Podmínky pro umísťování obytných budov do území, popřípadě umísťování staveb na pozemcích obytných budov se řídí technickými normami a podmínky pro toto umísťování stanoví územní rozhodnutí nebo územně plánovací dokumentace a podklady. S umístěním stavby úzce souvisí i její proslunění. Všechny byty musí být navrhovány tak, aby byly prosluněny. Byt je prosluněn, je-li součet ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu ploch všech jeho obytných místností. U samostatně stojících rodinných domků, dvojdomků a koncových řadových domků má být součet ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině součtu ploch všech obytných místností bytu. Do součtu ploch z jedné strany prosluněných obytných místností ani do součtu ploch všech obytných místností bytu se pro tento účel nezapočítávají části ploch obytných místností, které leží za hranicí hloubky místnosti rovné 2,3 násobku její světlé výšky. Další kriteria pro posouzení dostatečného proslunění obytných místností jsou uveden v ČSN 73 4301 Vzájemné odstupy jednotlivých staveb pro bydlení musí splňovat požadavky hygienické, požární ochrany a civilní obrany. Jsou-li v některé z protilehlých částí stěn sousedních staveb pro bydlení okna obytných místností, nesmí být odstup staveb menší než výška vyšší stěny, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domků. Pro rodinné domy platí následující omezení: Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi má být 10 m, nesmí být menší než 7 m. Vzdálenost rodinných domů vytvářejících mezi sebou volný prostor nesmí být od společných hranic pozemků menší než 3 m. pokud by rozměry stavebního pozemku znemožňovaly účelné dispoziční řešení stavby rodinného domu, může stavební úřad snížit jeho vzdálenost od společné hranice pozemků výjimečně až na 2 . Ve zvláště stísněných podmínkách, kde nelze dodržet požadované vzdálenosti, může stavební úřad snížit vzdálenost až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn nejsou okna obytných místností. Na stavebních pozemcích rodinných domů se mohou umísťovat také stavby, které plní doplňkovou funkci rodinných domů a jednoduché stavby sloužící pro podnikatelskou činnost, není-li možnost tuto funkci zabezpečit přímo v rodinném domě. Při návrhu je nutné respektovat řadu různých požadavků a je vhodné je uplatnit již v začátku navrhování stavebních objektů.