Nástrahy pronájmu nemovitosti aneb Vše písemně!

Nástrahy pronájmu nemovitosti aneb Vše písemně!

Na co dát při podpisu nájemní smlouvy dobrý pozor? A to jak ze strany pronajímatele i budoucího nájemníka? A pár paragrafů navíc...

I když jednání o pronájmu probíhá zpočátku dobře, obě strany si rozumí, dohodnou se bez problémů, nikdy nesmíte věřit tomu, že je to stav setrvalý a že nemohou nastat vážné problémy. I když to zprvu nevypadá, že by se mohlo něco změnit, může nastat rychle nejen ochlazení vztahů, ale také hádky a vážné tahanice. Proto všechno vyřizujme písemně, a to od prvního okamžiku. Nestačí, že se po podpisu nájemní smlouvy ještě dodatečně dohodneme, že tahle sedačka tady v pronajímaném bytě nebude a že kuchyni dozařídíte, že povoláte elektrikáře na rozbité topení atd. Potom později většinou dovolávání se na takovou ústní dohodu - nebude-li na druhé straně dobrá vůle - nepomůže.

Vše by mělo být na papíře - ve smlouvě, v dodatcích smlouvy, v předávacím protokolu je pak uveden detailní popis zařízení, vybavení bytu a také přesný stav elektroměru, vodoměru a plynoměru. Z těchto dokumentů se potom dá vycházet, pokud dojde takzvaně na lámání chleba. Plus ještě z příslušných paragrafů Občanského zákoníku, na které se text nájemní smlouvy odvolává v těch detailech, které sama smlouva neřeší.

Také pozdější dodatečné dohody, úpravy znění smlouvy jsou možné jenom písemnou formou a po podpisu obou stran. Tedy například: jste nájemník a při nastěhování vám pronajímatel slíbil opravu rozbitého okna - a nic se pořád neděje. Doručte mu tedy upozornění písemně. S datem, podpisem. Pošlete je poštou doporučeně, důležitější listiny i s doručenkou. Samozřejmě vedle toho můžeme pro zrychlení komunikace poslat dokument faxem či mailem a rovněž upozornit na jeho zaslání telefonicky či formou SMS.

A dále také platí

Některá vybraná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění (Občanský zákoník):

Závady, škody a opravy...
§ 693
Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu.

§ 668
(1) Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady věci, jež nebyly včas pronajímateli oznámeny.

(2) Nájemce je povinen snášet omezení v užívání pronajaté věci v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování věci.

Poplatek z prodlení § 697
Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění, poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení, který v souladu s nařízením vlády č. 142/1994 Sb. činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

Zánik nájmu bytu § 710
(1) Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí.

(2) V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.

-ag-
Foto: www.profimedia.cz

Komentáře

Načítám komentáře...