Pomalu se blíží konec května, což je poslední termín k zaplacení daně z nemovitosti. Pokud jste vlastníky rodinného domku, bytu v osobním vlastnictví nebo pozemku, neměli byste na tuto nepříjemnou povinnost zapomenout. Zbytečně byste se vystavili úředním opletačkám a úhradám penále. Daň z nemovitosti postihuje všechny majitele nemovitostí, které jsou zapsané v katastru nemovitostí. Týká se to tedy vlastníků obytných domů, jednotlivých bytů v osobním vlastnictví, rekreačních objektů, zahrad, zemědělských pozemků, ale např. také nebytových prostor, garáží apod. Již druhým rokem ji musí platit také majitelé bytů v osobním vlastnictví, které byly převedeny z majetku státu, obcí nebo družstev. V žádném případě ji však nemusíte platit, když momentálně bydlíte v družstevním nebo obecním bytě. Nejste totiž skutečnými vlastníky bytu, ale pouze jeho nájemci, resp. uživateli. Družstevní byt vlastní právnická osoba – bytové družstvo a obecní byt je zase v majetku obce. Jestliže jste letos podali přiznání k dani z nemovitosti nebo jste je podali někdy v minulých letech a skutečnosti v něm uvedené se od té doby nezměnily, je pravděpodobné, že vám letos opět přišla složenka s vyměřenou daní. Tu je třeba zaplatit nejpozději do 31. května. Pokud její částka přesahuje 1.000 Kč, je možné rozdělit si ji na čtyři stejně velké částky a platit ji postupně nejpozději do 30. června, do 30. září a do 30. listopadu daného roku (ale např. zemědělci daň platí ve dvou splátkách, nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu). Daň se nemusí platit vůbec, jestliže je její výměr nižší než 30 Kč. Má-li nemovitost několik spoluvlastníků, jsou povinni platit daň společně a nerozdílně. Pokud jste přiznání k dani z nemovitosti ještě nepodávali a vlastníky nemovitosti jste se stali teprve během prvních měsíců tohoto roku, daňová povinnost se na vás bude vztahovat až od příštího roku. Přiznání k dani z nemovitosti se totiž vždy podává nejpozději do 31. ledna a musí zohledňovat stav platný k 1. 1. daného roku. Některé nemovitosti jsou přitom od daně zcela osvobozeny. Patří mezi ně například novostavby obytných domů a bytů, které trvale slouží k bydlení majitele nebo jeho blízkých, a to na dobu 15 let, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního rozhodnutí. Daň rovněž nemusí platit majitelé rekreačních objektů z řad fyzických osob, které pobírají dávky sociální péče a jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, nebo vlastníci staveb, kteří změní systém vytápění z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie (solární, větrné, geotermální, biomasy) nebo stavebními úpravami sníží tepelnou náročnost stavby nemovitosti (daň však nemusí platit pouze 5 let od změny). Do roku 2007 se daň nevztahuje na občany, kteří získali obytný dům v restituci, od daně jsou zcela osvobozeny také nemovitosti ve vlastnictví státu nebo veřejně prospěšných či kulturních subjektů a další. Formálně se daň dělí na daň z pozemků a daň ze staveb. Každá z nich se počítá trochu jinak a je podrobena jiným sazbám. Základem daně z pozemku je výměra v m2, u zahrad či zemědělské půdy násobená průměrnou cenou půdy stanovenou místní vyhláškou nebo cenou uvedenou v zákoně. Sazba daně se pak liší podle druhu pozemku, je udaná buď v procentech nebo v korunách na m2 a násobí se zvláštním koeficientem závisejícím na velikosti obce. Např. 1 m2 zastavěné plochy se násobí cenou 0,10 Kč, zatímco u stavebního pozemku cenou 1 Kč. Násobící koeficient v nejmenších obcích do 300 obyvatel je 0,3, zatímco v Praze dokonce 5,0. Nejvyšší daň tedy zaplatíte za pozemek ve velkých městech, zatímco v malé obci s několika málo obyvateli bude její výše spíše zanedbatelná. Daň ze staveb se počítá z výměry půdorysu nadzemní části v m2, u bytů a samostatných nebytových prostorů pak z podlahové plochy vynásobené koeficientem 1,2. Sazba daně se liší podle druhu stavby či počtu nadzemních podlaží a je stejně jako u pozemků násobená koeficienty v závislosti na velikosti obce. Vyšší daň tak platí majitelé rekreačních objektů či vlastníci nemovitostí ve větších městech, zvláště pak v Praze. Přesné sazby, způsob výpočtu konečné výše daně a veškeré detaily, které se k této problematice váží, jsou upraveny zvláštním zákonem o dani z nemovitosti. Jestliže jste tedy nemovitost v letošním roce získali nebo se ji pořídit chystáte, měli byste si ho včas prostudovat, abyste věděli, co vás od příštího roku čeká. -si-