Centrální větrací jednotky se zpětným ziskem tepla

V předešlém článku jsme věnovali pozornost lokálním větracím přístrojům, které nevyžadují realizaci vzduchotechnických rozvodů. Výhodou centrálních systémů z rekuperací je však kromě zajištění klimatu i možnost krytí energetických potřeb domácnosti, ať už se jedná o přípravu TUV, teplovodní a nebo teplovzdušné...

V předešlém článku jsme věnovali pozornost lokálním větracím přístrojům, které nevyžadují realizaci vzduchotechnických rozvodů. Výhodou centrálních systémů z rekuperací je však kromě zajištění klimatu i možnost krytí energetických potřeb domácnosti, ať už se jedná o přípravu TUV, teplovodní a nebo teplovzdušné vytápění.

Potřeba tepla k vytápění je ve značné míře ovlivněna právě nutností pokrytí tepelných ztrát prostupem tepla a větráním. Jak jsme již zmínili minule, tepelné ztráty můžeme eliminovat především izolací stavebních částí (kompaktní plášť budov) a zamezením nežádoucího pronikání chladného vzduchu do budovy. Tato opatření pomáhají k úspoře drahé tepelné energie a ve svém důsledku šetří primární přírodní zdroje (nejlevnější energie je samozřejmě taková, která se vůbec nespotřebuje). Tato opatření však zamezují přirozené výměně vzduchu, která se obvykle zajišťuje větráním okny nebo pomocí různých mechanických ventilací. Shrnuto bodově, mechanickým větráním zajišťujeme:

  • zabránění nekontrolovatelným ztrátám energie při větrání okny

  • příjemné klima, odvádění vlhkosti

  • čerstvý vzduch i při zavřených oknech (ochrana proti hluku

  • předem definovaná výměna vzduchu (uživatelský komort, úspora tepla)
Každopádně však dochází v menší nebo větší míře k navyšování spotřeby tepelné energie. Dodatečnou úsporu energie mohou přinést větrací jednotky z regenerací. Příjem tepla z odpadního vzduchu u centrálních jednotek je už dostačující k zajištění samotného ohřevu TUV nebo k vytápění.

Nejznámější aplikace odvádějí vzduch z místností s vysokou vlhkostí (koupelna, záchod, kuchyně) a jeho teplo předávají čerstvému vzduchu, který je pak následně přiváděn do obytných prostor. Princip je patrný z nákresu.

Chceme-li však využít teplo odpadního vzduchu k účelům přípravy TUV a vytápění, součástí větrací jednotky je tepelné čerpadlo, neboť teplota odpadního vzduchu (řádově 20-30 stC) není dostatečné k ohřevu TUV a nebo topné vody podlahového či nízkoteplotního topení (řádově 50-60 stC). Součástí ventilačních jednotek je pak průtočný elektrokotel, který zajišťuje dodatečnou dodávku tepelné energie v případě jejího nedostatku.

Přístroj LWZ Integral německého výrobce Stiebel-Eltron je vlasně energetickou centrálou rodiného domu, která zajišťuje kontrolované větrání, přípravu TUV a ohřev topné vody pro nízkoteplotní vytápění. Je nutné předeslat, že tento promyšlený přístroj je vhodný především pro nízkoenergetické stavby s tepelnou ztrátou řádově 7 kWh, k dispozici jsou však jednodušší zařízení využívající teplo odpadního vzduchu pouze k přípravě TUV.

Jak je patrné z nákresu, důležitými součástmi jednotky je protiproudý výměník (ohřev přiváděného vzduchu do místností), dále pak tepelné čerpadlo vzduch/voda (využívá teplo venkovního a ochlazeného odpadního vzduchu) s bivalentním elektrokotlem a zásobník TUV se spirálovým výměníkem tepla.


Úspory energie při využití přístupu regenerací tepla pak dokládá výkonová tabulka. Veličina výkonostní je podílem výstupní tepelné energie a elektrického příkonu, teploty 35 st a 50 st prezentují výstupní teploty topné vody.

Je patrné, že výkon zařízení ovlivňuje teplota primárního zdroje tepla, kterým je venkovní vzduch. Je obecně známo, že tepelná čerpadla mohou používat jako zdroj nízkopotenciálního tepla např. spodní vodu nebo půdní teplo. Zajímavým řešením je např. přístroj TWIN 495, který odebírá teplo pomocí půdního kolektoru, což znamená stabilní teplotu primárního zdroje. Samotná instalace půdního kolektoru je však nákladnou záležitostí. Přístroj TWIN však využívá regenerace tepla z odpadního vzduchu, což výrazně snižuje potřebnou plochu pro půdní kolektor a tím pádem i náklady na jeho pořízení.

Princip činnosti je opět zřejmý z grafického znázornění.


Systém větrání je řešen jako rovnotlaký, přívod čerstvého vzduchu je zajištěn přívodní štěrbinou (odpadá VZT potrubí) s podtlakovou klapkou, regulující množství čerstvého vzduchu podle množství vzduchu odváděného.

Zajištění přípravy TUV a ohřev topné vody probíhá následujícím způsobem. Teplonosné médium z primárního okruhu je předehříváno odpadním vzduchem. Odváděný vzduch je vychlazován na teplotu 3 až 5 st C.

Dále pak systém funguje jako klasické tepelné čerpadlo země/voda. s výstupní teplotou topné vody 60 stC. K přípravě TUV slouží dvouplášťový bojler

Popisovaná zařízení představují nejmodernější technologii v souladu se současným standartem nízkoenergetického stavění. Jejich přínosy pro úsporu energie a komfort uživatele (bezobslužný provoz) a nízké provozní náklady celé domácnosti (výhodná sazba s dobou platnosti nízkého tarifu 22h). Pořizovací cena přístrojů se pohybuje kolem 250.000 Kč.

-www.ceskaenergetika.com-

Komentáře

Načítám komentáře...