvědčily. Jsou technicky vyspělé, pracují pomalu a na místě nevznikají žádné spaliny. Jejich životnost je vysoká a náklady na údržbu malé. Plynové a dieselové motory se dosud sériově pro malá tepelná čerpadla nedodávají. Sluneční energie nahromaděná v půdě, vodě a vzduchu a vyzkoušená technika dělají z tepelného čerpadla sluneční topení.