Táboráku, plápolej, táboráku, jásej… Text staré trampské písničky si možná připomenete při pohledu do hřejivých plamenů podzimního ohně. Pokud v ohništi hoří dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostliny, zbytečně kouřem nezatěžujete okolí, pak si krásné posezení s rodinou nebo přáteli můžete v klidu užít.

Jak se připravit na pálení listí:

Zdroj: Youtube

Co do ohně nepatří

Pálení odpadů upravuje zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

Žádné jiné materiály se zkrátka spalovat nesmí. Omezení platí i pro listí, vyřezané klestí a další bioodpad v případě, že je navlhlý nebo mokrý. Zakázáno je spalovat plasty, barevné noviny a časopisy nebo pomocí ohně likvidovat domácí odpad.

Pálení upravené vyhláškou

Obce a města mají ve své pravomoci upravovat pálení biologického odpadu vlastními vyhláškami a často této možnosti využívají. Závaznou vyhláškou si tak mohou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů podle § 50 odst. 3 písm. a), nebo jejich spalování zakázat. Dobrou zprávou je, že pokud obec či město k zákazu přistoupí, musí zajistit jiný způsob odstranění zahradního odpadu.

Návod na správné zapalování ohně na zahradě:

Zdroj: Youtube

V některých oblastech mohou být zřízena shromaždiště ke spalování. Při takové likvidaci odpadu musí být vždy přítomny prostředky na prvotní hasební zásah a osoba starší 18 let, která po celou dobu dohlíží na hoření.

Sběrný kontejner místo ohně

Pokud není možné nebo účelné vyhradit místo pro spalování zahradního odpadu, mohou obce k jeho odstranění přistavit kontejner pro jeho uložení, případně vyhradit prostor sběrného dvora, kam má být odpad svážen.

V řadě míst naší republiky jsou v obcích na podzim vyhlášeny i svozové dny, kdy stačí odpad v nádobách nebo pytlích připravit na chodník či silnici před dům a pracovníci svozové firmy jej pak v oznámeném termínu naloží a odvezou.

Pravidla pro správné pálení listí a odpadu na zahradě

  • Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let.
  • Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
  • Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečně bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva apod.
  • Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů - domů s ploty, aut apod.
  • Pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, inverze a za větrného počasí.
  • K dispozici by měly být prostředky, kterými lze oheň uhasit – kbelík s vodou, lopata a písek apod.
  • Po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.
  • V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě nahlásit tento požár na místě příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru v kraji.

Pokuta za pálení listí a odpadu

Podle občanského zákoníku není možné okolí nad přiměřenou míru obtěžovat hlukem, prachem, poletujícím popílkem, kouřem nebo nepříjemným zápachem. Nedodržování těchto zákonů řeší odbor životního prostředí příslušného úřadu a městská nebo státní policie. Pokud bude zjištěno porušení zákona nebo ustanovení obecních vyhlášek, hrozí vám pokuta od 500 do 150 000 Kč.

Vypalování škodí hmyzu a zvířatům

Oheň na zahradě při pálení listí nebo vypalování trávy hodně lidí vnímá jako očistnou proceduru, která pomůže porost zbavit starých částí a popel poslouží k pohnojení. Mějte však na paměti, že oheň kromě listí a trávy upálí tisíce jedinců užitečného hmyzu, který přezimuje v trávníku – uhoří například čmeláci. Vypalování trávy ničí přirozené úkryty a hnízdiště pro ptactvo. A to je nenapravitelná škoda.

Zdroj: Dům & Zahrada, ireceptar.cz, zakonyprolidi.cz