Čo robiť v prípade poistnej udalosti v domácnosti

Určite nikto nepochybuje o tom, že je lepšie nebezpečenstvu predchádzať, než riešiť jeho následky, avšak niekedy sa nepríjemnostiam či katastrofám nedá zabrániť. Pokiaľ vašu domácnosť postihla živelná katastrofa, „vybielili“ ju zlodeji, alebo vás vytopili susedia, môže poistenie pomôcť aspoň finančne kompenzovať vaše...

Určite nikto nepochybuje o tom, že je lepšie nebezpečenstvu predchádzať, než riešiť jeho následky, avšak niekedy sa nepríjemnostiam či katastrofám nedá zabrániť. Pokiaľ vašu domácnosť postihla živelná katastrofa, „vybielili“ ju zlodeji, alebo vás vytopili susedia, môže poistenie pomôcť aspoň finančne kompenzovať vaše straty. Je však dôležité v takejto, bezpochyby strasujúcej situácii, zachovať chladnú hlavu a vedieť čo robiť.

Ak vám vznikla škoda na poistenej veci spôsobená poisteným rizikom, je potrebné túto udalosť ihneď písomne oznámiť poisťovni, aby mohla byť posúdená čo najrýchlejšie a čo najobjektívnejšie. V oznámení treba uviesť meno a adresu poisteného, číslo poistnej zmluvy, príčinu škody, dátum vzniku škody a zoznam poškodených, zničených alebo odcudzených vecí. Ak je to možné, oznámte škodu aj telefonicky a overte si, kedy bude urobená obhliadka zástupcom poisťovne a do akej miery možno zmeniť stav zapríčinený poistnou udalosťou. Ak to nie je nevyhnutné, nemeňte spôsobený stav, kým nie je škoda vyšetrená poisťovňou. Samozrejme, toto neplatí, ak je zmena nevyhnutná z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov. Ak je nutné stav spôsobený poistnou udalosťou zmeniť, je dobré ho predtým fotograficky zdokumentovať.

Ak bola škoda spôsobená živelnou udalosťou, a ak vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestného činu (napr. požiar alebo výbuch), je potrebné túto udalosť oznámiť nielen poisťovni, ale aj polícii.

Ak za škodu zodpovedá iná osoba, urobte s ňou o príčine a rozsahu škody zápis, ktorý v prípade potreby predložíte poisťovni.

Ak vznikla škoda na poistenom elektromotore alebo automatickej práčke, budete pre poisťovňu potrebovať účet za opravu spolu s dokladom (opravným listom), na ktorom opravár vyznačil príčinu poruchy, a tiež rozpis použitého materiálu a vykonanej práce.

Ak bola vo vašej domácnosti alebo ostatných priestoroch, na ktoré sa poistenie domácnosti vzťahuje (garáž, pivnica, dielňa a pod.) spôsobená škoda odcudzením alebo vlámaním (a ak bola táto škoda vyššia ako 1 000 Sk), treba túto udalosť taktiež oznámiť policajným orgánom. Vyhotovte tiež zoznam odcudzených vecí a vyhľadajte účtenky – teda doklady o nadobudnutí, cene a veku vecí, ktoré je potrebné predložiť poisťovni.

Ak sú predmetom poistenia starožitnosti, umelecké predmety, klenoty, zbierky alebo iné cennosti, je potrebné, aby ste si už pred uzatvorením poistnej zmluvy dali vyhotoviť znalecký posudok, alebo primeranú fotodokumentáciu, ktoré môžu v prípade odcudzenia slúžiť na dokázanie hodnoty odcudzených alebo zničených vecí.

-las-

Komentáře

Načítám komentáře...