ČÁST PRVNÍ §1 Působnost zákona §1(1) Předmětem převodu zemědělských a některých lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby podle tohoto zákona mohou být a) pozemky ve vlastnictví státu a ve správě (Pozn. č.1: §17 odst.1 zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.) Pozemkového fondu České republiky (dále jen "Pozemkový fond"), které 1.tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náležejí, (Pozn. č.2: §1 odst.2 a 3 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č.10/1993 Sb.) nebo 2.jsou zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo jinými stavbami patřícími k původní zemědělské usedlosti, nebo 3.jsou zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo stavba mi sloužícími zemědělské výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství (dále jen "zemědělské pozemky"), b) pozemky určené k plnění funkcí lesa (Pozn. č.3: §3 odst.1 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).) (dále jen "lesní pozemky"), které jsou ve vlastnictví státu, vymezené v §17. §1(2) Tento zákon upravuje a) postup Pozemkového fondu při převodu zemědělských pozemků na oprávněné osoby (dále jen "oprávněná osoba"), které mají podle §11 odst.2 zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o půdě") právo na jiný pozemek za pozemek nevydaný, b) podmínky převodu zemědělských pozemků na jiné osoby. §2 §2(1) Podle tohoto zákona nelze převádět a) zemědělské nebo lesní pozemky, na jejichž vydání bylo uplatněno právo podle zvláštních předpisů (Pozn. č.4: Zákon č.229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.) a o je jichž vydání nebylo dosud rozhodnuto, b) zemědělské pozemky, které jsou určeny k vytváření systémů ekologické stability, (Pozn. č.5: §4 odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.) c) zemědělské a lesní pozemky nebo jejich části určené schváleným územím plánem (Pozn. č.6: §10 zákona č.50/1976 Sb., o územ ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.) nebo rozhodnutím o umístění stavby (Pozn. č.7: §32 písm. a) zákona č.50/1976 Sb.) k zastavění stavbami ve veřejném zájmu (Pozn. č.8: §108 odst.2 písm. a) a §108 odst.3 zákona č.50/1976 Sb.) nebo těmito stavbami již zastavěné s výjimkou zemědělských pozemků převáděných podle §5 odst.1 a 2 a lesních pozemků podle §18, d) zemědělské a lesní pozemky, jejichž převodu brání zvláštní předpis, (Pozn. č.9: Např. §29 zákona č.229/1991 Sb., zákon č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) e) zemědělské pozemky určené podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na provedení technických, vodohospodářských a ekologických opatření, (Pozn. č.10: §8 odst.15 zákona č.284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.) f) zemědělské pozemky v nájmu státních orgánů, rozpočtových nebo příspěvkových organizací, (Pozn. č.11: Zákon č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České re publiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.) státních podniků (Pozn. č.12: Zákon č.77/1997 Sb., o státním podniku.) nebo jiných státních organizací, g) zemědělské pozemky, o jejichž převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle zvláštního předpisu, (Pozn. č.13: Zákon č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.) h) lesní pozemky v lesích ochranných a lesích zvláštního určení (Pozn. č.14: §7 a 8 zákona č.289/1995 Sb.) s výjimkou spolu vlastnických podílů státu, i) lesní pozemky v lesích hospodářských (Pozn. č.15: §9 zákona č.289/1995 Sb.) o souvislé výměře větší než 10 ha, j) zemědělské a lesní pozemky ve vojenských újezdech, (Pozn. č.16: Zákon č.169/1949 Sb., o vojenských újezdech, ve znění zákona č.425/1990 Sb.) k) zemědělské a lesní pozemky v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v prvních a druhých zónách národních parků. §2(2) Na žádost převodce sdělí příslušné orgány státní správy písemně do 30 dnů, zdali pozemky označené údaji podle katastru nemovitostí, které mají být převedeny podle tohoto zákona, nejsou podle odstavce1 z převodu vyloučeny; sdělení se nevydává ve správním řízení. Příslušný katastrální úřad na žádost Pozemkového fondu ověří do 30 dnů ve své evidenci, že pozemky po 25.únoru 1948 nepřešly ani nebyly převedeny do vlastnictví státu z vlastnictví církve, náboženské společnosti, řádu nebo kongregace. §2(3) Zemědělské a lesní pozemky uvedené v odstavci1 lze podle tohoto zákona převádět, pominou-li důvody převodu bránící. §3 Převodce §3(1) Zemědělské pozemky převádí na nabyvatele Pozemkový fond za podmínek stanovených tímto zákonem. §3(2) Lesní pozemky převádí na nabyvatele právnická osoba, které bylo svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, (Pozn. č.17: §4 odst.1 zákona č.289/1995 Sb.) (dále jen "pověřená právnická osoba"). §4 Nabyvatel §4(1) Nabyvatelem zemědělských pozemků může být pouze a) fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, (Pozn. č.18: Zákon č.40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.) b) obec, (Pozn. č.19: Zákon č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.) c) právnická osoba uvedená v odstavci2, d) oprávněná osoba, jejíž nárok vyjádřený v korunách činí nejméně 50% z ceny pozemku stanovené podle cenového předpisu (§9), e) veřejná vysoká škola. §4(2) Právnickou osobou podle odstavce1 písm. c) je právnická osoba, která je vlastníkem (spoluvlastníkem) budov nebo staveb uvedených v §1 písm. a) bodech2 a 3; tato právnická osoba může nabýt pouze zemědělský pozemek uvedený v §5 odst.4. §4(3) Nabyvatelem lesních pozemků může být pouze obec nebo veřejná vysoká škola. Převody zemědělských pozemků §5 Převod na obce, vlastníky staveb a zemědělské školy §5(1) Nebrání-li převodu práva třetích osob, převede Pozemkový fond na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví zemědělské pozemky v jejím katastrálním území a) v současně zastavěném území obce, (Pozn. č.20: §139a zákona č.50/1976 Sb.) b) v zastavitelném území (Pozn. č.20: §139a zákona č.50/1976 Sb.) takto vymezeném schválenou územně plánovací dokumentací, c) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, d) zastavěné budovami nebo stavbami uvedenými v §1 písm. a) bo dech2 a 3, pokud jsou tyto budovy a stavby ve vlastnictví obce. Pozemky podle písmen a), b) a c) určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení a pozemky podle písmene d)