Aby mohly pozůstalé osoby lépe překonat překážky, které s sebou úmrtí člena jejich rodiny přinese, stát poskytuje několik dočasných či trvalých dávek pozůstalostních důchodů. Mezi nimi důchod vdovský, vdovecký a sirotčí. Sirotčí důchod je vyplácen nezaopatřenému dítěti.

K čemu je určen sirotčí důchod?

Sirotčí důchod má být náhrada příjmů zesnulého rodiče, jeho cílem je zaopatřit pozůstalého potomka. Tyto peníze od státu mají pomoci zabezpečit financování potřeb sirotka, které jsou nezbytné pro jeho důstojný život. Nepatří sem jen výdaje za bydlení a jídlo, ale také za vzdělání.

Podívejte se na video o vdovském důchodu:

Zdroj: Youtube

Nárok na sirotčí důchod

Podmínky pro získání sirotčího důchodu jsou stanovené zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Peníze jsou čerpány z důchodového systému stejně jako vdovský nebo starobní důchod. Na sirotčí důchod však nemá nárok každý. K získání sirotčího důchodu musí zesnulý rodič splňovat alespoň 1 z těchto podmínek:

 • Pobíral invalidní nebo starobní důchod,
 • zemřel následkem pracovního úrazu,
 • bylo mu více než 28 a méně než 35 let. A 10 let před jeho smrtí činila doba jeho důchodového pojištění alespoň 1 rok,
 • bylo mu více než 38 let a v období 20 let před jeho smrtí činila doba jeho důchodového pojištění aspoň 2 roky.

Do důchodového pojištění se nezahrnují náhradní doby pojištění, to znamená, že se musí jednat o dobu placeného pojištění, tedy výdělečné činnosti, za kterou je vyplácen příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení.

Zatímco v případě smrti adoptivního rodiče dítě nárok na sirotčí důchod má, v případě smrti pěstouna to tak není.

Nárok na sirotčí důchod má pouze nezaopatřené dítě.

Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě, které:

 • zatím neukončilo povinnou školní docházku,
 • soustavně se připravuje na budoucí povolání a nedovršilo 26 let,
 • je mladší 26 let, povinnou školní docházku ukončilo, ale zdravotní stav mu neumožňuje pracovat,
 • je mladší 18 let, povinnou školní docházku ukončilo, je evidováno na ÚP jako uchazeč o zaměstnání, ale nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Jak se podává žádost o sirotčí důchod?

Splňujete podmínky pro získání sirotčího důchodu? Pak můžete požádat o jeho vyplácení. Žádost podejte na pobočce okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). A to podle místa trvalého bydliště. Pozůstalá osoba musí žádat osobně v případě, že dovršila 18 let věku. Pokud sirotek není dospělý, žádost řeší zákonný zástupce.

K žádosti o sirotčí důchod si s sebou přineste následující dokumenty:

 • doklad totožnosti žadatele,
 • dokument potvrzující vztah nezaopatřeného dítěte k zemřelé osobě,
 • úmrtní list zesnulého rodiče,
 • dokument potvrzující nezaopatřenost dítěte v případě, že dokončilo povinnou školní docházku,
 • bankou potvrzený formulář, který je potřebný pro výplatu důchodu na účet.

Poté, co podáte žádost, česká správa sociálního zabezpečení započne šetření, kdy rozhodne, zda máte nárok na sirotčí důchod, rovněž dojde k určení jeho výše. Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů. Rozhodnutí dostanete písemně. V případě zamítnutí i s důvody, proč byla vaše žádost zamítnuta. Žádost můžete podat i zpětně, nevyplacený důchod pak bude doplacen. Limitem pro výplatu je 5 let zpátky.

Jak vysoký je sirotčí důchod?

O výši sirotčího důchodu rozhoduje ČSSZ. Částka bude v pravidelných měsíčních intervalech vyplácena pozůstalému na účet. Vliv na výšku sirotčího důchodu má i výše měsíčního důchodu zesnulého rodiče.

Pokud rodič dítěte nezemřel vlivem pracovního úrazu, ani nepobíral invalidní či starobní důchod, hraje velkou roli to, zda před svou smrtí odváděl pojištění na sociální zabezpečení ze mzdy.

Sirotčí důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Výše procentní výměry činí 40 % procentní výměry důchodu, který zemřelá osoba pobírala (nebo by pobírala) zesnulá osoba k datu úmrtí. Základná výměra je jednotná.

Výplata sirotčího důchodu

Výplata důchodu probíhá po dobu, po kterou je dítě nezaopatřené, nejdéle do 26 let. Pokud podmínky pro výplatu důchodu pominou, dojde k jejímu zastavení. Nárok na důchod je i během prázdnin mezi ročníky studia i mezi jednotlivými studii.

Zdroj: cssz.cz, umirani.cz, portal.gov.cz