Údaje v katastru nemovitostí a jejich poskytování

Katastr nemovitostí České republiky lze charakterizovat jako ucelený a průběžně aktualizovaný informační systém o pozemcích a vybraných stavbách. Katastr nemovitostí tvoří soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je...

Katastr nemovitostí České republiky lze charakterizovat jako ucelený a průběžně aktualizovaný informační systém o pozemcích a vybraných stavbách. Katastr nemovitostí tvoří soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je také evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a dalších zákonem stanovených práv k nemovitostem. Vzhledem k charakteru údajů je katastr nemovitostí obecně vysoce využitelný informační systém. Tyto údaje jsou zdrojem informací pro řadu oblastí a účelů. Je tedy samozřejmé, že z katastru nemovitostí se poskytují potřebné informace, a to stanoveným způsobem.

Informace o údajích katastru nemovitostí lze získat ústně u katastrálního úřadu nebo nahlédnutím do katastru nemovitostí v prostorách a v době k tomu určených katastrálním úřadem. Tento způsob získání informací je bezplatný.

Opis, výpis nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identifikace parcel lze získat na základě žádosti, ve které musí být uveden předmět žádosti, název obce a katastrálního území s podrobnějším označením předmětu žádosti evidovaného v katastru, a to číslem nebo jménem vlastníka nebo jiného oprávněného, popřípadě parcelním číslem nemovitosti, popisným číslem nemovitosti nebo evidenčním číslem budovy.

Opisem, výpisem nebo kopií se rozumí výčet parcel vlastníka s údaji o právních vztazích a kopie katastrální mapy nebo jiného mapového podkladu zobrazující parcely vlastníka. Identifikace parcel obsahuje porovnání totožnosti parcely nebo skupiny souvisejících parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí.

Tyto výpisy, opisy nebo kopie a také identifikace parcel jsou veřejnými listinami, které prokazují stav evidovaný v katastru v okamžiku jejich vyhotovení, a to pokud splňuji podmínku, že jsou opatřeny datem, otiskem razítka katastrálního úřadu a také kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.

Hromadné výstupy ze souboru geodetických informací, za které se považují především takové údaje katastru, jejichž rozsah zpravidla dosahuje nebo přesahuje údaje o nemovitostech evidovaných v jednom katastrálním území, nejsou veřejnými listinami a poskytuje je katastrální úřad, v jehož územní působnosti jsou nemovitosti evidovány, nebo provozovatel souborů geodetických informací a souborů popisných informací v celostátním rozsahu. Tyto výstupy se poskytují za úplatu a opatřují se údajem o dni, ke kterému byly vyhotoveny.

-epravo.cz-

Komentáře

Načítám komentáře...