Komíny: právní a technické předpisy

Komíny: právní a technické předpisy

Přinášíme základní přehled požadavků a právních norem týkajících se projektování komínových těles.

    <strong>Stavební zákon:</strong> Základní požadavky na komíny a kouřovody jsou uvedeny v <strong>zákoně č. 50/1976 Sb.</strong> o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) se všemi změnami a doplňky, viz <strong>TZB-info část: Právní předpisy</strong>

V §47 se říká:
1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
2) Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů z hledisek (např. dle zákona č. 22/1997 Sb.), uvedených v odstavci 1.

Související předpisy:
Vyhláška MMR č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,
Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Vyhláška č. 43/1990 Sb, o projektové přípravě staveb.
Vyhláška č. 26/1999 Sb. Magistrátu hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu na území hlavního města Prahy.

Vyhláška MMR č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
(1) Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění a ohrožení bezpečnosti. Kouřová cesta, tvořená kouřovodem a komínem, nesmí snižovat účinnost spotřebičů paliv.

§35 komíny a kouřovody
(2) Komíny pro odvod spalin od spotřebičů na kapalná a plynná paliva musí odolávat kondenzátům spalin.

(3) Komíny, kouřovody a komínové vložky se navrhují z materiálů:
a/ nehořlavých, popřípadě nesnadno hořlavých pro spotřebiče se zaručenou nízkou výstupní teplotou spalin,
b/ s nasákavostí, odpovídající normové hodnotě,
c/ odolných proti mrazu v části, vystavené atmosférickým vlivům,
d/ odolných proti účinkům spalin a jejich kondenzátu.

(4) Komíny s trvalým výskytem kondenzátu musí být těsné a chráněné proti zamrznutí.

(5) Požadavky na umístění komína, jeho výšku a ústí jsou dány normovými hodnotami.

(6) Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu průduchu podtlakového a přetlakového komína je dán normovými hodnotami.

(7) Komín musí mít vybírací, popř. vymetací, čistící a kontrolní otvor. Otvory se zakrývají těsnými komínovými dvířky z nehořlavého materiálu, zabezpečenými proti otevření nebo vypadnutí. U spotřebičů na plynná paliva mohou být z nesnadno hořlavého materiálu. Do komínů nesmí být zaústěn vzduchotechnický rozvod.

(8) Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být bezpečný přístup budovou, otvorem ve střeše, popř. komínovou lávkou. Požadavky na přístupové cesty a komínové lávky jsou dány normovými hodnotami.

Zákon č. 22/1997 Sb. a prohlášení o shodě
Zákon č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády, k tomuto zákonu vydaná jako prováděcí předpisy, zasahují do oblasti ochrany spotřebitele v souvislosti s uváděním výrobků na trh.

Prováděcím předpisem k zákonu č. 22/1997 Sb. je nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Podle tohoto zákona se stanoví výrobky, určené k posuzování shody, způsoby posuzování shody těchto výrobků a další činnosti, které jsou v oblasti uvádění výrobků na trh nezbytné.
Výrobci mohou, podle těchto dokumentů, uvést na trh stanovené výrobky jen na základě prohlášení o shodě. Distributoři nesmí distribuovat tyto výrobky bez písemného ujištění. Toto ujištění je dokument, osvědčující vydání prohlášení o shodě. Distributor je předkládá žadateli k nahlédnutí nebo mu vystaví kopii ve stanovené lhůtě. Náležitosti prohlášení o shodě určuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Případnou certifikaci pak provádí autorizované osoby.

Česká značka shody
Označení výrobků českou značkou shody Ccz je vyjádřením skutečnosti, že stanovený výrobek odpovídá daným požadavkům, vymezených zákonem a technickými předpisy, a že při posuzování shody byly dodrženy podmínky předepsané zákonem.

Evropská značka shody
Výrobce musí v rámci jednotného trhu ES respektovat právní požadavky kladené na výrobky. Výrobek proto musí být před uvedením na trh doplněn ES prohlášením o shodě a označením CE. Značka CE přitom potvrzuje, že byla předepsanými postupy ověřena shoda výrobku podle příslušné směrnice.
Označení CE je v rámci ES jediným a výlučným označením, které v plném rozsahu nahrazuje národní značky shody.
Posuzování shody se týká 12 skupin výrobků, popsaných v plném rozsahu v příloze č.2 Nařízení vlády 163/2002 Sb. ze dne 6. března 2002. Ve skupině 10 Technická zařízení budov jsou pod pořadovými čísly 1 a 2 uvedeny právě komíny a jejich součásti.

Rozdělení technických norem
Technické normy se dělí do skupin - všeobecné, výpočtové a výrobkové normy. Základními všeobecnými normami jsou ČSN 734201:2002 a ČSN EN 1443.

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody
- Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Norma platí pro navrhování a posuzování komínů do 60 m účinné výšky, které mají neměnný průřez s největším světlým rozměrem průřezu průduchu 800 mm. Současně norma platí pro navrhování kouřovodů k těmto komínům.
Norma 734201/2002 platí pro provádění komínů a kouřovodů ČSN a pro provádění rekonstrukcí a modernizací stávajících komínů a kouřovodů, navržených podle dříve platných norem (např. vložkování stávajících komínů), pro provoz a zkoušení těchto komínů a kouřovodů (nových, rekonstruovaných, modernizovaných i stávajících), pro připojování spotřebičů paliv k nim.

ČN EN 1443 Komíny - všeobecné požadavky
Tato norma poprvé stanoví všeobecné požadavky na komíny.

Některé další normy a technické předpisy
ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN 07 0703 - Plynové kotelny
ČSN 34 1390 - Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN 73 3150 - Tesařské práce stavební
ČSN 73 0821 - Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 72 2600 - Cihlářské výrobky. Společná ustanovení.
ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí
TPG 800 00/2000 - Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
TPG 9800 00 - Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
TPG G 941 01 - Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů

Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (Zákon o ovzduší) - úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků.

Provoz komínů a kouřovodů
Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci - § 43 Komíny a kouřovody vyplývá povinnost udržovat komín v takovém stavebně-technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost. Čištění a kontrola musí být prováděna dle vyhlášky 111/81 Sb.

Zdroj: Schiedel

Komentáře

Načítám komentáře...