Řízení o vkladu vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí je ovládáno několika zásadními pravidly a principy, neboť katastr nemovitostí jako soubor údajů o nemovitostech na území České republiky zahrnuje evidenci vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a dalších práv k nemovitostem a má sloužit k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. 1. Zásada priority – tento princip zaručuje, že pořadí zápisu v katastru nemovitostí se řídí dobou, ve které došel katastrálnímu úřadu návrh na vklad. Projevem této zásady priority je skutečnost, že právní účinky vkladu nastávají ke dni podání návrhu na vklad. 2. Zásada intabulace – práva zapisovaná do katastru vkladem (§ 2 zákona č. 265/1992 Sb.) vznikají, mění se zanikají dnem vkladu do katastru nemovitostí s tím, že právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení a to ke dni, kdy byl návrh doručen katastrálnímu úřadu. 3. Zásada dispoziční – řízení o vkladu do katastru nemovitostí je řízením návrhovým. Řízení je zahájeno okamžikem dojití návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. 4. Zásada legality – tato zásada vyjadřuje povinnost katastrálního úřadu při řízení o vkladech vlastnických a jiných věcných práv respektovat zákon a to zejména při zkoumání listin, jež osvědčují zapisovaná práva. 5. Zásada dobré víry – je stanovena v § 11 zákona č. 265/1992 Sb. Každý, kdo vychází z údajů zapsaných v katastru nemovitostí, je v dobré víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci. 6. Zásada úplatnosti – nabyvatel práva, jež se zapisuje do katastru nemovitostí vkladem je povinen uhradit za vklad každého jednotlivého práva správní poplatek. -epravo.cz-