Chata a chalupa správně pojištěné...

Žádná budova není naprosto nedobytná pro zloděje, ani neodolá přírodním živlům. To se týká i rekreačních objektů a především jich.

Pojištění rekreačních objektů se řídí stejnými zásadami jako pojištění staveb a rodinných domů. Pojistit je možné jak vlastní stavbu, tak i její zařízení. Platí zde však určitá specifika, se kterými by měl majitel objektu při jeho pojištění počítat.

Co a jak pojistit?

Základní pojištění rekreačního objektu se vztahuje především na takzvaný sdružený živel (požár, povodeň, sesouvání půdy, zřícení skal, tíha sněhu, zemětřesení, pád stromu) a na škody způsobené odcizením věcí krádeží vloupáním nebo loupeží a vandalismem. Současně je možné tato nebezpečí rozšířit formou připojištění, například o rozbití skel nebo škody způsobené nárazem dopravního prostředku.

Obvykle se pro stavbu stanovuje pojistná částka odděleně od zařízení, neboť se jedná o majetek odlišného charakteru, s rozdílnými sazbami pojistného, a škody na něm mohou vznikat nezávisle na sobě. Nicméně i obojí lze pojistit v rámci jedné smlouvy a záleží jen na konkrétní pojišťovně, v jaké formě toto pojištění nabízí.

Sazbu pojistného ovlivňuje výše pojistné částky, poměr zvolené spoluúčasti, rozsah sjednaných připojištění, svou roli hraje i lokalita místa pojištění.

Pozor na riziko povodní!

Na stanovení výše pojistného má významný vliv, zda se objekt vyskytuje v povodňové oblasti. Obecně platí, čím vyšší stupeň povodňové zóny, tím vyšší může být pojistné. Dokonce nepojistitelným se může stát majetek, který se nachází v nejohroženější, tzn. čtvrté povodňové rizikové zóně.

Zájemci, kteří si chtějí ověřit, zda se jejich chata nebo chalupa vyskytuje v povodňové oblasti, mohou využít systém „Povodňové mapy“ na www.cap.cz. Systém povodňových rizikových zón pokrývá celé území České republiky, respektive veškeré vodní toky, které jsou významné vzhledem k možnosti vzniku škody na majetku v důsledku zaplavení.

Úrodu na zahrádce pojištění neochrání, stavební součásti objektu anebo příslušenství ano

Pojištění pozemku nebo úrody na zahrádce nebývá předmětem pojištění. Co naopak pojistit lze, jsou stavební součásti (např. vodovod) nebo příslušenství objektu (oplocení, garáž, kůlna, bazény apod.). Přístup pojišťoven se ovšem může i zde lišit v tom, zda jsou všechny tyto předměty zahrnuty v jedné pojistné částce, nebo je pro každý předmět specifikována pojistná částka zvlášť.

Na co nezapomenout?

Především je nezbytné správně stanovit pojistnou částku tak, aby dostatečně kryla veškerá možná rizika. Každý z nás by se měl důkladně seznámit s pojistnými podmínkami, zejména limity a případnými výlukami z pojištění.

Nezapomínejte také posoudit a v pojistné smlouvě zohlednit, zda při likvidaci škody bude pojistníkovi škoda hrazena v cenách nových či cenách časových nebo obecných. Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu. Časová cena je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci. Obecná cena je cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji předmětné věci v daném čase a místě pojištění.
Při sjednávání pojištění objektu pojišťovny vyžadují určitý stupeň zabezpečení a ochrany majetku proti vloupání. Míra požadovaného zabezpečení závisí na pojistné hodnotě majetku - od jednoduchých mechanických zabezpečovacích systémů až k náročným elektrickým zabezpečovacím systémům. Úroveň zabezpečení řada pojišťoven promítá i do pojistných sazeb.

Ptejte se svého pojišťovacího poradce

Při uzavírání pojistné smlouvy by se měl klient ptát na vše, co mu není jasné. Měl by si nechat doporučit všechna možná připojištění, která se k pojistné smlouvě vztahují, i když je třeba vůbec nevyužije. Každý má možnost vybrat si pojišťovnu, u které si pojištění sjedná. Stejně tak si může zvolit svého poradce. Kvalitní pojišťovací poradce se nevyhýbá žádným otázkám a na všechny je ochoten odpovědět ve vztahu ke konkrétní situaci!
 

-Česká asociace pojišťoven-
Foto: www.profimedia.cz

Komentáře

Načítám komentáře...