Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE

Výtah ze Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního Programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1.1.1999...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

NÁJEMNÍ SMLOUVA PRO NEBYTOVÉ PROSTORY

Článek 1 Strany smlouvy 1.1. ….. (dále jen "pronajímatel") na straně jedné a 1.2. …... (dále jen "nájemce") na straně druhé (strany sub 1.1. a 1.2. dále též označovány jako "strany této smlouvy"). Článek 2 Strany této smlouvy se na základě úp...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEKUPNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI PODLE § 51 ObčZ VE FORMĚ VĚCNÉHO BŘEMENE

uzavřená v …… dne ….. mezi ….., a. s. se sídlem v ….. IČO ….. za kterou jedná ….. dále jen oprávněným a panem …… trvalé bydliště ….. r. č. ….. dále jen povinným. Článek 1 Povinný je na základě kupní smlouvy ze dne …../směnné smlouvy ze dne …....

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

CO SE SKRÝVÁ POD POJMEM NÁJEMNÉHO?

Pojmovým znakem nájemního vztahu je jeho úplatnost. Smlouva o bezúplatném přenechání věci do užívání nemůže být tedy smlouvou nájemní; (§§ 659 a násl. OZ). Úplata za přenechání věci do užívání se nazývá nájemným. Obecně může nájemné spočívat jak v pl...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

SMLOUVA O NÁJMU BYTU

vlastník domu čp. ve ….. jako pronajímatel a ……. bytem …….. jako nájemce uzavírají mezi sebou tuto smlouvu o nájmu bytu podle § 685 a násl. Občanského zákoníku: Článek 1 Pronajímatel pronajímá touto smlouvu nájemci k účelům bydlení byt č. … situov...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTI

uzavřená v ….. dne ….. mezi 1) ….. na straně jedné jako kupujícím a 2) ….. 3) ….. na straně druhé jako prodávajícími. Článek 1 Strany této smlouvy jsou spoluvlastníky nemovitostí - dům v ….., kat. úz. ….., č. p. …..spolu s pozemkem č. parc. …..o...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

BYTOVÁ POLITIKA - ZÁKONY

Zákony, nařízení č.52/1966 Sb., Zákon o osobním vlastnictví k bytům; oblasti úpravy: zastoupení v občanském právu, výkon rozhodnutí, exekuce v občanskoprávním řízení, evidence - katastr nemovitostí; - schválen NS: 30.6.1966; - účinnost od: 1.9.1966...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA NABÍZÍ NOVÉ PŘEKLENOVACÍ ÚVĚRY

Raiffeisen stavební spořitelna nabídne od 24. května nový překlenovací úvěr na řešení bytové situace. Překlenovací úvěry budou poskytovány bez splnění minimálního ukazatele zhodnocení. Bude snížen rovněž koeficient u propočtů životních minim pro tyto...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

NEJOBLÍBENĚJŠÍ FORMOU SPOŘENÍ ZŮSTÁVAJÍ VKLADNÍ KNÍŽKY

Nejoblíbenějším způsobem ukládání peněz zůstávají vkladní knížky, podle dubnového průzkumu agentury Sofres-Factum na ně ukládá 62 procent respondentů. Jejich podíl však klesl od poloviny roku 1995 o 12 procent. Často občané také užívají sporožiro (54...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ČMSS MÁ PŘES MILIÓN ÚČASTNÍKŮ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Počet klientů Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) překročil v těchto dnech hranici jednoho miliónu. S ČMSS spoří téměř 40 procent všech účastníků stavebního spoření. Spořitelna poskytla dosud 115.000 úvěrů v celkovém objemu více než jedenáct mil...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

VSS KB VYPLATILA PŘES 51 MILIÓNŮ KČ ÚVĚRŮ ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Více než 51,2 miliónu korun úvěrů ze stavebního spoření vyplatila do konce května Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky (VSS KB). Rychlou půjčku, překlenovací úvěr pro bytové potřeby, poskytla klientům v objemu 946,2 miliónu Kč. Za stejné obdo...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

HYPOTEČNÍ BANKY POSKYTLY DO KONCE DUBNA 16.719 ÚVĚRŮ

Šest hypotečních bank, které působí na českém trhu, poskytlo do konce dubna klientům 16.719 hypotečních úvěrů. Celkový objem úvěrů činil 32,86 miliardy korun. Z celkového počtu bylo 15.466 úvěrů v objemu 20,774 miliardy korun určeno na bytové účely....

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

NOVÉ ÚROKOVÉ SAZBY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ

Úrokové sazby hypotečních úvěrů k 27.5.1999 jsou stále nízké. Komerční banka poskytuje úrokovou sazbu 9,9% p.a., Československá obchodní banka 9,2% p.a., HypoVereinsbank 10,75% p.a., Českomoravská hypoteční banka 9,9% p.a., Česká spořitelna 12,5% p.a...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ A JEJÍ VYMĚŘENÍ

Občanský zákoník vymezuje nemovitosti jako pozemky a stavby spojené pevným základem se zemí. Proto i daň z nemovitostí je rozdělena do dvou samostatných částí. Daň z nemovitostí je tedy tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. Pozemek je přirozená č...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

VŠE, CO BY MĚLO BÝT OBSAHEM SMLOUVY O DÍLO

Rámcový obsah smlouvy o dílo by měl obsahovat: Smluvní strany, čímž se rozumí adresa, IČO, DIČ obou smluvních stran, osoby oprávněné k jednání po stránce smluvní, ekonomické a technické, a také bankovní spojení. Předmět plnění, by měl obsahovat od...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

STÁTNÍ PODPORA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Státní podpora je finanční příspěvek státu účastníkovi stavebního spoření, kterým stát vyjadřuje podporu při zlepšování bytové situace. Státní podporu lze považovat buď za finanční odměnu účastníkovi, který se vzdal možnosti disponovat po dobu 5 let...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PODLE ČEHO SE STANOVUJE CENA STAVEBNÍHO DÍLA

U každé smlouvy o dílo tvoří tu nejpodstatnější část dohoda o ceně. Ceny jsou ve stavebnictví smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhlášky č.580/1990 Sb., kterou se zákon o cenách provádí. Především však záleží na smluvních stra...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

SMLUVNÍ VZTAHY MEZI PARTNERY NA STAVEBNÍM TRHU

Smlouvy, které upravují vztahy mezi partnery, mohou mít různý obsah a formu. Záleží na investorovi, jakou míru pravomoci svěří svým partnerům. Vytváří se tak určitý systém smluvních vztahů mezi objednatelem (investorem)a zhotoviteli (dodavatelem, pro...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

STATISTIKA ZA PRVNÍ ČTYŘI MĚSÍCE...

Šest stavebních spořitelen, které působí na českém trhu, uzavřelo za první čtyři měsíce roku 1999 271,2 tisíce nových smluv. Celková cílová částka činila 37,283 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Asociace stavebních spořitelen a z odhadů jednotlivých...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

O ČEM SE UVAŽUJE?

Ministerstvo práce a sociálních věcí momentálně uvažuje nad změnou systému poskytování státní podpory při stavebním spoření. Systém státní podpory by se pak změnil v neprospěch občanů, kteří ušetřené prostředky nevyužijí k bytovým účelům. Podle Minis...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

Vybrané kapitoly ze zákonů č.357/1992 Sb. a č.586/1992 Sb. ve znění jejich pozdějších změn a úprav, které se týkají prodeje poze

Vybrané kapitoly ze zákonů č.357/1992 Sb. a č.586/1992 Sb. ve znění jejich pozdějších změn a úprav, které se týkají prodeje pozemků DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ § 8 (1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je a) převodce (prodávající); n...