Státní podpora hypotečního úvěrování ve formě příspěvku, resp. Dotace k úrokům, vyplývá z vládního nařízení č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby. Novela tohoto nařízení č. 70/1998 Sb., která je účinná od 1. Července 1998, přinesla řadu změn. Podstata tohoto typu podpory se nezměnila a stále spočívá ve vyplácení rozdílu mezi splátkami úvěru při běžné úrokové sazbě a úrokové sazbě dotované. Může mít dvě formy. Jednou je příspěvek fyzickým osobám, které neprovádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Druhou formou jsou dotace, které mohou získat také právnické a fyzické osoby, jež provádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Státní podpora byla původně stanovena v roce 1995 na úrovni tří procentních bodů s tím, že pro první rok jejího poskytování, tedy pro rok 1996, bude ve výši čtyř procentních bodů. Na podzim 1996 rozhodla vláda o prodloužení lhůty pro vyplácení čtyřbodového příspěvku i na rok 1997. V říjnu 1997 kabinet schválil snížení podpory na tři procentní body. Zmíněná novela č. 70/1998 však vrátila příspěvek na úroveň čtyř procentních bodů, a to se zpětnou platností. Navíc vnesla poměrně jednoduchý systém stanovení výše podpory, která je navázána na průměr úrokových sazeb z celkového objemu poskytnutých hypotečních úvěrů se státní podporou. Současná čtyřbodová podpora byla odvozena z dosavadního průměru sazeb, který se pohybuje mezi 15 a 16 procenty. V příštích letech bude Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašovat průměrnou úrokovou sazbu za uplynulý kalendářní rok vždy k 1. Únoru. Pokud průměrná sazba bude vyšší než desetiprocentní, výše podpory bude čtyři procentní body, při průměru nad 9 procent bude činit podpora tři body, průměr úrokových sazeb poskytnutých úvěrů se státní podporou poklesne pod 7 procent, stát na úroky přispívat nebude. Výši úrokové podpory bude stát garantovat po dobu platnosti úvěrových podmínek, tj. na jeden rok nebo pět let, a bude také garantovat samo poskytování podpory k úrokům na celou dobu splatnosti hypotečního úvěru. Podpora se však poskytuje na dobu nejvýše 20 let (240 měsíčních splátek), přičemž se ruší podmínka maximální délky doby splatnosti úvěru, která činila 20 let. Dříve bylo poskytování podpory garantováno pouze do roku 2000. Novela dále zrušila pravidlo "nejvýše do výše", které bylo původně přijato ve snaze zabránit spekulativnímu zvyšování sazeb z hypotečních úvěrů. Podstatou zmíněného principu bylo, že výše státní podpory se počítala jako rozdíl mezi měsíční anuitní (pravidelnou roční) splátkou při běžném úroku a při úroku sníženém o příslušnou částku státní finanční podpory, nejvýše však z úrokové sazby 11,5 procenta, což znamenalo, že i při sazbách na úrovni 14 procent vycházelo ze sazby 11,5 procenata. Dalším novým prvkem je, že na základě uvedené novelizace je možné získat státní finanční podporu i v případě, kdy se jedná o koupi rozestavěné stavby a kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejdéle do dvou let od uzavření kupní smlouvy. Novelizace přinesla také některá zpřísnění. Například zrušila možnost kvalifikovat jako nový byt takovou jednotku, která před rekonstrukcí nebyla obývána nejméně po dobu pěti let. Nově platí podmínka, že upravovaný prostor nikdy nesloužil k bydlení atd. Řada věcí se v systému státní podpory nezměnila. Trvá dále rozdíl mezi fyzickými osobami nepodnikajícími v bytové výstavbě a podnikatelskými subjekty, jež se mohou o státní podporu rovněž ucházet. Ten nespočívá jen ve formě podpory (příspěvek nebo dotace), ale i v přístupu k podpoře. Zatímco u fyzické osoby, která nepodniká v bytové výstavbě, je po splnění stanovených podmínek poskytnutí podpory nárokové, podnikající subjekty mohou podporu získat pouze v případě, že po uspokojení všech požadavků fyzických osob zbude nějaká část z prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu hypotečních úvěrů. Jak u podnikatelských, tak u nepodnikatelských subjektů je prostředníkem pro vyplácení podpory hypoteční ústav, který poskytuje klientovi úvěr. Ten musí mít s gestory státní finanční podpory uzavřenou smlouvu, kterou je pověřen k poskytování příspěvků či dotací. Nezměnila se také definice nové bytové jednotky ani limity výše úvěru. Státní podpora k úrokům se vztahuje pouze na hypoteční úvěry nebo jejich části, jejichž souhrnná výše nepřekročí tyto částky: 1,5 miliónu korun, jestliže je úvěr poskytnut na výstavbu nebo koupi rodinného domu s jedním bytem, 2 milióny korun, jestliže jde o úvěr na výstavbu nebo koupi rodinného domu se dvěma byty, 12 tisíc korun na 1metr čtvereční celkové podlahové plochy bytu, nejvýše však 800 tisíc korun na jeden byt, pokud přístavbou, vestavbou, půdní nástavbou nebo stavebními úpravami vznikne nový byt s podlahovou plochou nejméně 40 metrů čtvereční. Stanovené limity mohou být zvýšeny o 200 tisíc korun, pokud je hypoteční úvěr použit rovněž na zakoupení pozemku k výstavbě. Zvyšují se přitom o 200 tisíc korun bez ohledu na počet bytů v domě. Pokud poskytnutý úvěr překročí uvedené limity, na část úvěru přesahující tyto limity se státní podpora nevztahuje.