Zpracovatel Průkazu energetické náročnosti budovy: Člověk mnoha řemesel

Zpracovatel Průkazu energetické náročnosti budovy: Člověk mnoha řemesel

Kdo stojí za výpočtem energetické náročnosti budovy a jak to mají s průkazy třeba v sousedním Rakousku? Dnes se na to trochu mrkneme...

Kvalita Průkazu energetické náročnosti budovy (dle jen PENB) do značné míry závisí na erudici jeho zpracovatele. Výpočtové postupy stanovené směrnicí jsou tak pracné, že není možno z časových důvodů postupovat jinak, než s využitím výpočtových programů. V současnosti existuje několik komerčních výpočtových software a jeden volně šiřitelný program, nazvaný Národní kalkulační nástroj, vypracovaný a neustále zdokonalovaný na stavební fakultě ČVUT.

Předem je však nutno varovat před laickými pokusy spočítat si PENB sám, neboť práce s programem je možná jen pro poučené odborníky.

Energetická poradna: Máte dotazy ohledně úspor energií? Nechte si poradit od odborníků

Posouzení konstrukcí budovy je práce pro stavebního fyzika, zejména je nutno věnovat pozornost řešení detailů, takzvaným tepelným mostům, obzvlášť u atypických konstrukcí. U běžných staveb je možno využít při hodnocení podkladů od výrobců stavebních systémů, kteří mají zpracovány vlastní katalogy tepelných ochran.

Jen pro zajímavost můžeme vyjmenovat další parametry, které je nutno posoudit: povrchové teploty stěn v místnostech, kondenzace vody v konstrukcích, součinitele prostupu tepla, tepelnou stabilitu místností v letním a zimním období, pokles dotykové teploty podlah, těsnost budovy.

V dalším postupu výpočtu je třeba rozhodnout, na kolik zón je nutno objekt rozdělit, spočítat plochy obvodového pláště a výplní podle orientace na světové strany. V průběhu výpočtu je nutno rozhodnout o číselné hodnotě velkého počtu různých koeficientů, rozhodnout o procentuálním přiřazení energonositelů k jednotlivým zónám atd.

Pravdou je, že ne všechny budovy jsou tak složité. Zaznamenáváme snahu zjednodušit posuzování některých typů objektů, zejména rodinných domů a tuto metodiku zahrnout do nového znění předpisů.

Několik poznámek

Ten, kdo sledoval vývoj událostí kolem certifikace budov, byl možná zklamán konečným zněním vyhlášky, ve kterém nenajdeme – zřejmě z obavy, že se zastaví veškerý trh s nemovitostmi – avizovanou povinnost předkládat PENB při prodeji a nájmu všech, tedy i stávajících budov.

Společným stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické in-spekce bylo rozhodnuto, že není nutno, aby provozovatelé stávajících veřejně přístupných budov o celkové ploše nad 1.000 m2 umístili PENB na viditelném místě tak, jak to přikazuje zákon.

Ve světle těchto dvou skutečností pak nutně vyvstává otázka k čemu jsou potom zavedené kategorie D až G, tj. nevyhovující a horší, když objekty, pro které povinnost vypracovat PENB vznikla, musí být alespoň v kategorii C.

Často pokládaný dotaz zní, k čemu je vůbec PENB, když budova musí splňovat tak jako tak příslušné normy. To, že budova normy splňuje však nezaručí, že splní i požadavky vyhlášky. Stačí nevhodná volba zdroje tepla, nevhodný způsob přípravy teplé vody, nepříznivý tvar budovy, a budova může být zařazena do kategorie „D“ - nevyhovující. Proto je nutná spolupráce všech účastníků od začátku projektového procesu, aby se dosáhlo optimálního stavu. Již na základě velmi vágního zadání od architekta lze provést několik variant návrhu a z nich vybrat tu nejlepší.

Ještě je nutno připomenout, že PENB slouží ke vzájemnému porovnávání budov při jejich standardizovaném používání. Škoda jen, že vyhláška blíže nespecifikuje standardizované užívání jednotlivých zón budovy, pouze udává neúplný seznam podkladů, ze kterých má zpracovatel vycházet. Skutečná spotřeba energií při reálném provozování se může výrazně lišit.

Jak to dělají jinde

Hodnocení budovy pomocí měrné dodané energie používané u nás je jenom jedním z možných doporučených způsobů. Globální indikátory, jak se tyto ukazatelé nazývají, mohou ještě být roční produkce CO2, množství primární energie nebo celkové náklady na energii.

V sousedním Rakousku rozlišují průkazy pro obytné a ostatní budovy. Obytné budovy mají jednodušší průkaz – hodnotí se pouze energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Graficky se vyjadřuje měrná potřeba tepla na vytápění při referenčním počtu dennostupňů. Nejlepší hodnocení pak představuje kategorie A++ s měrnou spotřebou tepla do 10 kW.h/m2rok.

Solidární dům

Výhledově je možno předpokládat další vývoj a „utahování šroubů“ při energetickém posuzování budov. Otázka, který druh energie zvolíme pro vytápění svého domu, která z nich nás přijde levněji, by se časem mohla změnit v otázku, kde vzít energii vůbec. Posuzování domu podle měrné spotřeby energie má jeden háček. Nic neříká o absolutní hodnotě spotřeby. Pak rozhoduje to, zda je dům malý nebo velký, jestli je jeden nebo je jich sto. Zkrátka, protože jsme všichni na jedné lodi, nemůže rozhodovat o spotřebě energie skutečnost, zda jsme více či méně bohatí. Když si budeme chtít postavit dům, pak dostaneme určitý příděl energie na předpokládanou dobu životnosti domu (sto let). Do této hodnoty se musí vejít nejen veškerá provozní spotřeba energií za celou dobu, ale i spotřeba energie na výrobu materiálu, ze kterého je dům postaven, a spotřeba energie na jeho likvidaci po uplynutí doby životnosti. A aby to nebylo málo, je třeba započítat spotřebu energie na dopravní obslužnost. Pokud si tedy budeme chtít postavit malý dům uprostřed města, bude nám stačit podstatně menší částka, než na velký dům někde daleko od lidí. A ten bude muset být určitě pasivní, tepelné izolace nebudou z minerální vlny, ale z konopí a dopravovat se budeme muset pěšky, nebo nanejvýš nějakým „litrovým“ automobilem (automobil se spotřebou do 1 litru na sto kilometrů).

Máte-li zájem o další informace týkající se této problematiky, nebo pokud si chcete nechat poradit, jakým způsobem můžete ušetřit v budoucnu peníze za energie, můžete se obrátit například na občanské sdružení Energy Centre České Budějovice, které provádí bezplatné energetické poradenství již deset roků a od doby svého vzniku poskytlo více než 7.000 porad.

-Ing. Zdeněk Krejčí, technik ECČB-
Foto: ECČB

Komentáře

Načítám komentáře...