Pokud byla před stavbou rodinného domu předepsána na základě radonového průzkumu podloží protiradonová opatření, musí se před kolaudací stavby ověřit, zda provedená opatření byla úspěšná. V hotové stavbě opět měří hodnoty pronikajícího radonu odborná firma; nejspíše ta, kterou už známe, která zpracovávala nebezpečí radonového pronikání z půd na vašem stavebním pozemku. Pokud bylo riziko pronikání z podloží do stavby nízké, postačilo udělat dobrou hydroizolaci, při středním mohla být navržena další opatření (protiradonové izolace) a v případě rizika vysokého přišly kromě toho na řadu i různé odvětrávané vrstvy a drenáže.

A nyní se v interiéru zjišťuje, zda opatření byla postačující, pečlivě a dostatečně provedena, a jestli tedy z podloží radon opravdu do objektu neproniká. Měření se požaduje před kolaudací novostavby k posudku ke kolaudačnímu řízení.

Měření může provádět a posudek vytvořit jen odborník. Komerční firmy, které se touto činností a hodnocením radonového nebezpečí zabývají, musí vlastnit odpovídající povolení. Samotné měření pak trvá minimálně 7dní a provádí se umístěním komor v objektu.

Stavebník se může informovat na stavebních úřadech, u stavebního dozoru nebo u jiných stavebníků, podle čeho se má v nabídce orientovat. Jak poznat tu správnou firmu, která má nejen správné povolení, ale i zkušenosti, erudici a odpovídající vybavení.

Starší stavby, radon a stavební řízení V případě starších budov potřebujete měření radonu v interiérech k podobnému posudku, tentokrát ale ke stavebnímu řízení. Jedná se o různé stavební úpravy, které hodláte provádět: například o rekonstrukci, přístavbu, dostavbu domu, nástavbu (dalšího patra), ale také o zamýšlenou změnu užívání objektu nebo jeho části.

Před vydáním stavebního povolení by měla být změřena koncentrace radonu v budově nebo příslušné části (bytě, chodbě a podobně). Když bude zjištěno překročení určité hodnoty, přikročí se k tzv. radonové diagnostice. Poté se dle výsledku navrhne při rekonstrukci realizovat příslušná protiradonová opatření.

Pro firmu, která provede měření a vypracuje posudek, platí totéž, co už bylo řečeno výše. V této fázi měření se můžete odborníků zeptat, jak se pokusit získat státní příspěvek na protiradonová opatření.

V naší republice průběžně probíhá vyhledávání starších i novějších domů s nevyhovujícími hodnotami objemové aktivity radonu v ovzduší. Zejména tam, kde se o nebezpečí ví, ale také jinde. Obecně je naše republika totiž známá tím, že má vyšší „radonové pozadí“.

Nové vědecké výsledky a výsledky výzkumů, ale také dosavadní zkušenosti z již realizovaných opatření proti jeho pronikání z podloží do domů – to všechno se projevuje v modernějších a dokonalejších metodách měření výskytu radonu. Nebezpečím radonu v obytných domech se zabývá nyní Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s celou řadou různých oborů, kterých se problematika může dotýkat: inženýrská geologie a geofyzika, hygiena a zdravotnictví, i pozemní stavitelství nebo zdravotní technika.

-ag- Foto: http://www.isifa.com/