Investování je v Česku stále oblíbenější a s ním spojené daňové povinnosti nejsou vždy jasné. Dnes vám řekneme, jak řešit daně z příjmů z investic, jaké jsou podmínky pro podání daňového přiznání a jak na minimální daňové povinnosti.

Rozdělení příjmů z investic

Zdroj: Youtube

Z pohledu daní rozlišujeme zejména dvě kategorie příjmů z investic: z prodeje cenných papírů (např. příjmy z akcií, dluhopisů, podílových listů) a příjmy z jejich držby (dividendy, úroky).

Daňová sazba pro obě kategorie je 15 % ze zisku, ale pokud celkový základ daně překročí 1 582 812 Kč, sazba se zvyšuje na 23 %. Tato vyšší sazba se vztahuje pouze na prodej cenných papírů.

Podmínky pro podání daňového přiznání

Pokud vaše příjmy z prodeje cenných papírů nepřesáhnou 100 000 Kč za rok, nemusíte podávat daňové přiznání. Tato hranice se vztahuje na celkový příjem z prodeje cenných papírů za rok, nikoliv na zisk.

Zisk je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou za všechny cenné papíry, které jste v daném roce prodali. Pokud je výsledkem ztráta, nemůžete je uplatnit (odečíst od ostatních zdanitelných příjmů).

Například, pokud jste během roku prodali cenné papíry v hodnotě 95 000 Kč, nepřekračujte tuto hranici a nemusíte podávat daňové přiznání.

Časový test a jeho význam

Důležitým faktorem je také časový test. Pokud jste prodali cenné papíry, které jste drželi minimálně tři roky, nemusíte uvádět příjmy z jejich prodeje do daňového přiznání. Toto pravidlo platí i pro akcie.

Investice v zahraničí

Při investování v zahraničí je nutné převést příjmy i výdaje do českých korun a použít oficiální kurzy stanovené Generálním finančním ředitelstvím nebo ČNB. Toto pravidlo platí pro přepočet příjmů z prodeje cenných papírů v zahraniční měně.

Daně z dividend a úroků

Pokud dostáváte dividendy nebo úroky od společností s daňovým sídlem v Česku, srážková daň 15 % je již započtena a nemusíte tuto částku uvádět v daňovém přiznání. V případě dividendy zahraničních společností musíte uvést tyto příjmy v přiznání v některých případech daňové úhrady zahraniční daně proti českým povinnostem.

Co je dividenda?

Dividenda je částka, kterou akciová společnost vyplácí svým akcionářům z části svého zisku. Jedná se o formu odměny za investovaný kapitál a zahrnuje se do ní podíl zisku, který je určen k rozdělení mezi vlastníky akcií. Výše dividendy se obvykle stanoví na valné hromadě společnosti a může být vyplacena buď v hotovosti, formě dalších akcií, nebo v jiných formách podle rozhodnutí vedení společnosti.

Podílové fondy a jejich zdanění

Pokud investujete do podílových fondů, nepodáváte daňové přiznání, dokud neprodáte své podílové listy. Za držení podílových listů neplatíte daně z dividend, ale při jejich prodeji se na vás může vztahovat daňová povinnost.

Zdroj: fondee.cz, penize.cz, e15.cz

Související články