Velmi podstatnou náležitostí smluv o převodu nemovitostí, alespoň z pohledu praxe katastrálních úřadu a v důsledku jejich rozhodnutí i z pohledu smluvních stran, je přesné označení převáděné stavby, pozemku, parcely. Vyhláška č. 190/1996 Sb., která provádí zákon o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem stanoví, které údaje o parcele se vedou v katastru nemovitostí. Jsou to: a) příslušnost do katastrálního území, b) druh číslování parcel, c) parcelní číslo, d) výměra parcely, e) kvalita výměry, f) druh a způsob využití pozemku, g) typ a způsob ochrany nemovitosti, h) příslušnost k vlastníku (číslo listu vlastnictví), i) právní vztah, j) označení listu katastrální mapy, k) souřadnice definičního bodu parcely. K budově se v katastru nemovitostí vedou tyto údaje: a) příslušnost do katastrálního území, b) údaje o parcele, na níž je budova umístěna, c) číslo popisné nebo evidenční, d) příslušnost budovy k části obce, e) typ a způsob využití budovy, f) typ a způsob ochrany, g) příslušnost k vlastníku (číslo listu vlastnictví), h) právní vztah. Z výše uvedeného vychází katastrální zákon, zákon č. 344/1992 Sb., který jasně stanoví, jak musí být v listinách, jež se přikládají k návrhu na zápis do katastru nemovitostí označeny pozemky a budovy. Pozemky musejí být označeny parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu. Pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 29 odst. 3 katastrálního zákona) musejí být označeny parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu nebo scelovacího operátu, a s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží. Budovy se potom označují označením pozemku, na němž jsou postaveny, číslem popisným nebo evidenčním, případně, pokud se číslo popisné ani evidenční budově nepřiděluje, způsobem jejího využití a v případě budov s číslem popisným či evidenčním též příslušností budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena. Rozestavěné budovy se určují označením pozemku, na němž jsou rozestavěny, a označením, že se jedná o rozestavěnou budovu, byty a nebytové prostory se identifikují označením budovy, v níž jsou vymezeny, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v budově, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány. Rozestavěný byt a nebytový prostor se označuje označením pozemku, na němž je dům s byty a nebytovými prostory rozestavěn, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v rozestavěném domě s byty a nebytovými prostory, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány, a označením, že se jedná o rozestavěný byt nebo nebytový prostor. Při zkoumání návrhu na zápis práv do katastru nemovitostí zkoumá podle zákonem stanovených kritérií katastrální úřad také právě označení, kterým jsou identifikovány budovy či pozemky, k nimž se zapisované právo vztahuje. Zjistí-li katastrální úřad, že označení budovy či pozemku v návrhu či přiložené listině neodpovídá údajům zapsaným v katastru, shledá tyto listiny za neurčité a zápis neprovede. (epravo.cz)