V jednotlivých městech se setkáváme s různými systémy a částkami za komunální odpad, což může překvapit nejen nově přistěhovalé. Od paušálních sazeb po "platit, kolik vyhodíš" - každá radnice má v ruce karty, jak s odpady (ne)hospodařit. Připravte se na cestu městským odpadovým hospodářstvím, abyste nezůstali na poplatcích viset!

Co je vlastní komunální odpad?

Komunální odpad zahrnuje směsný a tříděný odpad z našich domovů a jeho definici najdeme v zákoně č. 541/2020 Sb. Patří tam papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory a objemný odpad, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností. Věděli jste, že i vaše stará matrace nebo počítač spadají do komunálního odpadu?

Důležité je to, že komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad. Takový odpad musíte likvidovat speciálním způsobem, ale o tom až příště.

Zdroj: Youtube

Kdo má povinnost platit? A kdy?

Není obec jako obec! Někde se platí za existenci systému odpadového hospodářství, jinde zase za množství vyprodukovaného odpadu. Každé město si může zvolit svůj systém, takže poplatky a pravidla se mohou značně lišit.

Tak třeba v Praze platíte za 120litrovou nádobu 1596 Kč dvakrát ročně v případě, že vám sváží odpad jednou za 14 dní. Pokud vám ho sváží jednou týdně, připlatíte si až na 3120 Kč. V Praze jsou poplatky obecně velmi složitě uspořádané do kategorií dle velikosti popelnice a frekvence odvozu, veškeré detaily najdete zde.

V Brně vás svoz odpadu vyjde na 670 Kč ročně, v Olomouci na 804 Kč ročně a v Plzni dokonce na 1932 Kč ročně. V Plzni ale také rozlišují výši poplatku dle frekvence svozu a objemu nádoby. Více informací o poplatcích v Plzni naleznete zde.

Pokud žijete jinde, nezoufejte. Obvykle platí, že poplatek musí uhradit každý s trvalým pobytem, včetně majitelů nemovitostí nebo osob s azylem, a informace o termínech a způsobech platby naleznete na stránkách vašeho městského či obecního úřadu.

Proto si to raději vždy při změně bydliště pečlivě ověřte, existují sice výjimky (děti do 4 let, senioři nad 70 let, nebo osoby ve speciálních zařízeních, jako jsou domovy důchodců), ale do těch většina z nás nespadá.

A když bydlíte v nájmu? Platíte i tak. Ale záleží na pravidlech vaší obce. Zatímco v Praze mohou být přechodní obyvatelé osvobozeni, v Brně platí poplatek každý, kdo je přihlášený k přechodnému pobytu a má zde pobyt delší než 90 dní.

A kdy vlastně tedy platit, abyste něco neprošvihli? Splatnost poplatků obvykle připadá na první pololetí kalendářního roku, ale přesné informace opět najdete na stránkách vašeho úřadu. Můžete platit hotově, poštovní poukázkou nebo elektronicky přes online bankovnictví s přiděleným variabilním symbolem.

Slevy na tříděný odpad

Zdá se, že poplatky za odpad mohou být poměrně vysoké. Naštěstí se dá ale všemožně ušetřit. Třeba tím, že budete odpad třídit nebo se ho pokusíte produkovat co nejméně.

Slevy na tříděný odpad představují motivující faktor, který nás všechny nabádá k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Některé obce a města rozpoznávají význam třídění odpadu a odměňují své občany finančními úlevami. Tyto slevy jsou často součástí širšího programu na podporu recyklace a udržitelnosti.

Slevy mohou být udělovány formou snížení ročního poplatku za odpad nebo přes speciální bonusové systémy, kde za odevzdání určitého množství tříděného odpadu získáváte body, které je možné následně vyměnit za různé odměny nebo slevy na další městské služby. Tímto způsobem nejenže obce podporují ekologické chování, ale také přispívají k šíření povědomí o důležitosti recyklace a udržitelnosti v komunitě.

Zdroj: https://www.e15.cz, https://www.zakonyprolidi.cz, https://www.portalprazana.cz, https://www.cistaplzen.cz, https://www.brno.cz, https://www.olomouc.eu

Související články