S účinností od 1. 1. 2004 dochází novelou zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, k zásadní změně jak v podání přiznání k dani z převodu nemovitostí, tak především v placení této daně. V době po 1. 1. 2004 je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň z převodu nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit. Sazba daně z převodu nemovitostí z úplatných převodů či přechodů vlastnických práv uskutečněných po 1. 1. 2004 činí 3% základu daně. Tato změna se týká případů, kdy je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem uskutečněn po 1. 1. 2004. Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž - byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí 1), tj. návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, ke kterému se váží právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí, byl podán katastrálnímu úřadu dnem 1. 1. 2004 a násl., - nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, - bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, - nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti.


1)Podle § § 35 odst. 2 vyhl. č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, katastrální úřad v případě povolení vkladu práva vyznačí na prvopisech smlouvy doložku, kde se mimo jiné uvádí „Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne…..“. Od tohoto data běží lhůta pro podání daňového přiznání.
Povinnou přílohou daňového přiznání je: - ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti - znalecký posudek o ceně zjištěné podle oceňovacího předpisu kromě případů, kdy zákon povinnost předložení znaleckého posudku neukládá. Upozornění: Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak učiní opožděně, tj. po lhůtě k podání daňového přiznání, vystavuje se sankci v podobě penále na dani z převodu nemovitostí popř. možnosti zvýšení daně až o 10%. Při vyplnění daňového přiznání je třeba, aby poplatník postupoval dle pokynů k vyplnění daňového přiznání. Současně s podáním daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí je poplatník povinen předložit znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu či posudek znalce, kterým se určuje hodnota předmětu vkladu podle obchodního zákoníku. Cenou zjištěnou nemovitosti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MF č. 540/2002 Sb. – dále jen „oceňovací předpis“), se rozumí cena platná ke dni nabytí nemovitosti, tj. ke dni - právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí, jde-li o úplatný převod nemovitosti evidovaných v katastru nemovitostí na základě smlouvy, - účinnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, - právní moci listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnická práva k nemovitosti. Jde-li o vklad do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti, součástí daňového přiznání je posudek znalce, kterým se určuje hodnota předmětu vkladu podle obchodního zákoníku. Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li o převod nebo přechod vlastnictví - k nemovitosti, který je zcela osvobozen od daně, - k pozemku bez stavby a trvalého porostu – v těchto případech si může daňový subjekt zjistit cenu pozemku sám dle oceňovacího předpisu2) platného ke dni převodu či přechodu vlastnického práva, pokud správce daně nestanoví jinak, - při zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při darování nemovitosti - v těchto případech si může daňový subjekt zjistit cenu věcného břemene sám dle oceňovacího předpisu3) platného ke dni právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí, - k nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku – základem daně je cena sjednaná, - při vydražení nemovitosti - základem daně je cena dosažená v dražbě, - při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem – základem daně je cena stanovená soudem. Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí se nepodává při úplatném převodu nebo přechodu nemovitostí z vlastnictví České republiky nebo Fondu národního majetku ČR, je-li převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti od daně osvobozen.
2)§ 9 až 13 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 27 až 31 vyhl. č. 540/2002 Sb. 3)§ 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Cenový věstník Ministerstva financí částka 6 ze dne 20. 5. 1999 (čj. 162/38 024/1999).
Vyměření a placení daně z převodu nemovitostí u převodů a přechodů vlastnického práva k nemovitostem uskutečněným do 31. 12. 2003 Upozornění: u převodů a přechodů vlastnického práva k nemovitostem uskutečněných do 31. 12. 2003 nedochází k žádné změně v podání přiznání či placení daně z převodu nemovitostí. Je-li úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem uskutečněn v době do 31. 12. 2003, podává daňový subjekt daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí podle § 21 odst. 1 a 3 zákona č. 357/1992 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2003, do 30 dnů ode dne - kdy mu byla katastrálním úřadem doručena smlouva opatřená doložkou o vkladu práva, - kdy mu bylo doručeno rozhodnutí či jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitostem např. potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti v dražbě, právní moc rozhodnutí o příklepu a zaplacení nejvyššího podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, - účinnosti smlouvy o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostí, která není evidována v katastru nemovitostí. Současně s podáním daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí je poplatník povinen předložit ověřený opis nebo ověřenou kopii smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu. V těchto případech je daň z převodu nemovitostí splatná do 30 dnů ode dne, v němž byl daňovému subjektu doručen platební výměr. -epravo.cz-