Lékaři nás neustále nabádají k tzv. pitnému režimu neboli pravidelnému doplňování této blahodárné materie.  Jaké druhy pitné vody vůbec máme na výběr? A jak se navzájem liší?

Pitnou vodu definuje zákon jako vodu, která je zdravotně nezávadná, a ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění či jiné poruchy zdraví kvůli přítomnosti mikroorganismů nebo ohrožujících látek. V posledních letech se sice stalo zvykem rozlišovat tuto blahodárnou tekutinu na vodu balenou a vodu z vodovodu, ale v zásadě je lepší ji rozlišovat podle způsobu jejího získávání čili zdroje. Prakticky existují pouze dva způsoby získávání pitné vody – čerpáním z podzemních zdrojů, nebo čištěním a úpravou povrchové vody. Reprezentantem první skupiny, tj. podzemních vod, jsou vody minerální, kojenecké a pramenité, které se k nám dostávají z hlubokých podzemních zdrojů a prodávají se převážně jen jako vody balené, řádně takto označené. Ovšem pozor! Mezi balené vody patří také tzv. balená pitná voda, která však nemusí pocházet z podzemních zdrojů a také většinou nepochází. Zpravidla se jedná jen o vodu z vodovodu stočenou do lahví. Voda z vodovodu, známá jako kohoutková, pak spolu s balenými pitnými vodami tvoří druhou kategorii, skupinu vod převážně z povrchových zdrojů, které jsou různě chemicky i fyzikálně upravované a dezinfikované.

Balené minerální, pramenité a kojenecké vody

Tyto vody jsou unikátní svým původem – jsou totiž čerpány pouze z chráněného, vysoce kvalitního podzemního zdroje. Než se dostanou na náš stůl, je zakázáno je chemicky upravovat, neboť jsou samy o sobě panensky čisté. „Přirozená čistota podzemních vod je dána horninami, kterými procházejí při své cestě do podzemního úložiště. Tyto horniny jsou tím nejúčinnějším filtrem, který je chrání před působením civilizačních faktorů,“ řekla ing. Jana Ježková, která se zabývá kvalitou vody. Minerální a pramenité vody navíc obsahují důležité minerály a stopové prvky a každá z nich má unikátní chuť danou jejím složením, které se dočteme na etiketách. Legislativa na tyto vody pohlíží jako na potraviny a Státní zemědělská a potravinářská inspekce je stejně jako ostatní potraviny pravidelně kontroluje.

Balená voda pitná a kohoutková voda

Kohoutková voda je téměř výhradně určena jako voda užitková. Její zdroje jsou převážně povrchové, a právě proto je třeba ji ve vodárně zbavit všech nečistot, které se v povrchových vodách běžně nacházejí (např. chemické, bakteriální znečištění). Proto je nutné vodu upravit za použití chemikálií a následně ji dezinfikovat, u nás nejčastěji chlorem. Na povrchové vody působí mnoho externích vlivů, kvalita i chuť vody z vodovodu se tedy může v čase rapidně měnit. Její kontrola spadá pod legislativu vztahující se k zákonu o ochraně veřejného zdraví.

Co může ohrozit kvalitu pitné vody?

V naší zemi je zatím zdrojů pitné vody dostatek, ne tak je tomu ale všude ve světě. Kvůli působení člověka na životní prostředí je existence kvalitní pitné vody stále vzácnější. V současnosti se vyrábí více než 80000 chemických látek, z nichž vzniká chemický odpad, který nakonec často končí v povrchových vodách. K dalšímu znečištění vody patří léky, včetně hormonů. Jejich spotřeba neustále roste a vylučováním z lidského organismu se dostávají do odpadních vod, které se po úpravě mísí s povrchovými vodami. Současné čistírny odpadních vod i vodárenské úpravny pitné vody si však s touto zátěží zatím neporadí, a tak se kruh uzavírá. Povodně, nenadálé přírodní katastrofy či havárie výrobních podniků pak znamenají pro povrchovou vodu další zátěž.

Připraveno ve spolupráci s Ing. Janou Ježkovou a MUDr. Janou Foltinovou