Zemní plyn patří vedle elektřiny k nejvyužívanějším energetickým zdrojům převážné části domácností. Není proto divu, že každé změny, ať již v tarifech nebo způsobu účtování, upoutají naši pozornost. Jednu nepříjemnou novinku - zvýšení poplatků o 27% máme za sebou, od 1. dubna nás však čeká další, doufejme že příjemnější překvapení. Plyn již nebudeme platit podle odebraného množství, tedy v krychlových metrech, ale podle množství energie vyjádřené v kilowatthodinách, kterou budeme moci z odebraného množství plynu získat. Na smysl tohoto opatření a jeho důsledky pro drobné spotřebitele jsme se zeptali ing. Ladislava Musila z plynárenské společnosti Transgas: Proč se přechází na kWh místo m3 Použití energetické jednotky (kWh) místo objemové (m3) stírá rozdíly v jakosti dodávaného zem-ního plynu. Účtování v kWh vystihuje množství dodané energie vázané v zemním plynu. Jde o to, že spálením stejného množství zemního plynu ze dvou různých zdrojů vzniká rozdílné množství energie. Přechod na účtování v energetických jednotkách tudíž přinese i snadnější porovnání výhodnosti paliv a energií používaných pro vytá-pění. Druhým důvodem je odstranění rozdílu mezi odběrateli odebírajícími plyn v obcích s různou nadmořskou výš-kou. Čím je obec položená výše, tím je nižší atmosférický tlak. Jelikož tlak plynu v potrubí závisí na atmosféric-kém tlaku (z důvodů správné funkce plynových spotřebičů), jsou na tom lépe obyvatelé nížin před obyvateli výše položených oblastí. Při nižším tlaku zaujme stejné množství plynu větší objem, takže se zvětší objemová spotře-ba při stejné energetické spotřebě. Při novém způsobu účtování budou všichni odběratelé platit za dodávku plynu za stejných hodnot atmosférického tlaku. Jde o naši novinku nebo převzatou zkušenost? V kWh se již účtuje například v SNR, Velké Británii nebo ve Francii. Nyní se tato změna připravuje i ve většině ostatních zemích EÚ. Z jakých zdrojů pochází plyn dodávaný na území ČR? Zemní plyn je dodáván do České republiky zejména z Ruska a Norska. Kromě toho je na jižní Moravě spotřebo-váván plyn těžený v nalezištích společnosti Moravské naftové doly. Který plyn je lepší a který horší? Zemní plyny dodávané do ČR jsou přibližně stejné kvality a nelze spolehlivě určit, který je lepší či horší. Co konkrétně přinese tato změna spotřebiteli? Nové účtování objektivněji vyjádří úhrady za odebraný zemní plyn. Odběratel již nebude platit za jeho objem, ale za množství energie, které bude moci z daného zemního plynu získat. Počítá se s výměnou anebo předěláním plynoměrů? Ne. Plynoměry zůstanou původní a v důsledku přechodu na nový způsob účtování nebude zákazník nic platit. Pouze za odběr zemního plynu uskutečněný po 1. dubnu 2001 budou odběrateli posílány faktury s vyúčtováním spotřeby uvedené v kWh. Jak se odběratel dozví, kolik plynu skutečně spotřeboval? Odběratel bude mít nadále k dispozici plynoměr a kromě toho se na jeho faktuře objeví spotřeba plynu jak v kWh, tak v m3. Nebudeme za stejné množství plynu platit víc? Tuto možnost nelze vyloučit, ale předpokládá se, že většina odběratelů v případě, že jejich plynoměr ukáže stej-nou spotřebu jako v minulém období, bude platit méně. Může si zákazník ověřit, že přepočet z objemové na energetickou jednotku byl proveden správně? Všechna data potřebná pro provedení přepočtu včetně hodnot spalného tepla jsou dostupná u příslušné distribuč-ní společnosti. Jakým způsobem si můžeme tyto informace ověřit? Všechna potřebných údajů, tj. spotřeba zemního plynu v m3, hodnota spalného tepla a přepočet budou uvedeny na faktuře. V případě hlubšího zájmu se zákazník může obrátit přímo na příslušnou distribuční společnost. Kromě toho bude dodavatel zpětně poskytovat informace o spalném teple dodávaného plynu za určité období. Kde a jak si můžeme zjistit spalné teplo plynu? To bude možné několika způsoby: 1. spalné teplo pro potřeby uživatelů bude měřeno na předávacích stanicích, které provozuje s.p. Transgas. S do-tazem je možné se obrátit na Transgas nebo lépe na příslušnou distribuční společnost. 2. informace o hodnotách spalného tepla by měly být také dostupné na internetových stránkách dodavatele ply-nu. Zde však nebude informace aktuální, nýbrž jako průměr za určité období. 3. můžeme si rovněž odebrat vzorek vlastního plynu a nechat si provést analýzu nebo si pořídit vlastní chroma-tograf. Této možnosti však využijí asi jenom velkoodběratelé. Toto měření bude mít pouze informativní charak-ter, protože pro fakturaci budou použity hodnoty z měřicích stanic s.p. Transgas. Změní se zálohy na plyn? Zálohu na plyn si určuje sám odběratel. Z důvodů nového účtování nebude třeba měnit výši zálohy, protože plat-by většiny odběratelů by měly být shodné nebo nižší. Jelikož od nového roku byly zvýšeny ceny zemního plynu přibližně o jednu čtvrtinu, měl by každý odběratel zvážit, jestli je pro něj výhodnější mít nižší zálohu a pak do-plácet nebo naopak vyšší zálohu a po odečtu vrácený přeplatek. -šum-