Jak na montáž sádrokartonové příčky

Stavba příčky

Autor: Rigips

Sádrokartonovými příčkami lze jednoduchým způsobem rozdělit prostor na jednotlivé místnosti. Příčku vybudujeme rychle bez malty, cihel a dalších klasických stavebních materiálů. Dutinu příčky můžeme využít k vložení elektroinstalací nebo odpadů a nemusíme složitě vysekávat drážky ve zdivu.

Po dokončení stavby příčky můžeme prakticky okamžitě provést konečné povrchové úpravy v podobě malování, tapetování nebo obkladů. Oproti mokrým procesům (zděné výstavbě) tedy můžeme postavit příčky podstatně levněji, rychleji a také čistě.

Co všechno potřebujeme k montáži příček:

Stavba příčky

Autor: Rigips

 • sádrokartonové desky Habito H
 • spárovací tmel Rifino Top a výztužnou pásku
 • ocelové tenkostěnné R-CW a R-UW profily
 • speciální šrouby do desek Habito, typ UMN
 • natloukací hmoždinky
 • pěnové napojovací těsnění
 • minerální izolaci Isover

Stavba příčky

Autor: Rigips

1. Na podlaze vyměříme polohu příčky. Následně „brnkací šňůrou“ nebo např. pomocí profilu vyznačíme obrysovou čáru. Nezapomeneme na případné dveřní otvory. Potom s pomocí vodováhy a pravítka vyznačíme obrysové linie příčky na stěnách a stropech. Pozor: Vytyčujeme úroveň konstrukce, proto je při vytyčování nutno zohlednit tloušťku opláštění.


Stavba příčky

Autor: Rigips

2. Obvodové profily příčky (vodorovné R-UW profily a svislé R-CW profily) opatříme samolepicím napojovacím těsněním Rigips.


Stavba příčky

Autor: Rigips

3. Na podlahu i na strop připevníme vodicí R-UW profily. R-UW profily připevníme plastovými natloukacími hmoždinkami (v případě betonové podlahy), popř. jinými vhodnými připevňovacími prostředky dle druhu podkladu. Vzájemná rozteč připevnění je max. 800 mm. V rozích příčky je vzdálenost prvního připojení od rohu maximálně 200 mm.


Stavba příčky

Autor: Rigips

4. Na stěny připevníme R-CW profily natloukacími hmoždinkami ve stejných roztečích, jako je uvedeno v bodě 3.


Stavba příčky

Autor: Rigips

5. R-CW profily (sloupky) nasuneme do vodicích R-UW profilů. Spodní konec R-CW profilu o spodní R-UW profil opřeme. Rozteč R-CW profilů volíme dle šířky desek opláštění 625 mm. R-CW profil musí být o cca 10-15 mm kratší, než je vzdálenost mezi spodním a horním R-UW profilem.

R-CW profily osazujeme otevřením ve směru montáže, abychom začínali s připevněním desek na stabilnější straně profilů. R-CW profily s R-UW profily nespojujeme, R-CW profily zůstávají v R-UW profilech volně nasunuty.


Stavba příčky

Autor: Rigips

6. Provedeme opláštění první strany příčky sádrokartonovými deskami Rigips. U opláštění z desek Habito H šíře 1 250 mm a tloušťky 12,5 mm začínáme obkládání první strany příčky z desek šíře 1 250 mm. Sádrokartonové desky osazujeme na stojato (podélnou hranou ve směru svislých profilů).

Desky připevňujeme pouze ke svislým R-CW profilům samořeznými šrouby typu UMN. Vzdálenost šroubů je 250 mm.

K opláštění používáme pokud možno celé sádrokartonové desky. Využití menších dílů desek je přípustné za podmínky, že výška dílu je min. 400 mm a nejsou použity 2 a více menších dílů v těsném sousedství nad sebou. Při opláštění je nutné zajistit, aby byly příčné (vodorovné) spáry sousedních desek vzájemně vystřídány alespoň o 400 mm, a nedocházelo tak k vytváření křížových spár. U podlahy je vhodné ponechat cca 10 mm širokou spáru, kterou posléze vyplníme spárovacím tmelem.


Stavba příčky

Autor: Rigips

7. Po opláštění první strany uložíme případná instalační vedení – k vedení elektroinstalací slouží otvory v R-CW profilech. Poté vkládáme tepelnou izolaci z minerálních vláken v celé ploše bez mezer. Minerální izolaci volíme buď v rolích (např. Isover PIANO), nebo v deskách (např. Isover ORSET).


sádrokarton

Autor: Rigips

8. Opláštění příčky dokončíme připevněním desek z druhé strany. U opláštění z desek Habito H šíře 1 250 mm, začínáme deskou poloviční šířky 625 mm, takže proti spáře první strany leží na opačné straně příčky plná plocha desky.


sádrokarton

Autor: Rigips

9. Posledním krokem montáže příčky je tmelení, které se provádí ve třech krocích. Pokud použijete tmel Rifino Top, vyhnete se zbytečnému broušení a budete mít hotovo mnohem dříve, a navíc s vyšší výslednou kvalitou povrchu.

Správný deskoklad

Stavba příčky

Autor: Rigips

Pro zvýšení užitných vlastností příček lze provést jejich dvojité opláštění. Tím zvýšíme dovolenou výšku příčky, jakož i zvukoizolační vlastnosti nebo požární odolnost.

Zvýší se rovněž únosnost příčky při zavěšování břemen. Přesné hodnoty jednotlivých vlastností lze zjistit v dokumentaci firmy Rigips.

 • Pro dvojité opláštění se doporučuje použít výhradně desky šíře 1 250 mm.
 • Podkladní vrstvu opláštění šroubujeme třetinovým množstvím šroubů.
 • Spáry podkladní vrstvy se tmelí pouze jednou vrstvou spárovacího tmelu bez použití výztužné pásky.
 • Svislé spáry mezi spodním a vrchním opláštěním musí být vystřídány o 1 R-CW profil, případné vodorovné spáry mezi spodním a vrchním opláštěním nesmí ležet na sobě.

Komentáře

Načítám komentáře...