S platností od 1. ledna 2001 dochází ke změně zákonných podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů. Především se jedná o novelizaci zákonů č. 530/1990 Sb. O dluhopisech a č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku. Použití hypotečního úvěru změny podle zákonů č. 530/1990 Sb. O dluhopisech a č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku Dříve - V původním zákonu č. 530/1990 Sb. O dluhopisech je definován hypoteční úvěr jako úvěr poskytovaný na - investici do nemovitosti na území ČR - výstavbu nemovitosti - pořízení nemovitosti na území ČR a jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této i rozestavěné nebo jiné nemovitosti na území České republiky. Nyní - Na základě novely zákona č. 530/1990 Sb. O dluhopisech došlo ke změně v § 14 odst. 2, kde je definován hypoteční úvěr jako úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k této i rozestavěné nebo jiné nemovitosti na území České republiky. Zde je nově použito spojení „včetně příslušenství“. Příslušenstvím pohledávky jsou v souladu s § 121 odst. 3 Občanského zákoníku úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Zajištění hypotečního úvěru změny podle zákona č. 530/1990 Sb. O dluhopisech Dříve – V původní verzi zákona bylo uvedeno, že ke dni uzavření smlouvy o hypotečním úvěru nesmí na nemovitosti sloužící k zajištění hypotečního úvěru váznout žádné jiné zástavní právo třetí osoby v přednostním pořadí. Výjimku tvoří zástavní právo, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou podle zvláštního právního předpisu. Tato věta znesnadňovala splacení dříve vzniklého zástavního práva novým hypotečním úvěrem. Nyní – V novele zákona byla tato část vypuštěna a nemovitost se nepovažuje za zatíženou dříve vzniklým zástavním právem nebo omezením převodu nemovitosti, jestliže takto zajištěná pohledávka třetí osoby zanikne v důsledku použití hypotečního úvěru k jejímu splacení. Pokud na nemovitosti sloužící jako zajištění hypotečního úvěru vázne zástavní právo zajišťující úvěr ze stavebního spoření, může být hypoteční úvěr poskytnut pouze do výše rozdílu mezi 70% ceny zastavené nemovitosti a výše pohledávky z úvěru ze stavebního spoření. Financování hypotečního úvěru změny podle zákona č. 530/1990 Sb. O dluhopisech Dříve – Zákon č.530/1990 Sb., o dluhopisech v § 15 odst. 1) stanoví, že pro řádné krytí jmenovité hodnoty i poměrného výnosu hypotečních zástavních listů, jakožto nástroje získávání peněžních prostředků pro financování poskytování hypotečních úvěrů, mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů. Nyní – V novele zákona je nově vložená věta o tom, že hypoteční úvěr nesmí převýšit 70% ceny zastavených nemovitostí. Cenu stanoví hypoteční banka jako cenu obvyklou s přihlédnutím k trvalým vlastnostem zastavené nemovitosti a výnosu dosažitelném při řádném hospodaření s ní. -Bank-Austria Creditanstalt-