Každý, kdo má na svém pozemku aspoň jeden strom, tuší, že jeho kácení není jen tak. Zákony chránící naše zelené spolubydlící jsou sice složité, ale s pravým vedením se v nich můžete naučit orientovat jako profesionální lesník. A právě to vám chceme dnes nabídnout - průvodce světem právních předpisů, který je stejně poučný jako zábavný.

V jakých případech je nutné mít povolení?

 • U stromů, které jsou u vás na zahradě (na pozemku, který vlastníte nebo spoluvlastníte), potřebujete povolení v případě, že plánujete odstranit jakýkoliv strom, který není ovocný, či pokud obvod kmene stromu přesahuje 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí.
 • Je ale třeba si dát pozor také na případ, kdy sice dřeviny těchto rozměrů nedosahují, ale tvoří souvislý, tzv. zapojený porost dřevin. Takový porost můžete pokácet pouze v případě, že celková plocha porostu nepřesahuje 40 metrů čtverečních.
 • Povolení potřebujete i v případě, že chcete pokácet suchý strom!
 • Dejte si opravdu pozor, jestli je váš pozemek veden v katastru jako zahrada. Pokud ne, pak potřebujete povolení vždy. Katastr je k dispozici online.
 • Pokud strom, který není ovocný nebo je větší než dané rozměry, pokácíte bez patřičného povolení, hrozí vám pokuta až 20 tisíc korun. A pokud jich pokácíte dokonce více a někdo na to přijde, pokuta se může vyšplhat až na 100 tisíc korun! A pokud jste právnická nebo podnikající fyzická osoba, pak vám hrozí pokuta až 1 milion Kč.
 • V případě, že strom nestojí na vašem pozemku. Obecně jsou totiž všechny dřeviny (stromy, keře, dřevité liány) rostoucí mimo les chráněny před kácením bez ohledu na jejich druh a původ. Péče o dřeviny je povinností vlastníků, přičemž vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste.
 • Povolení potřebujete také v případě, že dřeviny jsou součástí tzv. významného krajinného prvku, stromořadí nebo jde-li o náhradní výsadbu, která byla v minulosti orgánem ochrany přírody uložena jako náhrada ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

Toto pravidlo platí pro všechny stromy mimo pozemky určené k lesnímu hospodaření. Pokud máte v plánu zásah do zeleně kvůli stavebnímu projektu, žádáte stejným způsobem na stejném úřadě, ale vlastní povolení vám vydá stavební úřad.

Jak získat povolení?

Pro získání oprávnění k pokácení stromů je nezbytné podat příslušný formulář spolu s jasně definovaným důvodem kácení, který posoudí odpovědný ochranný orgán. Tento krok provádějte na městském či obecním úřadě. Očekávejte, že rozhodnutí o vaší žádosti přijde do 15 dnů od jejího podání.

Neexistuje jednotný formulář, který byste měli vyplnit. Ideálně si ale ověřte, jestli zrovna váš konkrétní úřad nemá svůj specifický formulář vytvořený, pak vyplníte ten - ideálně zavolejte nebo napište na úřad. Pokud nic takového vytvořeného nemá, můžete ho vytvořit sami. V rámci žádosti je třeba uvést:

 • specifické údaje o lokalitě, jmenovitě katastrální území, parcelní číslo, a také detailní popis a plán umístění dotčených dřevin,
 • přiložit musíte doklady prokazující vaše právo na pozemek, ať už jako vlastníka, nebo nájemce, včetně souhlasu majitele, pokud pozemek nevlastníte přímo vy,
 • které stromy nebo keře chcete odstranit, uvádějte jejich druh, počet a obvod kmene ve výšce 130 cm,
 • důvody, proč chcete dřeviny pokácet, například kvůli padajícím větvím nebo nadměrnému stínění zahrady.

Kde můžete zažádat o povolení?

Dotčené území leží vKde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněné území ČR mimo níže uvedenéAOPK ČR, příslušné regionální pracoviště
Krkonošský NPSpráva Krkonošského NP
NP + CHKO ŠumavaSpráva NP Šumava
NP PodyjíSpráva NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovceSpráva NP České Švýcarsko
PR, PP (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma)příslušný krajský úřad
Vojenské újezdypříslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdyAOPK ČR na celém území ČR (mimo územní správní obvody správ národních parků – zde příslušné správy národních parků)
Česká republika - ostatní území (nejčastější případy)obecní úřady (povolování kácení dle § 8 odst. 1 a § 8 odst. 6 ZOPK pro stavební záměry, které jsou v přechodném období od 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024 povolované dle dosavadního stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tj vyjma vyhrazené stavby), obecní úřady obcí s rozšířenou působností (oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 a 4 ZOPK)

Žádost je pak možné poslat datovou schránkou na obecní úřad, na jehož území máte v plánu kácet. O kácení dřevin rostoucích mimo les rozhodují příslušné místní obecní a městské úřady, ve velkých městech úřady městských částí.

O povolení můžete zažádat kdykoli během roku. Kácení ale probíhá obvykle v období vegetačního klidu, tedy mezi listopadem a březnem. Doporučuji začít řešit vše v dostatečném předstihu, alespoň 60 dní před plánovaným kácením.

Zdroj: Youtube

Připravte se také na to, že úřad bude moci zahájit místní šetření, aby si ověřil skutečný stav terénu. Za takovou činnost pak zaplatíte 500 Kč za každou započatou hodinu bez ohledu na to, jak vaše žádost dopadne.

V případě, že orgán rozhodne ve váš prospěch, ještě není úplně vyhráno. V rozhodnutí o povolení kácení se objeví specifické podmínky, za kterých můžete strom pokácet.

Kdy není potřeba mít povolení?

 • Ovocné stromy na vašem pozemku můžete kácet téměř dle libosti (samozřejmě s výjimkou chráněných a památných stromů - v takovém případě musíte podat žádost na AOPK ČR).
 • Po živelních katastrofách nebo pokud strom ohrožuje bezpečnost. Dejte si ale pozor, v takovém případě je nutné žádost doložit zpětně do 15 dnů od skácení!
 • Pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků, pokud období mezi sklizněmi nepřesahuje 10 let.
 • Když chcete kácet ovocný strom či keř (angrešt, rybíz, broskvoň, hrušeň, jabloň, temnoplodec, jeřáb obecný moravský (sladkoplodý), kdouloň, líska obecná, mandloň obecná, meruňka, morušovník, ořešák vlašský, maliník, ostružiník, slivoň, třešeň, višeň) na vaší zahradě.

V některých případech existuje mírnější režim. Povolení je sice nutné, ale pokud orgán ochrany přírody nezahájí do 15 dnů správní řízení o pozastavení, omezení či zákazu, můžete dřevinu i tak legálně pokácet. To se týká:

 • důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů,
 • údržby břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
 • odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 • odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení,
 • odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze,
 • důvodů zdravotních.

Co když mi sousedův strom stíní na zahradu?

Sousedovy stromy mohou být oříšek. Než se pustíte do kácení, je dobré vědět, že pro zásah na cizím pozemku potřebujete souhlas vlastníka. Nejlepším řešením je společně najít kompromis, který vyhovuje oběma stranám. Můžete se dohodnout na ořezání nebo úpravě stromu, a pokud to nepůjde, pak vám nezbyde než podat oficiální žádost o kácení. Bývá to ale často opravdu boj na dlouhé lokty, protože kácení dřevin nelze podle zákona nařídit, výjimku představují pouze případy nakažení dřevin epidemickými chorobami.

Veškeré detaily ohledně kácení stromů najdete v těchto zákonech:

 • Zákon č. 189/2013 Sb., vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení § 4) zákon č. 114/1992 Sb.
 • Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny § 83
 • Zákon č. 114/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny § 8 odst. 1
 • Zákon č. 114/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny § 8 odst. 6
 • Zákon č. 114/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny § 9 odst. 1

Zdroj: https://www.mzp.cz/, https://nahlizenidokn.cuzk.cz/, https://www.modrapyramida.cz, https://portal.gov.cz, https://nature.cz

Související články