Řešené území je možné rozdělit do čtyř samostatných, nicméně vzájemně v rámci návrhu provázaných celků. Prvními dvěma celky jsou zemědělské pozemky rozmístěné v okolí Dalovic, pole a louky v krajském vlastnictví a areál botanické zahrady, kterým se věnuje samostatná část studie zpracovaná krajinnými architekty Rehwaldt Landscape Architects.

Třetí z řešených celků zahrnuje areál praxe bývalé Střední zemědělské školy Dalovice, tzn. trojstranný hospodářský dvůr. Ten je navržen k adaptaci pro potřeby pobytového krajského střediska environmentální výchovy a vzdělávání, pro individuální praxe žáků, terénní cvičení, exkurze, mimoškolní aktivity a praktickou výuku v oblasti ekologie a životního prostředí včetně umístění další vhodné kombinace funkcí s cílem zajistit trvale udržitelné fungování areálu. Součástí návrhu je také koncepce rozvoje v rámci dlouhodobějšího časového a ekonomického výhledu.

Návrh Karlovarského ekologického centra Dalovice (KEC) byl zpracováván jako třetí závěrečná etapa studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice. Mimo adaptace bývalého hospodářského dvora zahrnuje také řešení předpolí stávající botanické zahrady, její rozvoj a celkovou koncepci okolních pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje o rozloze přibližně 30 ha.

Proměna hospodářského dvora

Těžiště návrhu tvoří konverze areálu bývalého hospodářského dvora. Jeho jednotlivé části jsou navrženy k adaptaci na širokou paletu funkčního využití zahrnující mimo ubytovací kapacity také přednáškové místnosti, laboratoře, dílny i výrobní prostory pro zpracování na okolních pozemcích pěstovaných surovin. Součástí řešení je také vymezení prostorových rezerv možného stavebního rozvoje areálu.

V rámci stavebních úprav předpolí botanické zahrady jsou navrženy dva hlavní objekty pro zajištění provozu zahrady a také zázemí pro veřejnost. Cílem je nabídnout prostory pro správu, komunitní setkávání, vzdělávání a další aktivity botanické zahrady.

Urbanistické i architektonické uspořádání navržených úprav si klade za cíl respektovat původní tvarosloví a doplnit jej o soudobou vrstvu s ambicí, i přes kombinaci odlišných funkcí, udržet jednotný výraz areálu jako celku.

Provázané a udržitelné fungování

Studie se zabývá rozsáhlým územím s celou řadou dílčích témat a stavebních objektů. Jedním z hlavních cílů bylo navrhnout takové řešení, které umožní jejich na sobě nezávislé, současně ale vzájemně provázané a trvale udržitelné fungování. Nastavení vzájemných vztahů a fungování bylo prověřeno zjednodušenou studií proveditelnosti včetně ekonomické rozvahy a kritické analýzy rizik. 

Koncepce rozsáhlých zemědělských pozemků a rozvoj stávající botanické zahrady je nedílnou součástí celkové revitalizace řešeného území a dotváří komplexní celek, který respektuje stávající hodnoty okolní krajiny i kulturně-historické aspekty místa. Ve vazbě na navrženou programovou náplň KEC návrh aplikuje soudobé přístupy k revitalizaci krajiny, ekologickému zemědělství a technologiím, rekreaci a edukaci (výukové a experimentální plochy).

Kromě posílení ekologických funkcí krajiny a samotného environmentálního vzdělávání má projekt KEC potenciál pozitivně ovlivnit socioekonomickou situaci v karlovarském regionu.

Celková rozloha řešených pozemků okolní krajiny je přibližně 30 ha, plocha řešeného území k zastavění činí 15 350 m2.

AUTOR: VOJTĚŠEK ARCHITEKTI

Jádro kanceláře sídlící v pražských Holešovicích tvoří manželská dvojice Tereza a Jiří Vojtěškovi, kteří v roce 2020, po dlouholetých zkušenostech se spolupracemi s renomovanými architektonickými kancelářemi, založili vlastní ateliér. Mimo novostaveb se ve své práci soustředí především na projekty rekonstrukcí, konverzí a revitalizací jednotlivých staveb i jejich areálů. Mezi klienty v posledních letech realizovaných zakázek nespadají pouze soukromé společnosti, ale také města a kraje. Mimo jiné Karlovarský kraj, města Plzeň, Břeclav, Frýdek-Místek.
Skrze téma rekonstrukcí a revitalizací získali řadu zkušeností s řešením památkově citlivých území, či přímo památkově chráněných objektů. Díky spolupráci s krajinnými architekty sbírají zkušenosti v úpravách městských prostorů a veřejných prostranství a prostřednictvím neustále se rozrůstajícího týmu technických specialistů také aktivní přehled o aktuálních trendech a technologiích ve stavebnictví.

 Zdroj: Dům&Zahrada

Související články