Když se dítě ocitne v nemocnici, rodiče jsou obvykle plní obav a nejistot. Jedním z nejdůležitějších aspektů je zajištění, že zdravotní péče poskytovaná jejich dítěti je nejen kvalitní, ale také respektuje práva rodičů a dítěte.

Mnoho rodičů si však není jistých, jaká práva v takové situaci mají a jak je mohou uplatnit. Věděli jste například, že máte právo na neustálý přístup ke svému dítěti? Nejen že jde o vaše právo, ale dítě bude navíc mnohem klidnější.

Právní rámec: Kdo má odpovědnost za dítě v nemocnici?

Máte strach z lékařů? Podívejte se, jak s problémem bojují ostatní:

Zdroj: Youtube

V první řadě je důležité pochopit, že podle českých právních předpisů odpovědnost za dítě zůstává především na rodičích, i když je dítě hospitalizováno. Podle čl. 32/4 Listiny základních práv a svobod je péče o děti a jejich výchova právem rodičů, a děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Rodičovská odpovědnost zahrnuje mimo jiné péči o zdraví dítěte, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Právo na nepřetržitý kontakt

Rodiče mají právo na nepřetržitý kontakt se svým dítětem během hospitalizace, což je zakotveno v § 28/3e1 zákona o zdravotních službách. Tento zákon garantuje nezletilému pacientovi právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, případně jím zvolené osoby.

Toto právo může být omezeno pouze v případě, že by přítomnost rodiče narušovala poskytování zdravotních služeb nebo ohrožovala jiné pacienty. V opačném případě jde o něco, co vaše dítě jistě ocení.

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Dumazahrada.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
Odemknout anketu
warning_fill
Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé.

Bránila vám někdy nemocnice v kontaktu s vaším nemocným dítětem?

Ano, bránila. 0
Naštěstí ne. 0

Informovaný souhlas

Jedním z hlavních práv rodičů je právo na svobodný a informovaný souhlas se všemi zdravotními úkony, které jsou prováděny na jejich dítěti. To znamená, že zdravotnický personál musí rodiče podrobně informovat o navrhovaných postupech, jejich účelu, přínosech, rizicích a možných alternativách. Bez souhlasu rodičů nesmí být proveden žádný zákrok, pokud nejde o akutní zásah k záchraně života nebo zdraví dítěte.

Výjimky z informovaného souhlasu

Existují však situace, kdy zdravotnický personál může provést zákrok i bez souhlasu rodičů. Jedná se o případy, kdy je nezbytné poskytnout neodkladnou péči k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví dítěte. Tato výjimka je striktně regulována a musí být splněny obě podmínky zároveň.

Ochrana soukromí a důstojné zacházení

Nemocnice a zdravotnický personál mají povinnost zajistit, aby zacházení s dítětem bylo slušné, ohleduplné a důstojné. Protože i dítě je člověk se svými právy. Dítě i jeho rodiče mají právo na soukromí během poskytování zdravotní péče. To zahrnuje například právo na přítomnost rodiče během vyšetření, krmení či přípravy na operaci, pokud to nebrání poskytování zdravotních služeb.

Řešení sporů a stížností

Pokud se rodiče setkají s porušováním jejich práv nebo práv dítěte, mají několik možností, jak situaci řešit. Prvním krokem je obvykle pokusit se problém vyřešit přímo v nemocnici, například s primářem nebo vedením nemocnice. Pokud to nepomůže, mohou rodiče podat stížnost na krajský úřad, Českou lékařskou komoru nebo zdravotní pojišťovnu.

Zajímavost: Historie práv rodičů v nemocnicích

Historie práv rodičů při hospitalizaci dětí sahá až do poloviny 20. století. V roce 1951 britská psycholožka a sociální pracovnice Anna Freudová publikovala studii, která ukázala, jak důležitá je přítomnost rodičů pro emocionální pohodu hospitalizovaných dětí.

Tato práce vedla k zásadním změnám v přístupu nemocnic k rodičům dětí, a postupně byly zavedeny politiky podporující nepřetržitý kontakt rodičů s dětmi během hospitalizace.

Zdroj: novinky.cz, aperio.cz

Související články