Státní fond životního prostředí

Investor by se neměl ohlížet pouze na cenu stavby, ale také na buoucí provozní náklady s ní spojené. Dobrou motivací k nasazení hospodárných energetických zdrojů může být i podpora ze strany Státního fondu životního prostředí, jehož činnost a hospodaření Vám v tomto článku představujeme. Státní fond životního...

Investor by se neměl ohlížet pouze na cenu stavby, ale také na buoucí provozní náklady s ní spojené. Dobrou motivací k nasazení hospodárných energetických zdrojů může být i podpora ze strany Státního fondu životního prostředí, jehož činnost a hospodaření Vám v tomto článku představujeme.

Státní fond životního prostředí České republiky (dále SFŽP nebo Fond) je vedle státního rozpočtu a Fondu národního majetku významným zdrojem finančních prostředků na podporu ochrany životního prostředí. Činnost Státního fondu životního prostředí ČR je upravena zákonem České národní rady číslo 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR a navazujícími předpisy Statutem SFŽP a Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR. Prioritní oblasti činnosti Fondu jsou každoročně aktualizovány Přílohami ke Směrnici.

Standardními příjmy Fondu jsou: úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (13,3%), poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší, včetně Programu na ozdravení ovzduší (32,5%), poplatky podle zákona o odpadech (2,5%), odvody za trvalé i dočasné odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu (12,2%), poplatky za výrobu a dovoz látek poškozujících ozónovou vrstvu Země, pokuty uložené orgány správce SFŽP ČR a Českou inspekcí životního prostředí a splátky půjček (39,5%).

V letech 1992 – 2001 dosáhly příjmy Fondu celkové částky 39,52 mld. Kč, z toho v roce 2000 částky 3,5 mld. Kč a v roce 2001 přes 3,24 mld. korun.

Typickým příjemcem podpory z Fondu je komunální sféra, města a obce, jimž připadá nejvyšší procento z celkově poskytnutých prostředků Fondu, dále podnikatelská sféra, organizační složky státu a ostatní žadatelé, mezi něž patří i fyzické osoby (občané).

Výdaje Fondu dosáhly v letech 1992 – 2001 celkem 32,52 mld. Kč, v roce 2000 dosáhly 2,80 mld. Kč (z toho půjčky činily 26 procent). Výdaje za rok 2001 činí 3,7 mld. korun, z čehož formou půjček byla klientům poskytnuta více než l miliarda korun.

Z prostředků Fondu bylo v letech 1999 – 2001 finančně podpořeno a realizováno:
972 čistíren odpadních vod a kanalizací,
120 akcí k odstranění povodňových škod (povodně 1997,1998,1999)
151 smluv o poskytnutí podpory formou zakoupení vysoušecích zařízení
3.733 plošných plynofikací obcí a plynofikací kotelen, včetně ostatních technologií
1.073 akcí ke snížení zátěže přírody a krajiny, včetně akcí nakládání s odpady.

Investice do oblasti technologií a obnovitelných zdrojů podporuje SFŽP již od svého vzniku, avšak intenzivní podpora této oblasti se datuje koncem 90. let, kdy byl vládou ČR přijat Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Cílem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů z dnešních zhruba 1,5 procent na 3 až 6 procent k roku 2010 a na 4 až 8 procent k roku 2020. Na realizaci státního programu se podílejí Česká energetická agentura v části A a Státní fond životního prostředí v části B.

Obnovitelné zdroje nemohou být v horizontu současné energetické politiky zásadním zdrojem energie, ale jejich využití bude významným regionálním a lokálním přínosem. Jde zejména o uplatnění biomasy (například sláma, seno, dřevní odpad) a o rozvoj fytoenergetiky tam, kde jsou únosné dopravní náklady. Také je možno využít dnes neobdělávané plochy pro rychle rostoucí energetické plodiny. I nadále je nutno věnovat pozornost malým vodním elektrárnám, které mohou mít značný význam v jednotlivých lokalitách. Určitý potenciál je také ve výstavbě větrných elektráren v oblastech s rychlostí větru na 5 m.s-1 . Solární systémy, jejichž použití je v našich podmínkách omezeno relativně kratším slunečním osvitem a horšími klimatickými podmínkami, se mohou prosazovat pouze omezeně. Dále přichází v úvahu i geotermální energie jako zdroj pro využití tepelných čerpadel.

V období let 1992 – 1998 byly z prostředků SFŽP podpořeny akce ve výši zhruba 270 milionů korun o celkových nákladech kolem 700 milionů korun. Realizací jednotlivých opatření v této složce životního prostředí došlo ke snížení emisí škodlivých látek na úrovni 2000 tun za rok, což v celkovém součtu činí snížení 14 tisíc tun.

Z větších akcí podpořených ze SFŽP lze uvést například řešení ekologického vytápění v obci Dešná v okrese Jindřichův Hradec. Podpořena byla výstavba centralizovaného systému zásobování teplem z biomasy, kdy palivem je kombinace slámy a dřevní štěpky. Podpora z Fondu činila 29.686 korun. Obdobně Fond podpořil akce v obcích Hartmanice a Rokytnice v Orlických horách.

V oblasti tepelných čerpadel bylo Fondem podpořeno využití odpadního tepla z chladicích okruhů v akciové společnosti Kostelecké uzeniny a akce Vodohospodářského sdružení obcí Karlovy Vary, kde instalované tepelné čerpadlo využívá teplo z úpravny vod.

Využití solární energie pro přípravu teplé užitkové vody podpořil Fond například při rekonstrukci kláštera v Nových Hradech a při výstavbě Domu s pečovatelskou službou v Novém Městě, který byl postaven po povodních v roce 1997.

Z mnoha malých vodních elektráren, které byly zrealizovány s finanční podporou SFŽP ČR lze jmenovat například MVE v Uherčicích nebo MVE v Klavarech.

Od počátku roku 1999, kdy je v podmínkách SFŽP realizován Státní program na podporu úspor energií a využití obnovitelných zdrojů energie, a to převážně jeho druhá část (OZE), došlo ke značnému rozšíření možností podpor v této oblasti. SFŽP podporuje zejména investice do náhrady pevných a kapalných fosilních paliv při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody - biomasou, solárními systémy a tepelnými čerpadly.

Žadatelé mohou získat podporu nejen pro nově budované objekty, ale i pro rekonstrukci stávajících. Další podpora je směrována na základě vyhlášených programů, a to investiční formou, do výstavby nebo instalace:
- malých vodních elektráren
- větrných elektráren
- centrálního zásobování teplem z biomasy
- kogenerace z biomasy
- fotovoltaických systémů

Žadatelem o podporu může být podnikatelský i nepodnikatelský subjekt či fyzická osoba. Pro nepodnikatelskou sféru poskytuje SFŽP ČR dotace v kombinaci s bezúročnou půjčkou. Podnikatelským subjektům Fond poskytuje nízko úročenou půjčku a žádosti fyzických osob mohou být ve vybraných programech podpořeny dotací až do výše 50 procent celkových nákladů.

V roce 1999 bylo kladně posouzeno a ministrem životního prostředí podepsáno 42 rozhodnutí o přiznání podpory z Fondu na akce o celkových investičních nákladech 333.343 tisíc korun. Podpora činila téměř 238.200 korun, z toho dotace dosáhly 125.341 korun. V roce 2000 vydal ministr 133 rozhodnutí o přiznání finanční podpory ze SFŽP při celkových investičních nákladech přes 475.660 korun.

Podpora pak činila téměř 322.370 korun, z níž dotace dosáhly výše 166.463 Kč. Součástí podpor v oblasti OZE bylo podpořeno 105 akcí v rámci programu Slunce do škol s celkovými náklady 12.185 korun. Že zájem žadatelů o podporu ze SFŽP v této oblasti stále stoupá, svědčí i skutečnost, že jen za první pololetí roku 2001 bylo vydáno 466 kladných rozhodnutí o poskytnutí podpory. Celkové investiční náklady těchto akcí přesahují 300 milionů korun a SFŽP r

Komentáře

Načítám komentáře...