Nová podoba Václavského náměstí

Nová podoba Václavského náměstí

Jedenáctičlenná porota v soutěži vybrala na konci loňského roku vítěze na novou podobu Václavského náměstí.

    <p>Z formálních důvodů vyřadila porota na začátku svého jednání tři návrhy. Postupně byly vyřazovány další. Následně se již porota zabývala pouze 10ti projekty z doručených 29. Do posledního kola pro výběr vítěze postoupily 4 návrhy.</p>

Rozhodování o vyřazení některých projektů z dalšího jednání nebylo vůbec jednoduché. Objevovaly se zde zajímavé nápady, ale koncepčně se jednalo občas více o abstrakci než o reálnou možnost přebudování Václavského náměstí,” říká starosta MČ Praha 1 Vladimír Vihan.

Bylo vyhlášeno první místo, které získal ateliér Cigler Marani ArchitectsDruhé místo porota neudělila. O třetí příčku v hodnocení poroty se rozdělili tři soutěžní návrhy.

Na Václavské náměstí se vrátí zeleň a maximálně se sníží doprava

"Účelem a posláním soutěže bylo řešit stávající naprosto neuspokojivý stav a nalézt princip uspořádání prostoru tak, aby byly uspokojeny potřeby především pěších, za současného zachování charakteru bulváru v historickém kontextu a s vazbou na navazující části města," dodal starosta Vihan. Jednalo se o ideovou soutěž na vyhledání námětů pro obnovu a vhodné využití a uspořádání prostoru Václavského náměstí, které budou sloužit jako podklad pro případné zpracování regulačních podmínek uspořádání a využití prostoru náměstí.

"Rozhodnutí poroty o vítězném návrhu bylo jednohlasné. Mám-li použít sportovní příměr, tak pan architekt Cígler jednoznačně předstihl peloton dalších návrhů o nové podobě Václavského náměstí. Vítězná varianta počítá s oběma variantami řešení dopravy na povrchu, tedy s tramvajemi i bez. Samozřejmě bylo respektováno rozšíření chodníků a vybudování podzemních garáží, navíc jsem přesvědčen, že dvě nové aleje stromů budou Václaváku slušet” doplnil předseda poroty a zastupitel MČ Praha 1 Filip Dvořák.

Vítězný návrh z ateliéru Cigler-Marani Architects

Doba realizace je závislá na mnoha okolnostech – na realizaci městského okruhu a s tím spojené úpravy SJM za Muzeem, na realizaci podzemních garáží a na rozhodnutí o způsobu vedení MHD v prostoru náměstí a v neposlední řadě na možnosti a způsobu financování. Předmětem studie bylo navrhnout úplně nový povrch náměstí, t.j způsob dopravy, parkování, mobiliáře a zeleně. MČ P1 své názory na potencionální tramvajovou dopravu integrovala do stanovisek k návrhu územního plánu a ke studii PPR. Vzhledem k tomu, že se jedná o ústřední městský prostor, je definitivní rozhodnutí na úrovni Hlavního města. "Po letech planých debat leží konečně na stole návrh, jak přeměnit magistrálu na městský bulvár a znovu připojit Národní muzeum k Václavskému náměstí. Vybrané projekty také potvrzují náš předpoklad, že je nezbytné přenést severní rameno magistrály za muzeum a v krátkém úseku křížení s Vinohradskou třídou ji zahloubit pod povrch,” uvedl náměstek primátora hlavního města Prahy Jan Bürgermeister.

Soutěž jednoznačně ukázala, že je tlak na zmenšení počtu stánků a úplné přetvoření ústředního prostoru náměstí. Podobě jakou náměstí vtiskl minulý režim se blíží definitivní konec.

Realizace nové podoby Václavského náměstí je závislá na mnoha okolnostech

Složení poroty: řádní členové poroty závislí:  Vladimír Vihan; Ing. Jan Bürgermeister; Ing. Filip Dvořák (předseda poroty); Ing. Pavel Vlach; řádní členové poroty nezávislí: Dagmar Havlová; PhDr. Kateřina Bečková; Ing. arch. Zdeněk Lukeš; Ing. arch. Zdeněk Hölzel; Ing. arch. Petr Bílek; PhDr. Ivo Hlobil CSc.

Ceny: 1. cena - 1 000 000,- Kč – byla udělena jednomu návrhu; 2. cena - 500 000,- Kč – nebyla udělena; 3. cena - 250 000,- Kč – byla udělena třem návrhům


O koncepci vítězného návrhu

Autorem vítězného návrhu nové podoby Václavského náměstí je ateliér Cigler Marani Architects, s.r.o., který vedl Doc.ing.arch.Jakub Cígler, AIA. Spoluautory byli ing.Václav malina a ing.Jiří Paleček. Základním ideovým východiskem návrhu je koncept osového řešení, které vychází z historických stop, v modulu "zemského provazce" (30,794 m).
Navazuje tak na princip založení Nového Města pražského. Maximálně rozšířené chodníky městského bulváru poskytují nejen více prostoru chodcům, ale podporují i větší obytnost parteru. Tramvajová trať je koncentrována podél centrální osy, návrh umožňuje úpravu i bez zavedení tramvají. Mimo prostor vlastního náměstí návrh nepřekračuje zadání. Vjezdy a výjezdy z garáží, jako eventuální rušivý prvek, jsou vhodně eliminovány dvojitým stromořadím. V horní části náměstí jejich umístění indukuje dopravu. Princip zásobování je jednoduchý a přehledný. Design dlažeb a mobiliáře je střízlivý a logický. Aleje jsou lapidárně a přitom zajímavě řešeny a jejich rozvrh umožňuje postupnou výměnu dožilých stromů. Diskutabilní, z provozního hlediska, je použití obrubníků rabátek nespojených s plochou chodníku.Řešení je kultivované a vzhledem k možnosti etapizace realizovatelné.
Kvalita návrhu svědčí o sofistikovaném přístupu autorů a citlivém vybalancování symbolické a užitné funkce náměstí.

-var- s použitím podkladů soutěže

Foto: vizualizace studia Cigler Marani Architects

Komentáře

Načítám komentáře...