Vláda České republiky připravuje schválení revoluční novely zákoníku práce, která by měla vstoupit v platnost od 1. ledna 2025. Cílem této novely je zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů, což by mělo pomoci českým firmám lépe se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce. Nové změny zahrnují několik klíčových oblastí, které zásadně ovlivní jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Flexibilnější ukončení pracovního poměru

Zdroj: Youtube

Novela zákoníku práce přináší změny v oblasti ukončení pracovního poměru. Nově bude výpovědní lhůta začínat běžet ode dne, kdy ji zaměstnanec či zaměstnavatel obdržel. To znamená, že pokud zaměstnanec podá výpověď například 18. června, pracovní poměr skončí 18. srpna. Tato změna by měla umožnit rychlejší a efektivnější ukončení pracovních poměrů, což může přispět k větší dynamice na pracovním trhu.

Rychlejší výpovědi pro chybující zaměstnance

Další významnou změnou je možnost rychlejšího ukončení pracovního poměru s chybujícími zaměstnanci. Výpovědní lhůta pro zaměstnance, kteří porušili pracovní kázeň nebo nesplňují zákonné předpoklady pro výkon práce, se zkrátí ze dvou měsíců na jeden měsíc. Tento krok by měl zaměstnavatelům usnadnit řešení problémů s nevyhovujícími zaměstnanci.

Změny v oblasti nemocí z povolání a pracovních úrazů

Novela také upravuje podmínky pro výpovědi z důvodu nemoci z povolání nebo pracovního úrazu. Nově nebude nárok na odstupné, které bude nahrazeno náhradou z povinného pojištění zaměstnavatele ve výši dvacetinásobku* dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku. Tato změna by měla zjednodušit administrativu spojenou s těmito případy a zároveň poskytnout zaměstnancům jistotu náhrady. (*Původní informace ve vydané tiskové zprávě MPSV, ze které jsme čerpali, pojednávala o dvacetinásobku průměrného měsíčního výdělku . Po upozornění našeho čtenáře na možnou nesrovnalost s aktuální výší náhrad a po konzultaci s MPSV byla zaslána oprava, která potvrzuje, že se jedná o 12násobek. Za chybu se omlouváme a za upozornění děkujeme)

Prodloužení zkušební doby

Zkušební doba se nově prodlouží z dosavadních tří měsíců na čtyři měsíce u běžných zaměstnanců a až na osm měsíců u vedoucích pracovníků. Tento krok reaguje na potřebu delšího ověřování schopností a kompetencí nových zaměstnanců, zejména u odborných a manažerských pozic.

Snížení doby držení místa pro rodiče na rodičovské dovolené

Ochrana zaměstnanců na rodičovské dovolené se sníží. Zaměstnavatelé budou povinni držet místo pouze do dvou let věku dítěte namísto dosavadních tří let. Novela také odstraňuje zákaz zaměstnávat rodiče na rodičovské dovolené na stejné pozici, což by mělo umožnit větší flexibilitu v návratu do práce.

Zaměstnávání mladistvých od 14 let během prázdnin

Novela umožňuje mladistvým od 14 let pracovat během letních prázdnin. Podmínkou je, že práce bude lehká a schválená zákonným zástupcem. Tento krok by měl umožnit mladým lidem získat první pracovní zkušenosti a přivýdělek ještě před ukončením povinné školní docházky.

Narovnání práv registrovaných partnerů

Registrovaní partneři budou mít nově stejná práva jako manželé, například při překážkách v práci z důvodu rodinných událostí. Tato změna je dalším krokem k rovnosti práv všech občanů bez ohledu na jejich sexuální orientaci.

Pružnější pracovní doba a doba odpočinku

Novela umožňuje zaměstnancům samorozvrhování pracovní doby i na pracovišti zaměstnavatele, což dosud bylo možné pouze při práci na dálku. Tato změna by měla zvýšit flexibilitu pracovního režimu, což ocení zejména rodiče malých dětí a studenti. Navíc se v mimořádných situacích zkracuje minimální doba odpočinku mezi směnami na šest hodin.

Souběh práce ve veřejné a soukromé sféře

Odborníci ve veřejné správě budou moci nově pracovat souběžně i pro soukromé firmy. Tato změna má podpořit přenos znalostí a zkušeností mezi veřejným a soukromým sektorem.

Výplata mezd v cizí měně

Zahraniční firmy budou moci vyplácet mzdy svým zaměstnancům v ČR v eurech nebo jiné měně dle kurzovního lístku ČNB. Tato změna by měla zjednodušit finanční toky pro mezinárodní společnosti působící na českém trhu.

Související články