Registr kvalifikovaných stavebních dodavatelů

Zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v Části druhé Hlavě III Klasifikace dodavatelů v § 30 odstavci 4 uvádí: "U veřejných zakázek na stavební práce mohou zájemci a uchazeči k prokázání splnění kvalifikačních kriterií využít osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a...

Zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v Části druhé Hlavě III Klasifikace dodavatelů v § 30 odstavci 4 uvádí: "U veřejných zakázek na stavební práce mohou zájemci a uchazeči k prokázání splnění kvalifikačních kriterií využít osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů. Takové osvědčení nahrazuje splnění kvalifikace v plném rozsahu."Národní kvalifikační a klasifikační systém stavebních dodavatelů (dále jen NKKS) byl vytvořen a vyhlášen Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR v souladu s připravovanou evropskou normou prEN 13833 s cílem zabezpečit kvalifikaci a klasifikaci stavebních dodavatelů ucházejících se o veřejnou zakázku za účelem urychlení výběrového řízení pro veřejné zakázky a všeobecné posílení důvěry v tímto systémem kvalifikované a klasifikované stavební dodavatele.Certifikační orgán pro kvalifikaci (dále jen COK) svými postupy prověřování plně prokáže kvalifikaci stavebního dodavatele ve smyslu ustanovení Části druhé Hlavy III zákona, vyjma požadavku z ustanovení § 37 odst. 2, (prokazování splnění požadavků systémů řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí), který musí stavební dodavatel prokazovat samostatně.Osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií NKKS dokladuje kvalifikaci dodavatele pro veřejné zakázky ve smyslu § 30 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. SPS v ČR vytváří a vede z údajů poskytnutých COK Registr kvalifikovaných stavebních dodavatelů.

V registru se pracuje s pojmy:

NKKS - národní kvalifikační a klasifikační systém stavebních dodavatelů - byl vyhlášen 5. 12. 2002 rozhodnutím představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR ke kvalifikaci a klasifikaci stavebních dodavatelů ucházejících se o veřejné zakázky; vychází z připravované evropské normy prEN 13833 a navazuje na zákon č. 40/2004 Sb; činnost v rámci NKKS je usměrňována Metodickými pokyny MP 001-MP 007 a koordinována Radou pro kvalifikaci.


COK - certifikační orgán pro kvalifikaci - v rámci NKKS působí při posuzování kvalifikace stavebního dodavatele k realizaci veřejné zakázky certifikační orgány akreditované ČIA pro tuto činnost.Registr kvalifikovaných stavebních dodavatelů - uvádí přehled stavebních dodavatelů, kteří vlastní platné osvědčení o splnění kriterií NKKS.
kvalifikace a klasifikace stavebních dodavatelů - výsledek činnosti, při které COK posuzuje podle pravidel zakotvených v metodických pokynech NKKS, zda žadatel o kvalifikaci a klasifikaci je ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb. způsobilý se ucházet o veřejnou zakázku v rozsahu upřesňujícího vymezení.Osvědčení certifikačního orgánu - dokument, kterým dokladuje COK kvalifikaci stavebního dodavatele ve smyslu § 30 odst. (4) zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách; kvalifikaci vůči zadavateli veřejných zakázek prokazuje stavební dodavatel předložením osvědčení certifikačního orgánu s přílohou.
osvědčení o registraci kvalifikovaného stavebního dodavatele - dokument, kterým SPS v ČR potvrzuje stavebnímu dodavateli jeho zapsání do registru kvalifikovaných stavebních dodavatelů.V registru je možné vyhledávat podle jména dodavatele nebo podle oboru činnosti, zobrazit je možné i kompletni seznam.Vstup do registru najdete zde.Podle podkladů Svazu podnikatelů ve stavebnictví
-etd-

Komentáře

Načítám komentáře...