Členská práva a povinnosti v bytovém družstvu I.

Členové bytového družstva, tedy družstva, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, jsou nositeli řady práv a povinností spjatých s jejich členstvím v takovémto družstvu. Podrobnou úpravu členských práv a povinností by přitom měly obsahovat každé stanovy družstva, a to nejen bytového, neboť jejich zákonná úprava...

Členové bytového družstva, tedy družstva, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, jsou nositeli řady práv a povinností spjatých s jejich členstvím v takovémto družstvu. Podrobnou úpravu členských práv a povinností by přitom měly obsahovat každé stanovy družstva, a to nejen bytového, neboť jejich zákonná úprava obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, je v tomto směru bohužel poměrně kusá. I přesto se však ta z nich, která zákonodárce považoval za vhodné přímo v zákoně blíže upravit, dají bez větších obtíží definovat.Jedná se především o právo každého člena družstva účastnit se členské schůze osobně či v zastoupení a hlasovat na ní, být volen do orgánů družstva, právo nahlížet do seznamu členů družstva a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu, vkladová povinnost (tj. povinnost člena družstva podílet se vlastním majetkem na vytvoření základního kapitálu družstva), právo podat k soudu návrh na vyslovení neplatnosti členské schůze (je-li usnesení na ni přijaté v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva), právo podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva nebo jeho organizační jednotky o náhradu škody, kterou družstvu způsobil, právo na podíl na zisku, právo na vypořádací podíl při zániku členství za trvání družstva, právo na podíl na likvidačním zůstatku pro případ zrušení družstva s likvidací a další.Toliko úvodem k demonstrativnímu výčtu členských práv a povinností nejen v bytovém družstvu. Nyní již ovšem k meritu článku, tedy k otázce převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Převod členských práv a povinností je upraven v § 229 a násl. obchodního zákoníku, přičemž pro členy bytového družstva je v tomto ohledu důležitým zejména ustanovení § 230 obchodního zákoníku. Dle tohoto ustanovení, které se pokud jde o svou první větu týká pouze bytových družstev a které je v tomto rozsahu speciálním ustanovením ve vztahu k § 229 obch. zák., převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. To je velmi důležitý rozdíl v porovnání s ostatními "nebytovými" družstvy, ve kterých může člen převést svá členská práva a povinnosti na jiného člena pouze tehdy, pokud to stanovy družstva nevylučují; na třetí osobu, tedy na "nečlena" družstva, je pak takovýto člen družstva může převést pouze tehdy, udělí-li představenstvo s dohodou o převodu členských práv a povinností souhlas. Stanovy nebytových družstev však mohou určit případy, kdy představenstvo nesmí odmítnout souhlas s převodem členských práv a povinností nebo se nevyžaduje souhlas představenstva.


Dokončení zítra


Zdroj: Tomáš Sum / ePravo

Komentáře

Načítám komentáře...