§1 §1(1) Soustavu daní v České a Slovenské Federativní Republice tvoří 1.Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu. 2.Daně spotřební, a to a) daň z uhlovodíkových paliv a maziv, b) daň z lihu a destilátů, c) daň z piva, d) daň z vína, e) daň z tabáku a tabákových výrobků. 3.Daně z příjmů: a) daň z příjmů fyzických osob, b) daň z příjmů právnických osob. 4.Daň z nemovitostí. 5.Daň silniční. 6.Daň z dědictví a darování. 7.Daň z převodu nemovitostí. 8.Daně k ochraně životního prostředí. §1(2) Jiné daně než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1, nelze stanovit. §2 §2(1) Zákon Federálního shromáždění upravuje daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu, daně spotřební a daně z příjmů. §2(2) U daní z příjmů upravuje zákon Federálního shromáždění okruh poplatníků, předmět daně a základ daně a výchozí daňovou sazbu včetně rozsahu možných odchylek v konstrukci těchto daní v obou republikách. §2(3) U daní spotřebních upravuje zákon Federálního shromáždění i rozsah případných možných odchylek v sazbě těchto daní. §3 §3(1) Poplatníci se sídlem či bydlištěm v zahraničí mají v České a Slovenské Federativní Republice jednotné daňové povinnosti. Úprava způsobu vyloučení dvojího vnitrostátního a mezinárodního zdanění je jednotná. §3(2) Nemovitosti podléhají zdanění v té republice, ve které leží. §4 §4(1) Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok; odchylky může stanovit příslušný zákon. §4(2) Daň nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník nebo plátce povinen podat přiznání nebo hlášení, popřípadě dlužník srazit daň nebo zálohu na tuto daň. §4(3) Je-li v této lhůtě proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží lhůta pro vyměření nebo vymáhání znovu od konce kalendářního roku, ve kterém byl poplatník nebo plátce, popřípadě dlužník o tomto úkonu zpraven; vyměřit a vymáhat daň lze však nejpozději do deseti let počítaných od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník nebo plátce povinen podat přiznání nebo hlášení, popřípadě dlužník srazit daň nebo zálohu na tuto daň. §4(4) Jsou-li ve státě, ve kterém má poplatník sídlo nebo bydliště, stanoveny k vyměření nebo vymáhání daně lhůty delší, než jsou lhůty uvedené v odstavcích 2 a 3, platí pro něho lhůty stanovené v tomto státě. §5 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993. (Pozn. aut.: zákon č.302/1993 Sb. nabyl účinnost dnem 1. ledna 1994.)