V minulém dílu (který najdete zde) jsme se na pomyslné cestě za zajímavou českou architekturou přesunuli do moravské metropole. Řeč byla o areálu brněnské továrny Vaňkovka. V prvním dílu jsme si přiblížili historii této jedinečné památky z poloviny předminulého století, nyní se zaměříme především na plánované využití a také aktivity stejnojmenného sdružení Vaňkovka, které si revitalizaci a další kulturně společenské využití industriálního areálu vzalo za své. Urbanistický koncept: další využití Základní koncepce revitalizace areálu Vaňkovky vychází ze základních úvah o plánovaném rozšíření stávajícího centra Brna na jih. V tomto konceptu se počítá také se zamýšleným přemístěním brněnského hlavního nádraží. Koncepce urbanistického řešení Vaňkovky vychází ze stavebních objemů členěných do čtyř bloků, které se řídí zadáním regulačního plánu a které zohledňují jím předvídané komunikační spojnice. V celkem čtyřpatrové budově by se měly v přízemí a v prvním patře nacházet provozovny maloobchodu a služeb. Navíc by budova měla obsahovat dvě parkovací podlaží. Nově vybudovaná pěší zóna mezi nádražím, respektive směrem k obchodnímu domu Tesco a autobusovému nádraží, povede přes nově vybudované nadchody a napříč budovou. Mezi budovou a správní budovou Strojírny má být pěší zóna a podél ulice Plotní by měla vzniknout alej. V budově je také plánováno více průchodů směrem ze západu na východ, takže bude umožněn intenzivní pohyb chodců do okolních ulic a do sousedních oblastí. Dvě maloobchodní podlaží probíhají podél ulice a měly by být podle plánu zastřešené prosklenou střechou s obchody přes celou délku budovy. Při úvahách o novém využití počítají autoři s vysoce kvalitním ztvárněním architektury budovy – má se přihlížet k atraktivitě a zvláštnostem lokality. Plánování by mělo být prováděno v úzké koordinaci s městem a za spolupráce s místními architekty. Určité části historické zástavby by měly být zachovány, resp. obnoveny (konkrétně se jedná o Slévárnu a Jádrovnu) nebo zůstanou úplně zachovány (správní budova, resp. Strojírna). Část fasády v návaznosti na správní budovu by také mohla zůstat zachována. Tuto oblast by měla restaurovat společnost Jižní centrum (což je současný majitel areálu). Zachovávané části Jádrovny by mohly být využity k atraktivním gastronomickým účelům, zachované části Slévárny jsou vhodné pro využití Nadací Vaňkovka. Vaňkovka nyní Majitel areálu nyní provádí stavebně - technický průzkum, který má napovědět, jak rozsáhlé opravy a investice si obrovská továrna celkově vyžádá. A podle sdružení Vaňkovka, je smutnou pravdou, že zanedbaná péče některých objektů bude důvodem pro demolici. Jde mimo jiné i o to, že jednotlivé objekty nejsou vytápěny a mají poškozenou střechu. Minulý rok započaly v areálu drobné opravy klempířských prvků a kácení náletových dřevin, bohužel již poněkud pozdě: jsou narušeny zdi (zatékáním vody a promrzáním), některé krovy jsou shnilé, některé kořeny stromů trhají základy. Kromě toho jsou střechy děravé a místy se propadají. Historie chátrání Tato zanedbaná péče jde podle slov aktérů sdružení Vaňkovka plně na vrub majitele areálu - statutárního města Brna. Byla způsobena především tím, že na Vaňkovku byly vázány velké dluhy a město nemělo zájem investovat do areálu, o který mohlo přijít. Od chvíle, kdy se tyto problémy vyřešily, se objekty stejně nechávají dál chátrat, protože se čeká, že si je opraví či zdemoluje na své náklady investor, kterým je firma ECE. Také se čeká, až výše zmíněný investor odkoupí pozemky pro stavbu svého obchodního objektu a takto utržené prostředky snad konečně zachrání to málo, co z Vaňkovky zbývá. Důkaz, že než miliony je více zapotřebí dobrá vůle, jsou objekty Modelárny a Jádrovny, o které pečovalo občanské sdružení Vaňkovka. Tyto objekty se mohou užívat i dnes a v případě Jádrovny se tak - byť velmi málo - děje. Modelárna má smůlu - sotva se objevila firma ECE a naznačila, že jí Modelárna stojí v cestě, bylo veškerým snahám a akcím v Modelárně konec. „V září letošního roku jsme jednali s firmou Jižní centrum Brno o návratu do Administrativní budovy, která nikomu v cestě nestojí a bourat se nebude. Nejdříve nám byla slíbena možnost se tam vrátit i s kulturou, později jen do jedné místnosti jako kanceláře a dnes není ani to,“ říkají zástupci sdružení Vaňkovka. Životní prostředí – ekologická zátěž Současný stav v areálu Vaňkovka není třeba považovat z hlediska ochrany životního prostředí za havarijní. Neohrožuje bezprostředně lidské zdraví ani jiné chráněné zájmy. Je však třeba v co nejkratší době zahájit sanačně rekonstrukční práce, aby nedošlo ke zhoršení dnešního stavu. Známé zdroje znečištění byly zlikvidovány a dotace znečištění byla ukončena. Na základě informací, které měli autoři k dispozici, je doporučena k odstranění ekologické zátěže v areálu Vaňkovka varianta II - rekonstrukčně sanační. Mnohaletou průmyslovou výrobou v areálu došlo ke kontaminaci některých stavebních konstrukcí. Riziko však představuje pouze jemný slévárenský prach, v němž koncentrace mědi, olova, arzénu zinku, kyanidů, polyaromátů a ropných látek překročily sanační kritérium pokynu Ministerstva životního prostředí nejvýše dvakrát. Konstrukce podlah a omítky stěn jsou znečištěny pouze na povrchu. Zdraví nebezpečné látky jsou vázány a nedochází k jejich migraci vertikální ani horizontální. Na území Vaňkovky je kontaminována podzemní voda pouze chlorovanými etylény. Hladina je zhruba 2,5 metru pod terénem. Občanský sektor pro Vaňkovku Nadace Vaňkovka, která byla založena v roce 1994, usilovala o to, aby se z tohoto areálu stalo jedinečné centrum kultury, vzdělání a obchodu a nikoliv jen tuctové, neosobní shopping centrum, jakých jsou v celé Evropě tisíce. Od roku 1998 rozvíjí tuto myšlenku legislativní nástupce Nadace Vaňkovka - nově založené Občanské sdružení Vaňkovka. Cílem činnosti Občanského sdružení Vaňkovka je: - urychlit řešení vlekoucí se privatizace - s využitím medií vyvolat veřejný zájem o záchranu a využití areálu - organizovat v areálu pravidelné programy - shromažďovat zahraniční zkušenosti s revitalizací opuštěných továrních komplexů v zahraničí - usnadnit první nejnáročnější fázi celé rekonstrukce metodou step-by-step - zpřístupnit areál veřejnosti otevřením pěšího korza v trase budoucího obchodního bulváru - v součinnosti s investory dohlížet na šetrnou konverzi Vaňkovky jako technické památky - po částečné dekontaminaci objektu Jádrovny pokračovat v nejzávažnějších sanačních pracích - motivovat vznik otevřených ateliérů a dílen - vyb