Loni v květnu podepsal prezident České republiky novelu stavebního zákona, která byla jednomyslně schválena poslaneckou sněmovnou a senátem. Tento legislativní krok si klade za cíl zajistit stabilitu a zrychlení stavebních procesů a současně zvýšit kvalitu výstavby.

Stavební zákon by se měl stát základním kamenem právního rámce důležité oblasti veřejného i soukromého života a podle zákonodárců by měl poskytovat dlouhodobou jistotu pro projektanty, stavebníky a stavební úřady. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2024 pro tzv. vyhrazené stavby, které jsou součástí infrastruktury (například dálnice a přehrady). Jeho druhá část týkající se ostatních staveb včetně rodinných domů vstoupí v platnost 1. července 2024.

Digitalizace stavebního řízení

Velkou změnou oproti minulosti je digitalizace, díky níž bude možné stavební řízení značně zjednodušit. Stavebník bude moci místo desítek žádostí podat pouze jeden návrh, který ho intuitivně provede celým procesem. Stavební úřady získají přístup k IT systému, kde se budou centralizovat všechny úkony spojené s přípravnou fází, územním rozhodováním a stavebním řízením.

Tento systém umožní státu lepší kontrolu nad procesy, poskytne přehled o průměrné délce stavebního řízení a o počtu odvolání. Stavebníci, projektanti i ostatní účastníci procesu budou mít okamžitý přehled o tom, v jaké fázi se řízení nachází. Elektronický správní spis bude obsahovat kompletní dokumentaci stavby, již bude možné spravovat ve standardizovaných formátech jako PDF, DWG a BIM. Systém efektivně propojí data o územním plánování a infrastruktuře s informacemi o stavbách a řízeních.

Zrychlení a zjednodušení

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování celý proces zrychlí. To platí i pro žadatele, kteří budou chtít přijít na úřad osobně. Navíc se propojí různé správní úřady, protože mezi sebou začnou sdílet jeden elektronický správní spis. Pro práci s portálem nebude potřeba žádný speciální software. Stačí mít podporovaný webový prohlížeč a elektronickou identifikaci (např. NIA ID, eObčanku, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identitu a kvalifikovaný elektronický podpis).

Žádný ping-pong mezi úřady

Stavebník nebude muset kvůli zajištění stavebního povolení chodit na žádný úřad. Všechny podklady získá prostřednictvím Portálu stavebníka, například informace o územním plánu své obce nebo o inženýrských sítích. Stavebník se také prostřednictvím portálu bude moci obrátit na svůj stavební úřad nebo dotčené orgány. Zároveň bude mít neustálý přehled o tom, v jakém stavu se jeho řízení zrovna nachází bez ohledu na to, zda byla žádost podaná v listinné, nebo digitální podobě. Digitalizace a odlehčení administrativy navíc uvolní ruce úředníkům k tomu, aby se více věnovali lidem na individuální úrovni.

Rozhodování v místě stavby

Zachování stavebních úřadů ve městech a obcích je klíčové. Zákonodárci vycházeli z toho, že místní úředníci nejlépe rozumějí podmínkám v daném území a jsou jim známy všechny souvislosti. Působnost obecního stavebního úřadu budou ze zákona vykonávat všechny úřady obcí s rozšířenou působností. Stavební úřady v obcích stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Většina obecních stavebních úřadů se zachová, o jejich případném zrušení rozhodne samospráva.

Pomoc v boji s energetickou krizí

Ministerstvo pro místní rozvoj také usnadnilo výstavbu některých fotovoltaických elektráren (FVE). Pořízení solárních panelů na střechu domu je nyní jednodušší. Například instalace FV panelů do výkonu 50 kWp, která splňuje požadavky na statiku a požární bezpečnost, nevyžaduje posouzení stavebním úřadem. Navíc taková instalace nepodléhá ani nutnosti licence podle energetického zákona, protože ta je povinná až od 50 kWp. Jedinou výjimkou jsou stavby pod ochranou státní památkové péče.

Požadavky na výstavbu

Každé město má svá specifika a svůj charakter. Nový stavební zákon stanovuje základní rozsah požadavků na výstavbu, ty však budou dále rozvinuty prováděcími předpisy na celostátní nebo městské úrovni. Městské stavební předpisy si budou moci vydat města Praha, Brno a Ostrava. Navíc si každá obec bude moci stanovit vlastní územní požadavky (například parkovací místa) prostřednictvím nástrojů územního plánování, a tak poskytne svým obyvatelům a stavebníkům individuální řešení založené na specifických potřebách dané obce.

Role obcí v územním plánování

Obec má právo pořídit si vlastní územní plán. Nový zákon jednoznačně stanoví, že věcné řešení územního plánu je v rukou místní samosprávy. Územní studie, která je samosprávou stanovena jako podmínka pro rozhodování, bude muset být předložena k projednání zastupitelstvu obce. Investor bude moci zajistit zpracování územní studie na vlastní náklady. Tím se proces podstatně urychlí a současně obcím ušetří finanční prostředky.

Adaptace na změnu klimatu

Tématem nového zákona je i zelenější veřejná infrastruktura. Podle zákonodárců zná každá samospráva nejlépe své území, a proto získá pravomoci pro zohledňování dopadů klimatických změn v nástrojích územního plánování. Bude povinné stanovit podmínky pro prostupnost území pro člověka i volně žijící zvěř. Cílem tohoto opatření je odbourávat stávající bariéry v krajině a zabránit vzniku nových bariér. Zelená infrastruktura bude přirozenou součástí infrastruktury veřejné. Samosprávy budou jednodušeji zřizovat parky, veřejnou zeleň nebo vodní plochy.

Jednodušší změny územních plánů

Kvalita nových staveb je na prvním místě. Změny územně plánovací dokumentace budou probíhat obdobně jako dnešní zkrácené postupy. Nebude se projednávat zadání změny územně plánovací dokumentace a schvalující orgán bude moci rozhodnout o sloučení společného jednání a veřejného projednání do jednoho jednání.

Nikdo ale nepřijde o právo se k návrhu vyjádřit. Územní plány mohou vymezit plochu nebo koridor, kde bude podmínkou povolení stavby urbanistická nebo architektonická soutěž. Totéž platí pro záměry uvedené v regulačním plánu. Využívání soutěží má mít pozitivní vliv na výslednou kvalitu staveb z hlediska estetiky, funkce, začlenění do prostředí i hospodárnosti.

Prováděcí právní předpisy

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nové prováděcí právní předpisy pro stavební řád i pro oblast územního plánování. Ministerstvo je zmocněné k vydání samostatných prováděcích právních předpisů, které budou upravovat požadavky na výstavbu a dokumentaci dopravních staveb. Několik vyhlášek, například o stanovení obecních stavebních úřadů nebo o stavebním řádu, je naplánováno k účinnosti od 1. července 2024.

Dlouhé přechodné období

Všechna zahájená stavební řízení se dokončí podle stávajících právních předpisů. Díky přechodným obdobím nastaveným novým stavebním zákonem nedojde ke zdržení ani pozastavení velkých a projektově náročných staveb. Dopravní a energetický stavební úřad totiž rozhoduje podle nového stavebního zákona již od 1. ledna 2024.

Silnější slovo samospráv

Rada kraje a obce bude samostatně rozhodovat o stavebních uzávěrách. Získá tak větší pravomoci v oblasti přípravy územně plánovací dokumentace a jejích změn. Obce a kraje budou mít jako samosprávy silnější hlas v procesech připomínkování územně plánovací dokumentace s celostátní působností.

Co nový zákon změní?

Stavební řízení bude pro všechny účastníky probíhat v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů. Stavebník ale bude nadále moci odevzdat vybrané podklady v listinné podobě. Nově se bude v jediném řízení stavba posuzovat jak z hlediska umístění, tak povolení.

Nový stavební zákon upravuje konkrétní lhůty pro vydání povolení záměru. Například u tzv. jednoduchých staveb bude povolení vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti. Ostatní stavby bude stavební úřad muset posoudit do 60 dnů ode dne podání žádosti. Lhůtu si bude moci stavební úřad prodloužit, v obou případech ovšem pouze o 60 dnů.

Pokud stavebník nedoloží k žádosti závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad si je vyžádá sám, aniž by vyzýval k doložení stavebníka nebo kvůli tomu zastavoval stavební řízení. Zavádí se apelační princip při posouzení odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu. Pokud stavební úřad nevyhoví odvolání podanému proti jeho rozhodnutí, posoudí odvolání nadřízený stavební úřad.

Spis se už nebude vracet na prvostupňový stavební úřad. Stavebník bude moci požádat o předběžnou informaci o hlediscích, podle nichž bude stavební úřad posuzovat žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru, a za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět.

Hlas z praxe: Miloš Hutník, odborník na výstavbu, Weber, Saint-Gobain

„I když je nový stavební zákon považován spíše za evoluční než revoluční, v jeho rámci nastane celá řada změn, které se zájemců o výstavbu významně dotknou. Jednou z nejvýraznějších je změna kategorie staveb. Místo staveb vyžadujících povolení či ohlášení a staveb nevyžadujících ani jedno se nyní budou rozlišovat stavby drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Nově se objevilo také jednotné environmentální stanovisko, jež má sdružovat všechna vyjádření, stanoviska a rozhodnutí vydávaná v oblasti životního prostředí. Je třeba si uvědomit, že nový stavební zákon sice přináší určité změny, ale není všelékem, který současné potíže se stavební administrativou rázem vyřeší. Na samotný zákon ostatně navazují desítky nařízení, vyhlášek a prováděcích předpisů, jež by také zasloužily projít novým zněním.

Samotné zjednodušení stavebního procesu má vycházet především z digitalizace, která by měla stavebníkovi umožnit vyřešit vše jedním formulářem. Digitalizace má také usnadnit komunikaci mezi úřadem a stavebníkem a zajistit, že stavebník bude mít neustálý dohled nad stavem své žádosti. Bránou ke stavebnímu řízení má být plně funkční Portál stavebníka. Otázkou však zůstává, jak takový proces zvládnou například lidé bez bankovní nebo jiné elektronické identity. Od července letošního roku nás zatím bude čekat jakási dvojkolejnost, kdy bude vedle zmíněného postupu možné využít i klasickou listinnou podobu ohlašování stavby. Není jisté, jak se s tímto dvojím přístupem příslušné stavební úřady poperou.

To však nebude pro stavební úřady jediný oříšek. Již v minulosti jsme se potýkali s problémem rozličné interpretace zákona konkrétními úřady. Některé pasáže nového stavebního zákona jsou také psány relativně volným způsobem a i nyní bude záviset na konkrétním úřadu, jak si je vyloží. V některých případech by to mohlo mít ne zrovna pozitivní vliv na stavebníky, kteří se budou muset na každém stavebním úřadu podřizovat trochu jiným podmínkám. Zda budou nová opatření efektivní a zda skutečně povedou k ochraně zájmů stavebníků, se teprve dozvíme. Na nový stavební zákon nicméně veřejnost čekala už dlouho, a byť není dokonalý, signalizuje alespoň nějaký posun dopředu.“

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 3/2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články