Čtěte také

Manželství je práce na plný úvazek.

Čtěte také

Jak funguje společné jmění manželů

Společné jmění manželů je specifická forma spoluvlastnictví, která vzniká pouze mezi manželi, a to automaticky okamžikem uzavření manželství, pokud se manželé nedohodli jinak (například předmanželskou smlouvou). A v každém manželství přijde chvíle, kdy společné jmění manželů zaniká a musí se vypořádat. To nastává buď rozvodem manželství, nebo úmrtím jednoho z manželů.

Vypořádání SJM při rozvodu manželství

V případě rozvodu manželství je nejlepší vypořádat se dohodou, a to v písemné podobě s ověřenými podpisy obou manželů. Dohoda je účinná ke dni, kdy společné jmění zaniká, tedy ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Není podstatné, zda ji manželé uzavřou před, nebo až po zániku manželství, ale je potřeba ji uzavřít nejpozději do 3 let od rozvodu manželství.

Pokud nedojde k dohodě, tak rovněž do 3 let od rozvodu může kterýkoliv z bývalých manželů podat k soudu návrh, aby SJM vypořádal. Soud pak rozhodne, komu co připadne. Kdo z bývalých manželů získá společný majetek ve větší hodnotě, ten následně musí druhého vyplatit.

Rozvod a hypotéka Při vypořádání SJM při rozvodu se většinou vychází z toho, že oba manželé mají nárok na stejný podíl Autor: Shutterstock.com

Pokud se bývalí manželé nedohodnou ani nepodají návrh na vypořádání společného jmění, dojde k automatickému vypořádání. Majetek zůstane v takovém případě ve vlastnictví toho z bývalých manželů, který ho pro potřebu svou, své rodiny či domácnosti jako vlastník výlučně užívá. V takovém případě odpadá pro druhého z bývalých manželů nárok na kompenzaci. Ostatní společný majetek včetně dluhů zůstane v podílovém vlastnictví.

Vypořádání SJM v případě úmrtí jednoho z manželů

V tomto případě provede vypořádání notář v rámci dědického řízení. Nejprve rozdělí společný majetek a dluhy manželů a poté určí, co spadá do dědictví. V rámci dědického řízení se musí zohlednit případné pokyny zemřelého (závěť) či dohody manželů, které ohledně majetku měli.

Ocenění majetku

Při samotném vypořádání je potřeba majetek i dluhy ocenit. Většinou se vychází z toho, že každý má ze společného majetku nárok na stejný podíl. Ovšem soud může rozhodnout i tak, že jeden z bývalých manželů má dostat méně – například pokud opustil společnou domácnost, nezajímá se o děti ani na ně neplatí. Co se ocenění týče, vychází se z toho, co bylo obsahem společného jmění v době rozvodu, ale majetek se oceňuje podle aktuálních cen. Soud řeší i to, zda některý z manželů vložil peníze ze svého výhradního majetku do majetku společného, nebo naopak.

Zdroje: dostupnýadvokát.czeprávo.cz

Čtěte také

dědictví

Čtěte také

Zapeklitá otázka dědictví. Kdo dědí a v jakém pořadí?