ZÁKON č.116/1990 Sb., ve znění z.č.302/1999 Sb. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení Paragraf 1
Tento zákon se vztahuje a) na nebytové prostory, jimiž jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu než k bydlení: nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, ani společné prostory domu, b) na byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům. 1)
1) § 57 odst. 2 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb., zákona SNR č. 159/1971 Sb.
Paragraf 2
S prostory uvedenými v § 1 (dále jen „ nebytové prostory“) nakládají jejich vlastníci, popřípadě ti, 2) kteří vykonávají právo hospodaření (dále jen „ pronajimatel“).
2) § 6 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku.
Paragraf 3 Smlouva o nájmu
1) Pronajímatel může nebytový prostor přenechat k užívání jinému (dále jen „nájemce“) smlouvou o nájmu (dále jen „smlouva“). 2) Nebytové prostory se pronajímají k účelům, ke kterým jsou určeny. 3) 3) Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši a splatnost nájemného a způsob jeho platby,a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá. U nebytových prostor v objektech, se kterými hospodaří bytová organizace založená národním výborem, je možné smlouvu na dobu určitou uzavřít nejdéle na dva roky, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 4) 4) Pokud smlouva neobsahuje náležitosti podle odstavce 3, je neplatná.
3) § 85 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 4) Například zákon č. 429/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb.
Paragraf 4 Přikázání nájemce
V případech stanovených zákony národních rad lze přikázat pronajimateli, aby pronajal nebytový prostor a uzavřel nájemní smlouvu s určeným nájemcem: v tomto případě může pronajimatel vypovědět smlouvu jen se souhlasem orgánu, který přikázal její uzavření. Ustanovení tohoto zákona jinak zůstávají nedotčena.
Paragraf 5 Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce
1) Není-li ujednáno jinak, pronajimatel je povinen odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém k smluvenému nebo obvyklému užívání, v tomto stavu jej svým nákladem udržovat s užíváním nebytového prostoru spojeno. 2) Nájemce je oprávněn užívat nebytový prostor v rozsahu dohodnutém ve smlouvě. 3) Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklým udržováním. 4) Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajimateli potřebu oprav, které má pronajimatel provést, a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav: jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti vznikla.
Paragraf 6 Podnájem
1) Nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část na dobu určitou do podnájmu jen se souhlasem pronajimatele. 2) Práva a povinnosti vyplývající z § 5 se vztahují i na toho, komu byl nebytový prostor přenechán do podnájmu.
Paragraf 7 Nájemné
Není-li výše nájemného nebo úhrada za podnájem upravena obecně závazným právním předpisem, stanoví se dohodou.
Paragraf 8
Může-li nájemce užívat nebytových prostor omezeně jen proto, že pronajimatel neplní své povinnosti ze smlouvy nebo povinnosti stanovené tímto zákonem, má nájemce nárok na poměrnou slevu z nájemného: toto ustanovení se vztahuje též na podnájem.
Paragraf 9 Skončení nájmu
1) Nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. 2) Pronajímatel může písemně vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou před uplynutím doby, jestliže: a) nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou, b) nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem, c) nájemce, který na základě smlouvy má poskytovat pronajimateli na úhradu nájemného určité služby, tyto služby neposkytuje řádně a včas, d) nájemce, nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek, e) užívání nebytového prostoru je vázáno na užívání bytu a nájemci byla uložena povinnost byt vyklidit: f) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby jež brání užívání nebytového prostoru, g) nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu majitele, h) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, i) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti převedené původnímu vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jejímu zemědělskému majetku. 1) Nájemce může písemně vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, jestliže: a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal: b) nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání: c) pronajimatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z § 5 ods.1. 2) Vztahy ze smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor, které byly uzavřeny v době od 31. Prosince 1989 do 31. Prosince 1990 podniky a hospodářskými zařízeními Komunistické strany Čech a Moravy, Komunistické stravy Slovenska – Strany demokratické levice a Komunistické strany Československa a podniky, hospodářskými a účelovými zařízeními Svazu mladých, nástupem Socialistického svazu mládeže, jako pronajimateli, zanikají dnem 31. Ledna 1992, pokud neskončí před tímto dnem.
Paragraf 10
Je-li nájem uzavřen na dobu neurčitou, jsou pronajimateli nájemce oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu, není-li dohodnuto jinak.
Paragraf 11
Pronajimatel je povinen vypovědět smlouvu, jestliže mu byla uložena povinnost uzavřít smlouvu s přikázaným nájemcem.
Paragraf 12
Výpovědní lhůta je tři měsíce, nebylo-li dohodnuto jinak: počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Paragraf 13
Nebylo-li dohodnuto jinak, je v případě ukončení nájmu nájemce povinen vrátit nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
Paragraf 14
Nebylo-li dohodnuto jinak, nájem zaniká a) zánikem předmětu nájmu: b) smrtí nájemce, pokud dědici po zůstaviteli, který byl nájemcem, do 30 dnů od jeho smrti neoznámí pronajimateli, že pokračují v nájmu: c) zánikem právnické osoby, je-li nájemcem.
Paragraf 15 Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Práva užívání nebytových prostor, vzniklá podle dosavadn