V průběhu roku 2005 došlo k víceméně drobným úpravám zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. Zásadní úprava zákona byla provedena novelou č. 545/2005 Sb. ze dne 8. prosince loňského roku Publikována ve Sbírce zákonů (částka 186).Hlavní změny, které budou ovlivňovat daně z příjmů fyzických osob zpětně za rok 2005:

* zvýšení paušálních výdajů (§ 7 odst. 9)

Neuplatňuje-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje s výjimkou uvedenou v § 11 nebo § 12 v následující výši (tzn. poplatník neuplatňuje příjmy skutečné)

1. 80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (dříve bylo stanoveno 50%)

2. 60% příjmů ze řemeslných živností (dříve bylo stanoveno 25%)

3. 50% příjmů z ostatních živností s výjimkou řemeslných živností (dříve bylo stanoveno 25%)

4. 40% příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (dříve bylo stanoveno 25%)

5. 40% z průmyslových a autorských práv a dalších příjmů z užití nebo poskytnutí průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem (§ 7 odst. 2 písm. a); (dříve bylo stanoveno 30%)

Pokud fyzické osoby tento způsob uplatňování výdajů již využívaly, jedná se zcela jednoznačně o pozitivní změnu.

Vedle paušálně uplatňovaných výdajů se uplatňují (tak jako v letech předchozích) výdaje na zaplacení pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění.

* zvýšení paušálních výdajů u příjmů z pronájmu

1. 30% z příjmů z pronájmu (bez ohledu na to, zda se jedná o pozemek, budovu nebo stavbu)

Hlavní změny, které budou ovlivňovat daně z příjmů fyzických osob v roce 2006:

* osvobozeny od daně byly příjmy plynoucí z hypotéčních zástavních listů (§ 4 odst. 1 písm. y)

* účastníci sdružení, kteří samostatně vedou daňovou evidenci (po zrušení jednoduchého účetnictví), mohou s účinností od roku 2006 vést společnou daňovou evidenci, ve které budou evidovány společné příjmy a společné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; na konci zdaňovacího období pak do své daňové evidence uvedou podíl na společných příjmech a podíl na společných výdajích

* zvýšení paušálních výdajů (§ 7 odst. 9) – viz změny uváděné zpětně pro rok 2005

* stanovení daně paušální částkou (§ 7 a)

1. o daň stanovenou paušální částkou mohou žádat osoby s ročními příjmy až do výše 5,000.000 Kč (dříve bylo stanoveno do výše 1,000.000 Kč)

2. došlo ke zrušení podmínky, že se nesmí jednat o plátce DPH

3. uvedený způsob stanovení daně bude možné použít i v případě, že osoba vykonává činnost za spolupráce druhého z manželů a rozděluje příjmy a výdaje

4. výrazně je prodloužena lhůta pro zaplacení daně stanovené paušální částkou – od roku 2006 v termínu do 15. prosince (do roku 2005 byla stanovena v termínu do 31. května)

5. výsledná daň stanovená paušální částkou (i po snížení odpočitatelných položek)musí činit nejméně 600 Kč

* změny jsou zavedeny také v povinnosti platby daně z minimálního základu daně – okruh vyjmutých osob je rozšířen (o osoby jež mají příjmy pouze z lesního hospodářství, z dotací, podpor, grantů a o daňové nerezidenty)

* ruší se nezdanitelné částky (podle bývalého § 15 odst. 1), namísto nich jsou nově zavedeny slevy na dani

* došlo ke zvýšení horní hranice prvního daňového pásma (ostatní zůstaly zachovány) a ke snížení prvních dvou stupňů daně (dvě zůstaly zachovány)

Hlavní změny, které budou ovlivňovat daně z příjmů právnických osob zpětně za rok 2005:

* Sazba daně z příjmů za zdaňovací období končící v roce 2005:

1. je stanovena ve výši 26%

Hlavní změny, které budou ovlivňovat daně z příjmů fyzických osob v roce 2006:

* Sazba daně z příjmů za zdaňovací období končící v roce 2006:

1. je stanovena ve výši 24%

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, s účinností k 1.1.2006 ke stažení v DOC formátu na stránkách České komory architektů.

Zdroj: Česká komora architektů