Vláda bude schvalovat zákon, který umožní kontrolu, čím lidé topí

Kouř

Autor: Thinkstockphotos.com

Stále přísnější normy na kotle, stále větší důraz na kvalitu ovzduší nezastaví mnoho lidí od toho, aby nespalovali cokoliv, co jim přijde pod ruku. Novela zákona o ochraně ovzduší to má změnit. Umožňuje totiž kontrolu topenišť a toho, čím lidé topí.

Legislativní rada vlády schválila návrh zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.), který zvyšuje pravomoci místních úřadů a dává jim možnost kontrolovat topeniště a palivo, kterým topí lidé v soukromých objektech. Kdo by byl přistižen při topení neschválenými palivy, bude pokutován až několikatisícovou pokutou. Novela nyní půjde na schválení do vlády. Podle Ministerstva životního prostředí, předkladatele návrhu, by v případě bezproblémového přijetí měla začít platit už od ledna 2017.


Citace z novely zákona č. 201/2012 Sb, § 17 odst. (2)

Nasvědčují-li zjištěné okolnosti, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle tohoto zákona, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených tímto zákonem. Pokud v průběhu jednoho roku ode dne doručení poučení podle věty druhé vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel opět porušil některou z povinností podle tohoto zákona, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.

  • Kompletní návrh zákona najdete zde.

Novela zákona také pamatuje na další věci, jako jsou smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení, takže už nebude docházet k prodlevám mezi vznikem smogové situace a jejím vyhlášením. Pozitivní zpráva je také ta, že Česko touto novelou sladí emisní plakety s Německem. Navržená úprava má umožnit, aby byly v nízkoemisních zónách v ČR (dosud zde nebyla žádná vyhlášena) uznávány i německé emisní plakety. Německo již uznávání českých emisních plaket upravilo.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com

Komentáře

Načítám komentáře...