Zákon ze ne 28.září 1995 č248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I Základní ustanovení §1 Tento zákon upravuje postavení a právní poměry obecně prospěšné společnosti. §2 §2(1) Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která: a) je založena podle tohoto zákona, b) poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a c) její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena. §2(2) Název obecně prospěšné společnosti musí obsahovat označení "obecně prospěšná společnost" nebo jeho zkratku "o. p. s.". Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodním jménu toto označení používat. HLAVA II Založení obecně prospěšné společnosti §3 Zakladateli obecně prospěšné společnosti mohou být fyzické osoby, Česká republika nebo právnické osoby. §4 §4(1) Obecně prospěšná společnost se zakládá zakládací smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Je-li zakladatel jediný, nahrazuje zakládací smlouvu zakládací listina vyhotovená ve formě notářského zápisu. §4(2) Zakládací listina nebo zakládací smlouva (dále jen "zakládací listina") obsahuje: a) název, sídlo a identifikační číslo zakladatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, rodné číslo a trvalý pobyt zakladatele, jde-li o fyzickou osobu, b) název a sídlo obecně prospěšné společnosti, c) druh obecně prospěšných služeb, které má obecně prospěšná společnost poskytovat, d) podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb, e) dobu, na kterou se obecně prospěšná společnost zakládá, pokud není založena na dobu neurčitou, f) jméno, rodné číslo a trvalý pobyt členů správní rady, g) způsob jednání správní rady, h) jméno, rodné číslo a trvalý pobyt členů dozorčí rady, je-li zřízena, i) hodnotu a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, u nepeněžního vkladu určení jeho předmětu a ocenění odborným odhadem, j) způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. §4(3) Zakládací listina může stanovit, že určitý počet členů správní rady, popřípadě dozorčí rady je volen nebo jmenován na návrh předem určeného okruhu občanů nebo na návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy, popřípadě, že určitý majetek vložený při založení nelze zcizit či zatížit, nebo že určený druh poskytovaných obecně prospěšných služeb lze za stanovených podmínek měnit. §4(4) Zakládací listina může také určit obecně prospěšnou společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení obecně prospěšné společnosti s likvidací; může též stanovit, že určení takovéto obecně prospěšné společnosti provede správní rada v rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti. Vznik obecně prospěšné společnosti §5 §5(1) Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen "rejstřík"). Rejstřík vede soud určený zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku (Pozn. č.1: §27 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.) (dále jen "rejstříkový soud"). §5(2) Návrh na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku podává zakladatel nebo osoba k tomu zakladatelem písemně zmocněná. K návrhu na zápis musí být přiložena zakládací listina. Návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení obecně prospěšné společnosti. §5(3) Do rejstříku se zapisují tyto údaje: a) název, sídlo a identifikační číslo (Pozn. č.2: Zákon č.89/1995 Sb., o státní statistické službě.) obecně prospěšné společnosti, b) název, sídlo a identifikační sídlo zakladatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, rodné číslo a trvalý pobyt zakladatele, je-li zakladatelem fyzická osoba, c) jméno, rodné číslo a trvalý pobyt členů správní rady, d) způsob jednání správní rady, e) druh obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla obecně prospěšná společnost založena, a předmět doplňkové činnosti, bude-li provozována (§17), f) jméno, rodné číslo a trvalý pobyt členů dozorčí řady, je-li zřízena. §5(4) Pokud obecně prospěšná společnost bude vykonávat činnosti, k jejichž výkonu se vyžadují zvláštní podmínky, popřípadě způsob jejich provádění, je zakladatel povinen splnění těchto skutečností prokázat. §5(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro vedení rejstříku a řízení ve věcech rejstříku obdobně ustanovení obchodního zákoníku (Pozn. č.3: §27 až 33 zákona č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) a občanského soudního řádu (Pozn. č.4: §200a až 200d zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.) o obchodním rejstříku. §6 §6(1) Ve věcech souvisejících se vznikem obecně prospěšné společnosti za ni do jejího vzniku jedná její zakladatel. Je-li zakladatelů více, jednají společně nebo ten z nich, který byl k tomu písemně zmocněn. §6(2) Závazky vzniklé podle odstavce 1 přecházejí na obecně prospěšnou společnost okamžikem jejího vzniku. Obecně prospěšná společnost může do tří měsíců odmítnout takové závazky, které jí brání naplnit účel, pro nějž byla založena. V takovém případě za nepřevzaté závazky odpovídá zakladatel, popřípadě zakladatelé společně a nerozdílně. HLAVA III Zrušení likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti §7 §7(1) Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku. §7(2) Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení obecně prospěšné společnosti sloučením, splynutím či rozdělením; pro zánik zrušené obecně prospěšné společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků platí §69 obchodního zákoníku obdobně. §7(3) Obecně prospěšná společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností, rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti. §8 §8(1) Obecně prospěšná společnost se zrušuje: a) uplynutím doby, na kterou byla založena, b) dosažením účelu, pro který byla založena, c) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti, d) sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšné společnosti, e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, f) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. §8(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) musí správní rada oznámit písemně zakladateli nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být obecně prospěšná společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je obecně prospěšná společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, může zakladatel toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v r