Podnikání může být plné výzev a někdy i obtíží, které mohou vést k rozhodnutí o ukončení živnosti. Pokud se rozhodnete svou živnost zrušit, je důležité vědět, jaké kroky musíte podniknout, aby vše proběhlo hladce a v souladu s právními předpisy. Zrušení živnosti zahrnuje několik úkonů, které je třeba dodržet, a oznámení, která je třeba podat různým úřadům.

Jak začít se zrušením živnosti

Zdroj: Youtube

Podání žádosti na živnostenském úřadě

Prvním krokem při zrušení živnosti je podání žádosti na příslušném živnostenském úřadě. Žádost můžete podat osobně, poštou nebo online prostřednictvím datové schránky. K podání žádosti slouží formulář nazývaný Změnový list JRF. Tento formulář můžete použít také k oznámení změn v údajích, jako je změna adresy nebo jména.

Kroky při podání žádosti:

  1. Vyplnění formuláře: Uveďte všechny požadované údaje, včetně data, ke kterému chcete živnost ukončit. Pokud datum neuvedete, živnost bude ukončena dnem právní moci rozhodnutí úřadu.
  2. Doručení žádosti: Žádost můžete doručit osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo na pobočce Czech POINT.
  3. Oznámení dalším institucím: Prostřednictvím změnového listu můžete ukončení živnosti oznámit také finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení.

Oznámení ukončení podnikání dalším úřadům

Finanční úřad

Oznámení ukončení živnosti musíte podat na příslušném finančním úřadě do 15 dnů od zrušení živnosti. Je důležité splnit tuto povinnost včas, aby nedošlo k pokutám nebo jiným sankcím.

Zdravotní pojišťovna a OSSZ

Zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) musíte ukončení živnosti oznámit do 8 dnů. Pokud jste využili Změnový list JRF, oznámení proběhne automaticky.

Další povinnosti spojené se zrušením živnosti

Účetní závěrka a daňové přiznání

Po zrušení živnosti musíte ke dni ukončení podnikání vyhotovit účetní závěrku. Na jaře následujícího roku pak musíte podat daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ, a to i v případě, že jste se stali zaměstnancem nebo jste evidováni jako uchazeč o zaměstnání.

Vypořádání se zaměstnanci

Pokud jste měli zaměstnance, musíte jim oznámit ukončení živnosti a zajistit jim výpověď v souladu se zákoníkem práce. To zahrnuje dvouměsíční výpovědní lhůtu a vyplacení odstupného v závislosti na délce zaměstnání.

Jak se vyhnout problémům při zrušení živnosti

Ukončení všech závazků a pohledávek

Před ukončením živnosti je důležité vypořádat všechny závazky a pohledávky. Všechny neuhrazené faktury je třeba vyfakturovat nebo zaplatit před zrušením živnosti, aby nedošlo k právním problémům po ukončení vašeho podnikání.

Přerušení živnosti jako alternativa

Pokud si nejste jisti, zda chcete živnost definitivně zrušit, můžete ji také přerušit. Přerušení živnosti umožňuje dočasně pozastavit podnikání bez nutnosti zrušení živnostenského oprávnění. Stačí to oznámit živnostenskému úřadu, není třeba dokládat důvody.

Ukončení živnosti z moci úřední

V některých případech může dojít ke zrušení živnosti z moci úřední, pokud živnostník porušuje živnostenský zákon, například nesplňuje podmínky plné svéprávnosti a bezúhonnosti, nebo pokud má vysoké nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Zdroj: euro.cz, portal.gov.cz, dostupnyadvokat.cz

Související články