Nová povinnost - energetická certifikace budov

Průkaz energetické náročnosti budovy se stal živým tématem zvláště mezi stavebníky. Pojďme si tedy tuto povinnost připomenout...

 Od 1. 1. 2009 je tento doklad povinnou součástí většiny dokumentace určené pro stavební řízení. Ačkoli lze v tisku vysledovat řadu článků poskytujících osvětu v dané problematice, většina veřejnosti stále chápe průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) jen jako další překážku a jeho získání a doložení jako formální naplnění legislativního požadavku.

Přitom prokazování skutečnosti, že navrhovaná stavba splňuje kritéria tepelné ochrany, bylo vždy - i v minulosti - součástí dokumentace pro stavební řízení, stejně tak jako údaje o spotřebách energií. Pravdou je, že těmto údajům se nepřikládala taková důležitost, jakou by si zasloužily. Teprve zákon č. 406 z roku 2000 a jeho prováděcí vyhlášky zavedly pojem „Energetický průkaz budovy“ a tehdejší nové vydání ČSN 73 0540-2-2002 přineslo „Energetický štítek budovy“. Od té doby vývoj opět pokročil a oba tyto pojmy dnešní legislativa už nezná.

Nové předpisy – nové názvy

Hnacím impulzem pro novelizaci legislativy je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov jako základní dokument určující požadavky. Energetická náročnost budov je významným faktorem v programu celkového snižování spotřeby EU.

Vyhláška č. 148/2007 a nová ČSN 73 0540-2-2007 přinesly kromě jiného i nové názvy, formy a obsahy. Místo Energetického průkazu je to nyní onen Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a místo Energetického štítku je to Energetický štítek obálky budovy. Zásadní inovací však je, že PENB je samostatný elaborát, který nesmí vypracovat kdokoliv – může to být energetický auditor, nebo osoba autorizovaná ve vyjmenovaných oborech, ve všech případech však to musí být osoba přezkoušená ministerstvem průmyslu a obchodu, která je uvedená na ministerském seznamu takzvaných energetických expertů.

PENB, na rozdíl od dřívějšího energetického průkazu, který posuzoval stupeň energetické náročnosti budovy pouze z hlediska potřeby tepla pro vytápění, zahrnuje do hodnocení budovy i energii pro přípravu teplé vody, nucené větrání, chlazení, klimatizaci a osvětlení. V bilancích počítá s tepelnými zisky od sluneční radiace, od přítomnosti osob, počítá s energií pro pohon čerpadel a ventilátorů a s energiemi získanými z tepelných či fotovoltaických kolektorů a tepelných čerpadel, či vyrobenými v budově (kogenerace).

Do hodnocení budovy se nezapočítávají domácí a jiné volně umístěné elektrické spotřebiče.

Výsledkem hodnocení je množství dodané energie v kW.h za rok vztažené na 1 m2 celkové vnitřní plochy a zatřídění podle druhu budovy do některé z kategorií, teoreticky „A“ až „G“.

Jak vypadá PENB

Formu průkazu, jeho obsah i metodiku výpočtů udává vyhláška č 148/2007. Každý průkaz obsahuje identifikační údaje, popis stavební části a popis technických zařízení budovy. V další části musí být věrohodným způsobem prokázáno, že konstrukce budovy splňuje tepelně technické vlastnosti stanovené předpisy, zejména ČSN 73 0540.

Pokud se jedná o novostavbu nad 1.000 m2 celkové vnitřní plochy, je zde nutno uvést výsledky technicko-ekonomického posouzení proveditelnosti alternativních systémů vytápění. Za touto jednoduchou větou se skrývá vyhodnocení možností, dostupnosti a ekonomické návratnosti centrálního zásobování teplem, kombinované výroby elektřiny a tepla, výroby tepla z biomasy, výroby bioplynu, tepelná čerpadla, solární kolektory a fotovoltaické články.

Dále jsou zde uvedeny číselné parametry jednotlivých technických zařízení a dílčí výsledky výpočtů. Poslední a nejdůležitější část pak tvoří grafické znázornění průkazu, ze kterého je patrné zatřídění budovy do kategorie a procentuální rozdělení jednotlivých spotřeb energií. Grafické znázornění se podobou shoduje s energetickým štítkem, proto také bývá celý průkaz někdy veřejností nazýván jako štítek.

Kategorií pro zatřídění budovy je celkem sedm a jsou označeny písmeny A až G. Ka-tegorie D až G včetně jsou považovány za nevyhovující.

Na stavební úřad s průkazem energetické náročnosti

Až na pár výjimek (stavby do 50 m2, dočasné stavby, průmyslové objekty, kostely) potřebujeme PENB při výstavbě všech nových budov, tedy i rodinných domů. Při rekonstrukcích staveb rozhoduje celková podlahová plocha, pokud je větší než 1.000 m2 a pokud změna stavby ovlivňuje její energetickou náročnost, je nutno mít PENB. Tím se rozumí například i zateplování obvodových stěn, střech či výměna oken, pokud změny probíhají na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště. Důvodem může být také rekonstrukce zdroje tepla spojená se změnou paliva.

Dále je nutno předložit PENB při prodeji nebo nájmu budov, ale jen u nových nebo větších (nad 1.000 m2) rekonstruovaných budov tehdy, pokud pro ně vyvstala povinnost doložení PENB podle předchozího odstavce.

Platnost PENB je 10 let, poté musí být vypracován znovu.

-Ing. Zdeněk Krejčí, technik ECČB-

Komentáře

Načítám komentáře...