§1 Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje a) daň dědickou, b) daň darovací, c) daň z převodu nemovitostí. ČÁST PRVNÍ - Oddíl první Daň dědická §2 Poplatník Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno. §3 Předmět daně §3 (1) Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou a) věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen "nemovitosti"), b) věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen "movitý majetek"). §3 (2) Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky (dále jen "tuzemsko"), se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá. §3 (3) Jestliže zůstavitel v době své smrti a) byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt (Pozn. č. 1a: Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.) v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizině, b) byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku, c) nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku. §3 (4) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. §4 Základ daně §4 (1) Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o a) prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí, b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně dědické, c) přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, d) odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědic tví, e) dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku. §4 (2) Dluhy podle odstavce 1 písm. a), náklady podle odstavce 1 písm. c), odměna a hotové výdaje podle odstavce 1 písm. d), cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se k celé části dědictví, připadající na jednotlivého dědice a dědická dávka podle odstavce 1 písm. e) (dále jen "dluhy"), se odečtou ve výši odpovídající poměru jím zděděného majetku, který není od daně osvobozen, k celkové hodnotě majetku nabytého jednotlivým dědicem. Výše těchto dluhů se vypočte na celé Kč bez zaokrouhlení. Cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se jen k určité části dědictví se odečte pouze od této části dědictví. §4 (3) Cenou podle odstavce 1 je cena zjištěná podle zvláštního předpisu (Pozn. č. 1: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).) platná ke dni smrti zůstavitele. Oddíl druhý - Daň darovací §5 Poplatník §5 (1) Poplatníkem daně darovací je nabyvatel; při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce. Nejde-li o darování z ciziny nebo do ciziny, je dárce ručitelem. §5 (2) Poplatníkem daně darovací v případech uvedených v § 6 odst. 2 je a) fyzická osoba, která je občanem České republiky nebo cizincem s dlouhodobým pobytem nebo trvalým pobytem na území České republiky, (Pozn. č. 1b: Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.) b) právnická osoba se sídlem na území České republiky. §6 Předmět daně §6 (1) Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Majetkem pro účely daně darovací jsou a) nemovitosti a movitý majetek, b) jiný majetkový prospěch. §6 (2) Daň se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je a) darován z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizině, anebo b) darován v cizině nebo pořízen v cizině z prostředků darovaných nabyvateli v cizině, byl-li darovaný nebo pořízený movitý majetek dovezen nabyvatelem do tuzemska. §6 (3) Předmětem daně darovací nejsou a) plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem, b) důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu, (Pozn. č. 2: § 842 občanského zákoníku.) c) bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů podle zvláštního předpisu, (Pozn. č. 2a: Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.) d) dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu, z rozpočtu okresních úřadů, územních samosprávných celků, státních fondů nebo jiných peněžních fondů státu nebo územních samosprávných celků, jakož i z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu. To se netýká peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty, e) prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci. §6 (4) Nabývá-li spoluvlastník při reálném rozdělení společné věci mezi spoluvlastníky bezúplatně více, než činila hodnota jeho podílu, považuje se nabytí nad tuto hodnotu za darování. §6 (5) Ustanovení § 3 odst. 2 platí obdobně. §6 (6) Ustanovení odstavce 2 a odstavce 5 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. §7 Základ daně §7 (1) Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací, c) clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny. Ustanovení § 4 odst. 1 a 2 o odečtení poměrné části dluhů připadající na majetek, který není od daně osvobozen, platí obdobně. §7 (2) Cenou podle odstavce 1 je cena zjištěná podle zvláštního předpisu (Pozn. č. 1: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).) ke dni nabytí majetku. Je-li předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění. §7 (3) Cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků se sčítá a tento součet cen je základem daně podle odstavce 1. Pokud byla daň darovací z nabytí majetku v tomto období již vyměřena, započítá se na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku. Oddíl třetí – Daň z převodu nemovitostí §8 Poplatník §8 (1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem, b) nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě, c) oprávněný z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni, d) převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce a nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit da