Odečtěte si úroky za bydlení z daní!

Odečtěte si úroky za bydlení z daní!

Splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření? Nezapomeňte si odečíst zaplacené úroky z daní! Tato možnost platí jak pro osoby samostatně výdělečně činné, tak pro zaměstnance. Musíte však nejpozději do 31. března (resp. 30. června) podat daňové přiznání a patřičné odpočty zde uplatnit. Daňové odpočty úroků z...

Splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření? Nezapomeňte si odečíst zaplacené úroky z daní! Tato možnost platí jak pro osoby samostatně výdělečně činné, tak pro zaměstnance. Musíte však nejpozději do 31. března (resp. 30. června) podat daňové přiznání a patřičné odpočty zde uplatnit.

Daňové odpočty úroků z hypoték a úvěrů ze stavebního spoření byly v poslední době častým předmětem mediálního zájmu. Zvláště ve chvíli, kdy se ministr Paroubek vyjádřil o jejich možném zrušení, což později zmírnil na případné snížení jejich maximální částky. Přesto si však stále někteří klienti stavebních spořitelen a hypotečních bank neuvědomují, že z výhody odpočtu úroků mohou těžit i oni. Je to přitom relativně jednoduché.

Jestliže splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, které jste použili na vlastní bytové potřeby, máte pravděpodobně na odpočet úroků nárok. Nezáleží přitom na tom, jestli pracujete v zaměstnaneckém poměru nebo sami podnikáte. O odečet těchto úroků však musíte sami požádat.

Jako zaměstnanec můžete nárok na odpočet úroků uplatnit přímo u svého zaměstnavatele. Jestli vám zaměstnavatel loni odečítal úroky z úvěru stavebního spoření, daňové přiznání podávat nemusíte, jestliže šlo o úroky z hypotečního úvěru, daňovému přiznání se nevyhnete.

V případě, že jste odpočet úroků za loňský rok u zaměstnavatele neuplatňovali, máte možnost o odpočet úroků sami požádat v daňovém přiznání, které odevzdáte příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. března tohoto roku (platí pro úroky zaplacené v roce 2004). V případě, že si na tuto „operaci“ najmete daňového poradce a sdělíte to do 31. března finančnímu úřadu, prodlužuje se vám lhůta na odevzdání přiznání do 30. června 2005. Stejné podmínky pak platí pro osoby samostatně výdělečně činné.

Kdy si mohu úroky z daní odečíst?
Přestože obecně platí, že si úroky z úvěrů na bydlení můžete z daní odečíst v případě, že jste peníze použili na „bytové potřeby“ (tj. řešení vlastní bytové situace), litera zákona je poněkud doslovnější a není na škodu si ověřit, že se právo na odpočet vztahuje také na váš konkrétní případ.

Zákon o dani z příjmu totiž přesně jednotlivé situace vymezuje. Zapovídá především odečet úroků z úvěrů použitých v rámci podnikatelské činnosti nebo na nemovitosti určené k pronájmu. Pokud je daná nemovitost používaná jak k vlastnímu bydlení, tak zároveň k podnikatelské činnosti či pronájmu, ze základu daně je možné odečíst pouze poměrnou část úroků připadající na vlastní bydlení.

Bytovými potřebami pro účely zákona o dani z příjmu (č. 586/1992 Sb.) se rozumí:
  1. výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu podle zvláštního právního předpisu nebo změna stavby,
  2. koupě pozemku, pokud na něm bude postavena stavba uvedená v písmenu a) s využitím úvěru na financování bytových potřeb, za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy a koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
  3. koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu,
  4. splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
  5. údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání,
  6. vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu,
  7. úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
  8. splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g).


Zákon také přesně určuje, že v případě výstavby či koupě nemovitosti, příp. pozemku, mohou být úroky z příslušného úvěru z daní odečteny pouze tehdy, když poplatník daně po celý rok danou nemovitost vlastnil a zároveň ji užíval k vlastnímu trvalému bydlení, případně k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů (u výstavby samozřejmě po kolaudaci). V roce nabytí vlastnictví pak stačí, jestliže nemovitost poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období.

V případě oprav, rekonstrukcí a získání nemovitostí jiným způsobem než koupí nebo výstavbou (např. vypořádáním manželů, převodem práv k družstevnímu bytu apod.) nemusí být splněna podmínka vlastnictví, ale pouze trvalého bydlení poplatníka nebo jeho rodinných příslušníků.

Jaké daňové přiznání mám vybrat?
Typ daňového přiznání vybíráte podle toho, jakého charakteru jsou vaše příjmy. Pokud máte pouze příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků na území České republiky (tj. jste zaměstnancem), podáváte daňové přiznání typu A.

V případě, že podnikáte (třeba i vedle zaměstnaneckého poměru), máte (nebo jste někdy v průběhu roku měli) vedlejší příjmy z kapitálového majetku, z pronájmů nebo vykonáváte jinou samostatně výdělečnou činnost, podáváte daňové přiznání typu B.

Formuláře obou typů daňového přiznání, včetně pokynů k jejich vyplnění, si můžete vyzvednout na finančním úřadě nebo si je můžete vytisknout z internetu (viz např. stránky České daňové správy).

Jak daňové přiznání vyplnit?
Zvláště v případě, že nemáte příliš komplikované příjmy, které v průběhu loňského roku neprodělaly mnoho změn, můžete zvládnout vyplnění daňového přiznání sami, na základě podrobných oficiálních pokynů. Stačí si vyžádat potvrzení od všech zaměstnavatelů o výši příjmů za rok 2004, obstarat si potvrzení o všech dalších případných příjmech (pronájmy apod.) a také potvrzení o případných odečitatelných položkách – vedle úroků z úvěrů na bydlení můžete odečítat také platby penzijního připojištění, životního pojištění či odborových příspěvků. Hypoteční banky i stavební spořitelny posílají potvrzení o zaplacených úrocích každoročně automaticky, měli byste je tedy mít založené ve vaší korespondenci.

Potom už stačí sledovat pokyny a vyplňovat na základě daných potvrzení příslušné kolonky.

Jestliže si příliš nevěříte, nechcete se vyplňováním zdržovat a nemáte rádi tvrdý úřednický jazyk, jakým jsou pokyny k vyplnění napsány, můžete všechny podklady svěřit daňovému poradci a nechat ho vše zpracovat místo sebe.

Termín odevzdání daňového přiznání se pak posouvá na 30. června 2005.

Kolik si mohu odečíst?
Maximální částka zaplacených úroků, kterou je možné od daňového základu odečíst, je 300.000 Kč. Jestliže jste úvěr spláceli pouze po určitou část minulého roku (např. teprve od loňského září), můžete si za každý měsíc placení úroků odečíst pouze jednu dvanáctinu této maximální částky (v naš

Komentáře

Načítám komentáře...